Rodzice mówią "NIE"!

Zapowiedziana reorganizacja niektórych gminnych szkół podstawowych w ostatnich dniach jest jednym z najgorętszych tematów rozmów prowadzonych na lokalnych forach internetowych. Poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Makowiskach.

     31 stycznia 2020 roku Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie przyjęła uchwałę nr XVII/112/2020 ws. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Makowiskach w szkołę o strukturze klas I – III z oddziałem przedszkolnym. Jak wynika z przedstawionego uzasadnienia powyższej uchwały, przyczyną reorganizacji Szkoły jest „zmniejszanie liczby dzieci w tej szkole, co wynika zarówno z demografii, jak i indywidualnych decyzji rodziców wybierających coraz częściej miejsce edukacji dla swoich dzieci”. Nie zgadzając się z treścią uzasadnienia należy zwrócić uwagę, że liczba dzieci uczących się w tej placówce w ostatnich latach jest stabilna, a w obwodzie obejmującym Makowiska i Siedliska Żmigrodzkie obowiązkiem szkolnym objętych jest 65 dzieci, z których 47 aktualnie uczęszcza do SP w Makowiskach. Ta różnica wynika przede wszystkim ze specyfiki miejscowości Siedliska Żmigrodzkie oraz polityki gminy Nowy Żmigród, której celem jest zapewnienie maksymalnej ilości uczniów w SP w Nowym Żmigrodzie, czemu służy bezpłatny dowóz do tej placówki, mimo, że powszechnie obowiązujące przepisy Gminy do tego nie obligują. Siedliska Żm. składają się z dwóch miejscowości: Siedlisk i Kasztela, które są położone w odległości 1 km od siebie. W praktyce oznacza to, że gdy odległość z Siedlisk do Makowisk wynosi 1 km, to odległość z Kasztela do Makowisk wynosi 2 km. W sytuacji, gdy rodzic ma wybór między wysłaniem dziecka do szkoły w Makowiskach, a wysłaniem go do SP w Nowym Żmigrodzie, gdzie ma zapewniony dowóz, wybiera to drugie rozwiązanie. Podobnie jak postępuje rodzic, dojeżdżający prywatnym samochodem do pracy w Nowym Żmigrodzie. Niewątpliwie, ogromny wpływ na taką sytuację ma kreowana w stosunku do tej placówki atmosfera tymczasowości jej istnienia.

     W cytowanej uchwale Rady Gminy zostało wskazane, że właściwą – po reorganizacji SP Makowiska – szkołą, do której powinny uczęszczać dzieci z klas IV - VIII z Makowisk i Siedlisk Żmigrodzkich, jest SP w Nienaszowie. Rada Gminy nie podjęła uchwały, która wskazywałaby na zamiar dowozu dzieci do tej szkoły, co oznacza, że dzieci będą musiały codziennie pokonywać pieszo od 4 do 6 km. Zwracamy uwagę na to, że droga, którą będą musiały się poruszać nie jest wyposażona w chodnik, co przy ożywionym ruchu kołowym, zwłaszcza na odcinku drogi powiatowej P1896R, będzie stanowiło ogromne zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Należy ponadto zauważyć, że specyfiką naszego rejonu w okresie zimowym są tzw. wiatry dukielskie, które potrafią wiać z szybkością nawet 20 m/s, powodując zamiecie i zawieje śnieżne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że odpowiedzialny rodzic w takiej sytuacji wyśle dziecko do szkoły w Nienaszowie mając na uwadze przytoczone odległości.

     Wybór SP w Nienaszwie, jako szkoły dla naszych dzieci, aczkolwiek logiczny z geograficznego punktu widzenia, nie uwzględnia istniejącego historycznego konfliktu między tymi miejscowościami. Dzieci z Makowisk, które kontynuowały naukę w gimnazjum w Nienaszowie spotkały się nie tylko z ostracyzmem wśród części uczniów, ale też nie mogły liczyć na równe traktowanie przez część nauczycieli, jak też personel pomocniczy tej placówki. Efektem tego było to, że każdy następny rocznik wybierał naukę w gimnazjum w Łężynach, mimo konieczności dojazdu środkami komunikacji publicznej.

     Szkoła w Makowiskach ma bardzo długą tradycję (źródła historyczne wymieniają, iż w XVI wieku istniała tu szkoła parafialna) i na trwale wpisała się zarówno w krajobraz miejscowości, jak też została głęboko zakorzeniona w świadomości ludzkiej. Obecnie mieści się w kameralnym budynku, które spełnia oczekiwania uczniów i ich rodziców. Posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (każdy z nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie), która stanowi ogromny atut tej placówki. Dzieci czują się w szkole swobodnie a przede wszystkim bezpiecznie; wszystkie znają się z imienia i nazwiska; znają swoje zainteresowania i spędzają wspólnie czas pozalekcyjny. Rodzice nie martwią się o to, że ich dzieci zetkną się z używkami, wymuszeniami czy zastraszeniem, gdyż nauczyciele – znając każde dziecko – są w stanie natychmiast reagować na potencjalnie tego typu zachowania. Nie występują tutaj zjawiska typowe dla dużej szkoły liczącej kilkuset uczniów: anonimowość powodująca poczucie bezkarności za zachowania naruszające normy społeczne czy zaburzone relacje interpersonalne na linii uczeń – uczeń. W szkole panuje przyjacielska atmosfera, w której uczniowie nie boją się przyjść i porozmawiać z nauczycielami o swoich problemach. Dzięki mniejszej liczebności klas nauczyciele mogą poświęcić dużo więcej czasu uczniom – każdemu z osobna i wszystkim razem. Dodatkową zaletą małej liczebności klasy jest to, że dzieci muszą być przygotowane do każdej lekcji, gdyż na każdej lekcji mogą zostać odpytywane, dzięki czemu realizacja procesu dydaktycznego przebiega w sposób bardziej prawidłowy. Wychowawcy dysponują dużą wiedzą na temat sytuacji rodzinnej każdego ucznia, co powoduje, że nie ma rozbieżnych stanowisk między rodzicem a nauczycielem w kwestii wychowania. Taki sposób funkcjonowania placówki powoduje, że rodzice czują się współgospodarzami szkoły i podejmują działania mające na celu materialne wspieranie placówki poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez dochodowych (z udziałem dzieci i nauczycieli) oraz prace remontowe przy budynku szkolnym. W działania na rzecz Szkoły, oprócz rodziców, angażują się też organizacje społeczne w rodzaju OSP, KGW czy LZS. Ten rodzaj współpracy powoduje, że Szkoła staje swoistym „centrum kultury” dla wsi a jej reorganizacja, a w dalszej kolejności likwidacja (w bardzo wielu przypadkach „plasterkowanie szkoły” jest wstępem do jej likwidacji), spowoduje, że wieś stanie się swoistą „pustynią kulturalną”, gdzie jedynym nośnikiem kultury będzie internet (dla młodszych) a telewizja (dla starszych).

     Jednym z najczęściej przywoływanych stereotypów, który też dostrzegamy w uzasadnieniu ww. uchwały Rady Gminy, jest pogląd, iż mała szkoła (jak np. SP w Makowiskach) oznacza niski poziom kształcenia, będący m.in. skutkiem realizacji procesu kształcenia w systemie klas łączonych czy też jest szkołą o ubogiej infrastrukturze dydaktycznej. Dla decydentów gminnej oświaty rozwiązanie jest proste: szkołę należy zlikwidować, uczniów i nauczycieli (jeżeli będą wolne etaty w innych placówka) przenieść do dużych szkół, które w ich opinii, gwarantują wyższy poziom pracy dydaktyczno-wychowawczą i lepszą infrastrukturę. Jest to opinia nie tylko krzywdząca uczniów uczęszczających do takiej szkoły czy też nauczycieli w niej pracujących, ale przede wszystkim jest to opinia pozbawiona racjonalnego uzasadnienia, gdyż w świetle wyników egzaminów nie stwierdza się istotnych różnic w osiągnięciach szkolnych uczniów z małych i dużych szkół. Jeżeli zaś chodzi o poziom infrastruktury należy zauważyć, iż to gminni decydenci podejmują decyzję o tym, jakie i ile środków finansowych zostanie przekazane do danej szkoły. Obciążanie odpowiedzialnością uczniów, nauczycieli czy rodziców za taką sytuację jest całkowitą aberracją. Podobnie należy oceniać zarzut dotyczący ilości tzw. lekcji łączonych pamiętając, że ostatnią instancją akceptującą arkusz organizacyjny są władze Gminy.

     Niewątpliwie powodem, dla którego władze Gminy Nowy Żmigród podjęły działania zmierzające do reorganizacji m.in. SP w Makowiskach są wyłącznie względy ekonomiczne. W istniejącej rzeczywistości, wysokość subwencji oświatowej, mimo, że jest wyższa dla małych szkół, nie pokrywa kosztów funkcjonowania. Ale należy też zauważyć, że subwencja nie pokrywa kosztów funkcjonowania największych szkół w gminie a jedyna różnica polega na tym, że w przypadku SP Makowiska dofinansowanie ze środków Gminy na 1 ucznia będzie wynosić ok. 9 tys. zł, a w przypadku ucznia SP w N. Żmigrodzie ok. 6 tys. zł. Należy jednak patrzeć na te liczby mnożone przez liczbę uczniów, a wówczas dane wyglądają zupełnie inaczej i łatwo zauważyć, że największe obciążenie dla gminnych finansów niesie właśnie największa szkoła! Nie możemy się zatem zgodzić na taką argumentację, że kosztem naszych dzieci i kosztem utraconej pracy przez zatrudnionych nauczycieli, będą ratowane gminne finanse. Jeżeli słyszymy, że „podstawą jest ekonomia”, a jednocześnie widzimy, że w innej szkole 24-osobowa klasa jest dzielona na 2 oddziały, to oczekujemy stosowania tych samych zasad do wszystkich placówek oświatowych lub akceptacji faktu, że oświata jest taką częścią naszej aktywności, w której wyniki ekonomiczne, aczkolwiek ważne, nie są najważniejsze. Bo ważniejsze od nich jest dobro dziecka. I w żadnym stopniu nie zgadzamy się z tym, że tylko „duże szkoły” przygotowują dzieci do życia, ucząc je od początku walki o byt. Tylko jednostki silne fizycznie i psychicznie dadzą sobie radę w takich warunkach, a duża część dzieci nabywa szkolnych nerwic, co przekreśla ich drogę do sukcesu i powoduje niechęć do szkoły na całe życie. Nasze dzieci są na początku swojej drogi edukacyjnej, więc – mając na uwadze ich dalszą edukację - chcemy im zapewnić najlepsze warunki, jakie są możliwe. A naszym zdaniem, te najlepsze warunki zapewnia im kontynuowanie nauki właśnie w Szkole w Makowiskach.

     Reorganizacja SP w Makowiskach, oprócz przeżytego stresu przez dzieci zmuszonych do kontynuowania nauki w obcym sobie otoczeniu; problemów z dotarciem do nowej szkoły; zwolnienia nauczycieli i degradacji Makowisk, nie przyniesie zakładanych ekonomicznych skutków, podobnie jak nie przyniosła takich skutków w wielu innych gminach, które takie działania podjęły w latach wcześniejszych, dlatego zwracamy się o negatywne zaopiniowanie projektu reorganizacji Szkoły Podstawowej w Makowiskach.

 

 

Dodaj komentarz
Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Komentarze  
nauczycielka
-11 # nauczycielka 2020-02-05 22:10
Panie Edmundzie! Świetny tekst! Gratuluję! I życzę powodzenia!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
belfer
-1 # belfer 2020-02-07 12:41
Chciałbym, by kiedyś rodzice tak pięknie ocenili moją pracę w szkole! Gratuluję! I życzę powodzenia, bo szkoła mająca takich rodziców i takich nauczycieli zasługuje na swoje istnienie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Proszę bardzo
+16 # Proszę bardzo 2020-02-05 23:36
Traktujmy wszystkich równo!!! Jeżeli utrzymywanie tych klas ma tyle zalet, takie wspaniałe są te klasy 5 osobowe. To tak jak pisze redaktor trzeba traktować wszystkich równo, w każdej szkole w gminie tworzyć oddziały klasowe maksymalnie 5 osobowe, żeby wszyscy mieli tak wygodnie jak dzieci w Makowiskach! Wybudujmy szkoły w Mytarce, Siedliskach, Tokach, Sadkach, Grabaninie, nawet na Kasztelu i w Żmigródzie drugą, niech każdy ma blisko i niech każdy ma ten komfort nauki w małych klasach, wszystkie pieniądze z inwestycji dajmy na utrzymanie tych szkół, będzie pięknie. Zatrudni się z 1000 nauczycieli, przyjmując że do prowadzenia zajęć wystarczy wykształcenie średnie można dać zatrudnienie tym 1000 osobom tylko z naszej gminy - to prawie 20 % dorosłych, bezrobocie spadnie, mieszkańcy gminy będą mieli blisko do pracy, w szkołach kształcić się będą kolejne pokolenia nauczycieli, żeby zachować ciągłość, same plusy :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Mickey Mouse
-16 # Mickey Mouse 2020-02-06 06:37
Najlepiej zlikwidować wszystko a wszystkich przenieść do Zmigrodu. I wtedy zostaniecie prawdziwym MIASTEM!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+17 # luk 2020-02-06 16:08
Zachowujecie się, jakby ktoś te dzieci chciał zapakować w kamasze i wysłać na front. Padają jakieś absurdalne sformułowania o nerwicach, lokalnym patriotyźmie. Jak zwykle w tego typu przypadkach robi się duży szum, po czym mija miesiąc i okazuje się, że nikt tych "obcych" już nie traktuje w szkole jak "obcych". Ta ponura perspektywa, którą próbujecie Państwo malować, to w rzeczywistości: bezpłatny, trwający kilka minut dowóz dzieci, do nowoczesnej, w pełni wyposażonej szkoły, z bogatą ofertą edukacyjną i szerokim zapleczem sportowym. Nadal nie widzę żadnych rzeczowych argumentów. Jest "zerojedynkowo" NIE, bo NIE. Jeszcze bym Was zrozumiał, gdyby miała ta szkoła być likwidowana i przenoszono by najmłodsze dzieci, ale tutaj... Tyle mówicie też o "nowym otoczeniu". Jeżeli dla dzieci z Makowisk, rówieśnicy z oddalonego o kilka km Nienaszowa, są "obcym otoczeniem", to winszuję
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-21 # redaktor 2020-02-06 16:58
Mogę ci to napisać jeszcze raz. Dowóz dzieci do szkoły obejmuje: dowiezienie i odwiezienie, które starannie pomijasz. I przejazd z domu do szkoły to np. 5-7 minut, ale odwiezienie dziecka ze szkoły do domu to nie tylko te 5-7 minut jazdy, ale też czas oczekiwania na autobus. Aktualnie dzieci odwożone są po 5 i 8 lekcjach, co oznacza, że dziecko mające np. 6 godzin czeka 2 godziny na autobus. Rada Gminy nie podjęła uchwały o zapewnieniu dzieciom z Makowisk dowozu, więc nie mów o czymś, czego nie ma. Sformułowanie o "nerwicy" jest oparte na faktach - tak określił stan jednego z uczniów, który poszedł z Makowisk do gimnazjum w Nienaszowie, lekarz do którego matka go zawiozła.

p.s.

Czym różni się oferta edukacyjna podstawówki w Makowiskach od podstawówki w Łężynach czy Nienaszowie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+25 # luk 2020-02-06 17:05
Panie Redaktorze, jaka jest odległość pomiędzy szkołą w Makowiskach, a tą w Nienaszowie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Hugon
+26 # Hugon 2020-02-06 18:39
Od budynku szkoły w Makowiskach do budynku szkoły w Nienaszowie jest około 2200 - 2400 metrów - licząc za drogą.
Od szkoły w Makowiskach widać jak na dłoni szkołę w Nienaszowie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
-15 # Kryśka 2020-02-06 22:14
Luk - to napiszesz czym się różni oferta edukacyjna Makowisk, Łężyn i Nienaszowa? Ludzie czekają...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+8 # luk 2020-02-06 23:13
Pani Krystyno, przyjęło się w pewnych kręgach, że o faktach się nie dyskutuje. Różnicę na korzyść Nienaszowa widać gołym okiem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
-9 # Kryśka 2020-02-07 12:44
Masz na myśli te kręgi, które usta mają pełno frazesów, a pytane o szczegóły unikają odpowiedzi? Jakie to przewisywalne :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+4 # luk 2020-02-07 20:15
Nie. Chodzi o te kręgi, które nie dyskutują o faktach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-9 # redaktor 2020-02-08 21:28
Może jednak odpowiesz, w jakiej kwestii oferta edukacyjna Łężyn, Nienaszowa czy N. Żmigrodu jest lepsza niż Makowisk? :) Przedstaw fakty i wtedy - pod wpływem - twojej argumentacji, rodzice z płaczem zaprowadzą swoje dzieci tam, gdzie widzą większe szanse dla rozwoju swoich dzieci! Naprawdę nie daj się prosić! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
do redaktor
+4 # do redaktor 2020-02-08 22:50
Nawet jeślibym Ci wymienił 20 argumentów, to Ty i tak powiesz, że nie mam racji, bo tak ci jest wygodnie.
Bo jesteś jedną z tych nielicznych zaślepionych osób, do których żaden argument nie dociera.
To tak jak w tym powiedzeniu "Pluj świni w twarz a ona Ci i tak powie, że deszcz pada".
Więc szkoda moich starań
Bo Ty jesteś Redaktor - NIE BO NIE - i TAK MA BYĆ JAK JA CHCĘ.
Tak się składa, na moje nieszczęście, że śledzę trochę ten portal - i jeszcze się nie zdarzyło , żebyś komuś przyznał rację!!!!
TAKA PRAWDA!!
ŻAL!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2020-02-09 09:58
Wystarczyłoby byś wymienił dwa. No, przynajmniej jeden. Problem w tym, że nie potrafisz. Używacie określeń w rodzaju "bogata oferta edukacyjna" ale pytani o szczegóły nie potraficie niczego wymienić...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
WYMIENIAM
0 # WYMIENIAM 2020-02-09 13:22
SZKOŁA W NIENASZOWIE:
1. Nowoczesny budynek spełniający wszystkie obowiązujące normy, pełen węzeł sanitarny, stołówka - nie będąca salą lekcyjną, itd
2. Bardzo dobrze wyposażone pracownie:
a) chemiczna
b) biologiczna
c) geograficzna
d) komputerowa
3) pełnowymiarowa sala gimnastyczna
4. boisko wielofunkcyjne
5. siłownia zewnętrzna, plac zabaw
6. Pełen monitoring
7. zajęcia dodatkowe, UKS.

Mogę się mylić, ale na pewno 90% z tych rzeczy które wymieniłem nie ma w szkole w Makowiskach.

Myślę, że i tak Pan się czegoś doczepi, pomimo tego, że to są fakty, a z faktami się nie dyskutuje!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2020-02-09 14:19
Hmm... Gdybyś wiedział, co to jest oferta edukacyjna to może byś nie pisał o "pełnym monitoringu", bo zaprawdę nikt, kto ma jakąś wiedzę o edukacji nie potrafi połączyć monitoringu (i to pełnego!) z edukacją. Mnie się też to nie udało... :) Oferta edukacyjna to np. nauka j. francuskiego dla chętnych dzieci (jak w Makowiskach) czy realizowanie różnego rodzajów programów edukacyjnych w rodzaju "Szkoła Promująca Zdrowie", "Szkoła Bez Przemocy" , "Szkoła Odkrywców Talentów", klasy sportowe, autorskie programy nauczania, itp., itd. Skoro zatem już ci mniej więcej wytłumaczyłem czym się różni baza dydaktyczna od oferty edukacyjnej, to teraz przedstaw ofertę edukacyjną. Bo bazę dydaktyczną już ładnie opisałeś... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
KTOŚ
-1 # KTOŚ 2020-02-09 16:17
Mówiłem, że się Pan doczepi !!!
Jednak, tak jak to pan określił, baza dydaktyczna w Nienaszowie bije na potęgę tę w Makowiskach.
Co do oferty, jak pan to określa edukacyjnej, to się nie będę wypowiadał, bo nie wiem, nie mam dzieci w szkole w Nienaszowie. Nie mniej jednak domniemuję, że ponieważ warunki w szkole są lepsze to i oferta może być lepsza.
Myślę, że ktoś lepiej zorientowany o tym napisze i wybije Panu wszelkie argumenty z ręki.

p.s.
a monitoring na korytarzach i w obrębie szkoły wpływa znacznie na bezpieczeństwo uczniów - to akurat pan powinien wiedzieć!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+1 # redaktor 2020-02-09 17:25
Tyle słów o "bogatej ofercie edukacyjnej" a na koniec się okazuje, że nie macie pojęcia o czym piszecie...

p.s.

Są szkoły, gdzie monitoring jest zbędny...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-6 # Janio 2020-02-09 22:04
W Makowiskach dzieci ucza sie francuskiego????
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
przekonana
+2 # przekonana 2020-02-10 19:51
Uczą się uczą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktorr
+9 # redaktorr 2020-02-06 21:13
"W cytowanej uchwale Rady Gminy zostało wskazane, że właściwą – po reorganizacji SP Makowiska – szkołą, do której powinny uczęszczać dzieci z klas IV - VIII z Makowisk i Siedlisk Żmigrodzkich, jest SP w Nienaszowie. Rada Gminy nie podjęła uchwały, która wskazywałaby na zamiar dowozu dzieci do tej szkoły, co oznacza, że dzieci będą musiały codziennie pokonywać pieszo od 4 do 6 km."

Przepraszam, jestem winny sprostowanie, ponieważ rzeczywiście zarówno na spotkaniach z Rodzicami jak i na Komisjach i Sesji Rady Gminy - Pan Wójt zapewnił, że dzieci zarówno z Desznicy jak i z Makowisk będą dowożone do szkół obwodowych.

Gmina ma w planie zakup nowego autobusu, w przypadku gdy reorganizacja dojdzie do skutku.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-10 # redaktor 2020-02-06 21:27
Mam prośbę - nie podszywaj się pode mnie! Wiem, że między "redaktor" a "redaktorr" jest tylko różnica jednej literki, ale następny twój post wprowadzający w błąd skończy się tym, że post zostanie usunięty, a IP komputera zablokowane! Zrozumieliśmy się? Swoją drogą, żeby się posuwać aż do takich rzeczy?

p.s.

Decyzję o dowożeniu dzieci podejmuje Rada Gminy, a nie Wójt! A Rada Gminy uchwały w tej sprawie nie podjęła!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktorr JAN
+8 # redaktorr JAN 2020-02-06 21:45
Przecież sam pan napisał, że radni są pod pantoflem wójta.
:)
:)
- więc się pan nie martw - Wójt tupnie nogą
:)
:)
Rada przegłosuje - ma pan to jak w banku
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktorr
+15 # redaktorr 2020-02-06 21:25
" Wybór SP w Nienaszowie, jako szkoły dla naszych dzieci, aczkolwiek logiczny z geograficznego punktu widzenia, nie uwzględnia istniejącego historycznego konfliktu między tymi miejscowościami.

Kolejny nie do końca trafiony argument, ponieważ, podkreślam, NIE MA I NIE BYŁO HISTORYCZNEGO KONFLIKTU.

Rzeczywiście były drobne problemy, gdy do Nienaszowa przyszła klasa z Makowisk. Wynikały one ze zbyt dosłownego odbioru poleceń ekipy obsługującej szkolę oraz, może to źle zabrzmi, ale jednak były pewne różnice w programie jaki był realizowany w Makowiskach a tym realizowanym w Nienaszowie, co powodowało pewne zdenerwowanie niektórych nauczycieli. Prowadziło to do różnego rodzaju nieporozumień na linii uczniowie nauczyciele.

Natomiast nie słyszałem, żeby były jakieś zatargi pomiędzy młodzieżą, Raczej traktowali się dobrze.

Zatem czas zakopać topór wojenny i DAĆ SOBIE NAWZAJEM SZANSĘ!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-12 # redaktor 2020-02-06 21:44
Wtedy, gdy doszło do tych incydentów władze szkoły w Nienaszowie miały wybór: mogły podjąć działania lub udawać, ze nic się nie dzieje! Wybrały opcję nr 2 a reszta jest tylko konsekwencją tych działań. Sądzę, że gdyby Rada Pedagogiczna szkoły w Nienaszowie skierowała do władz Gminy protest przeciwko reorganizacji SP w Makowiskach to ten pierwszy krok zostałby uczyniony...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
+18 # Janio 2020-02-06 22:09
Zlosliwosc pana redaktora przekracza ludzkie pojecie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Ona
-12 # Ona 2020-02-06 21:48
Nieporozumienie... Dzieci schodzily do szatni w skarpetkach... Fest nieporozumienie... Dla mnie poniżanie dzieci i tyle. Roznice w programie to ci powiem teraz do słuchu i wyraznie podział w szkole na NASZE DZIECI Z NIENASZOWA I DZIECI Z MAKOWISK.... kadra pedagogiczna w 60 % do wymiany. Profesjonalny pedagog potrafi powstrzymac emocje i skupic się na przekazywaniu wiedzy a nie na wyladowaniu emocji na uczniach... Nick pozostawie bez komentarza chcialoby się blysnac a nie ma jak , to lepiej podszyć się pod redaktora... Zalosne
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
do Ona
+10 # do Ona 2020-02-06 22:58
Czy tylko dzieci z Makowisk chodziły w skarpetkach?
Czy wszystkie dzieci tak chodziły?
No więc mów prawdę
Po interwencji Rodziców po kilku dniach się to zmieniło
Więc nie wyolbrzymiaj tematu!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Ona
-11 # Ona 2020-02-07 06:33
Wyolbrzymianie.... Super... Jeslinty godzisz sie na takie traktowanie swojego dziecka to moze nawet popitalać na bosaka... Niektorzy nie beda robic ze swoich dzieci królików doswiadczalnych... Ty rób sobie co chcesz ze swoim dzieckiem...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
takiluck
0 # takiluck 2020-02-06 23:54
Witam.Powiem na temat tych,którzy chcą zniszczyć to co polskie i mają odmienne zdanie w temacie dla dobra tej szkoły w Makowiskach.Ci którzy twierdzą,że ta szkoła nic nie wnosi do życia mieszkańców których ich dzieci uczęszczają bądź sami do niej uczęszczali są w nie zabardzo doinformowani w tym co tak mała szkoła była wstanie osiągnąć.Sam kilka razy słyszałem o wygranych konkursach z pierwszymi miejscami przez dzieci z tej szkoły i nieraz zdobytych pieniądzach dla niej za różnego rodzaju organizowane programy przez nauczycieli.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
takiluck
-2 # takiluck 2020-02-06 23:55
A zatem tam gdzie pójdą wasze dzieci nie będzie już tak wygodnie i kolorowo nie tylko dla nich ale i dla rodziców tych dzieci.Godziny w szkolę będą różne jedni skończą wcześniej drudzy później tylko dla was rodzice będą stałe w pracy co zatem idzie nie muszę chyba wyjaśniać,że to dziecko albo będzie biednie czekać na kogoś kto go w końcu odbierze albo biednie iść w stronę domu nie raz w mrozie z kilogramami na plecach może nawet już o zmroku.Pamiętajcie,że nie zawsze w zimie nie będzie śniegu dla także w miarę wygodnej podróży dla tych dzieciaków.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
radca
-3 # radca 2020-02-07 13:49
Czy państwo sprawdzaliście formalno-prawny sposób przyjęcia uchwał ws. reorganizacji tych szkół? Może warto byłoby przyglądnąć się temu?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-2 # redaktor 2020-02-08 21:21
Podczas posiedzenia Komisji Oświaty, które miało miejsce 27 grudnia 2019 roku radny P. Kudłaty brał udział w głosowaniu ws. reorganizacji szkół, co stanowiło istotne naruszenie art. 25 ustawy o samorządzie gminnym...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-1 # kermit 2020-02-10 11:09
Kiedy ta sesja w ogóle została zwołana?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+2 # redaktor 2020-02-11 17:27
O zwołaniu sesji nadzwyczajnej na 31 stycznia radni zostali poinformowani 29 stycznia. Biorąc pod uwagę, że radni już 15 grudnia podjęli decyzję ws. reorganizacji szkół to powód zwołania tej "nadzwyczajnej sesji" musiał być naprawdę super pilny i super ważny... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-3 # Janio 2020-02-11 21:05
Pan redaktor cos kombinuje??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+4 # redaktor 2020-02-11 21:41
Powiem tak: parę osób prowadzi analizę przepisów ustawy o samorządzie gminnym :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+1 # kermit 2020-02-12 09:06
Innymi słowy: będzie się działo?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+4 # redaktor 2020-02-13 22:16
Od razu "będzie się działo"... Zastanawiamy się po prostu jak się ma paragraf 24 pkt. 6 Statutu Gminy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2012 roku (sygn. akt I OSK 2296/11). I tylko tyle... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
radca
+7 # radca 2020-02-14 09:03
Brawo! Proszę zwrócić uwagę na ten fragment w uzasadnieniu wyroku: brak podania, w przypisanej w prawie miejscowym formie, informacji dotyczącej terminu sesji, jest istotnym naruszeniem praw osób, których przyjęte na tej sesji rozwiązania dotyczą. Rozumiem, że mieszkańcy nie zostali poinformowani o terminie i porządku obrad sesji w sposób określony w obowiązującym w Państwa gminie Statucie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mieszkanka gminy
+6 # mieszkanka gminy 2020-02-14 13:17
Władze gminy nie uznają za stosowne informaować o terminach sesji w sposób, który jest opisany w statucie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+7 # redaktor 2020-02-14 21:22
Brak takiego powiadomienia w formie przewidzianej w Statucie Gminy godzi w podstawowe konstytucyjne prawo obywateli! I co teraz powiedzą fani reorganizacji szkoły w Makowiskach? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
0 # Janio 2020-02-14 23:26
Panie redaktorze,pan ich wezmie i utucze!Niech sie ucza!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+5 # redaktor 2020-02-16 18:34
Niestety, odnoszę wrażenie, że pod względem tzw. techniki prawodawczej nasza gmina stoi na naprawdę bardzo niskim poziomie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mieszkanka gminy
+5 # mieszkanka gminy 2020-02-19 11:37
Coś zamierzacie z tym zrobić czy tylko wystarczy wam pisanie o tym?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
0 # redaktor 2020-02-19 20:12
Jako, że nie jesteśmy przekonani, iż nasze posty mają jakiś wpływ na władze Gminy zwróciliśmy się w tej sprawie do Wojewody Podkarpackiego...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+1 # kermit 2020-02-20 09:36
Czyli jednak będzie się działo!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
obywatel gminy
+1 # obywatel gminy 2020-02-23 10:10
Cytuję redaktor:
Jako, że nie jesteśmy przekonani, iż nasze posty mają jakiś wpływ na władze Gminy zwróciliśmy się w tej sprawie do Wojewody Podkarpackiego...


Nie będzie panu głupio jak się okaże, że kuratorium wyda negatywna decyzję dla reorganizacji szkoły w Makowiskach a wojewoda zakwestionuje uchwały w sprawie obu szkół? I wtedy nie będzie można nawet zreorganizować szkoły w Desznicy, a gmina dalej będzie się borykać z tym problemem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-1 # kermit 2020-02-24 09:48
A to redaktor stał na przeszkodzie prawidłowemu i zgodnemu z prawem powiadomieniu mieszkańców o sesji Rady Gminy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Poradny
-3 # Poradny 2020-02-28 11:02
Panie redaktorze.
Sesja ta została zwołana w trybie nadzwyczajnym - CZYLI "NA WNIOSEK ..." (paragraf 24, ust 4 - " o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad ........., CO NIE DOTYCZY SESJI ZWOŁANEJ NA WNIOSEK")

Zwołanie sesji na wniosek: REGULUJE ustawa o samorządzie gminnym – art. 20;
1. jest zwoływana przez Przewodniczącego Rady gminy na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady;
2. musi być zwołana na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, o ile wniosek o zwołanie sesji będzie zawierał porządek sesji oraz projekty uchwał. (ZOSTAŁA ZWOŁANA DRUGIEGO DNIA - czyli w terminie 7 dni).
3. Nie mają zastosowania przepisy dotyczące powiadamiania o Sesji zawarte w Statucie Gminy.

REASUMUJĄC - TONĄCY BRZYTWY SIĘ CHWYTA
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
tropiciel
+1 # tropiciel 2020-02-28 12:21
Poradny - a dlaczego nie mają zastsowania przepisy dotyczące powiadamiania mieszkańców??? Ja tam się nie znam ale ciekawy jestem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jaś Fasola
0 # Jaś Fasola 2020-02-29 08:20
Wystarczy czytać Statut ZE ZROZUMIENIEM
Ale skoro macie problem :)
to wyjaśnię:
paragraf 24, ust 6 - "Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady, POWINNO być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach".

Zatem:
1. Jakie macie dowody, że takowe zawiadomienie nie wisiało na tablicy w Urzędzie Gminy - (wójt na pewno ma zdjęcie, że wisiało),
2. Jakie macie dowody, że takowe zawiadomienie nie wisiało na tablicy w sołectwie x czy y - (wójt na pewno ma zdjęcie, że wisiało),
3. Nawet, gdybyście jakoś udowodnili, ze takich zawiadomień nie było (zapisy statutu są bardzo ogólne - np: mogło wisieć minutę i wiatr zerwał), to i tak kluczem jest słowo "POWINNO" - co wcale nie znaczy, ze MUSI BYĆ PODANE!!!!

Tak więc na zdrowy chłopski rozum nie macie szans wygrać tym zagadnieniem!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
obserwator
-2 # obserwator 2020-02-29 10:21
Dobre!!!
I pozamiatane Pana redaktorka misterny plan poszedł w p.... :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
0 # redaktor 2020-02-29 11:09
Widzisz Jasiu... Prawo, jak każda specjalistyczna dziedzina wiedzy posługuje się specyficzną dla niej terminologią, której semantyka wielokrotnie odbiega od znaczeń nadawanych poszczególnym słowom w języku ogólnym. Mówiąc prościej: język prawa a język używany przez ciebie, kierującego się tzw. zdrowym chłopskim rozumem, to w niektórych przypadkach zupełnie różne języki. Co innego rozumie prawo, a co innego rozumiesz ty. A w tym analizowanym przypadku chodzi o język prawa, a nie o twoje wyobrażenia. Sądziłem, że skoro taki amator jak ja to wie, to dla zawodowców jest to wiedza powszechna...

Cytat:
Dobre!!!
I pozamiatane Pana redaktorka misterny plan poszedł w p....
Naprawdę? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mieszkaniec
+2 # mieszkaniec 2020-02-29 11:28
Cytat:
Jakie macie dowody, że takowe zawiadomienie nie wisiało na tablicy w sołectwie x czy y - (wójt na pewno ma zdjęcie, że wisiało),
Jak Wójt ma dowody to na pewno też wskaże osobę, która to ogłoszenie powiesiła. Wystarczy o to zapytać i sprawa będzie rozstrzygnięta.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
to nie tak
-1 # to nie tak 2020-02-28 15:00
Tutaj nie chodzi o to, że tonący brzytwy się chwyta. Tu chodzi o to, że średnio w co drugim artykule wielce Szanowny Redaktor przywołuje jakieś paragrafy, które są wyrwane z kontekstu. Następnie twierdzi, że coś jest niezgodne z prawem, a potem w komentarzach znający się na danej dziedzinie muszą mu tłumaczyć, że jest inaczej niż mu się wydaje.

Ogólnie rzecz biorąc redaktor próbuje znać się na wszystkim, a stare powiedzenie mówi "Jak się znasz na wszystkim, to nie znasz się tak naprawdę na niczym. :lol: "
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
0 # redaktor 2020-02-28 15:57
Zamiast się skupiać na mnie, spróbuj skupić się na pytaniu, które zadał "tropiciel" i wytłumacz Czytelnikom, dlaczego przepisy dotyczące powiadomienia o sesji zawarte w Statucie Gminy nie mają zastosowania podczas zwoływania sesji na wniosek (sesji nadzwyczajnej). Wszyscy macie wiedzę znacząco większą ode mnie, więc także i ty nie powinieneś z tym mieć żadnego problemu. To będę czekał na odpowiedź!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
0 # Janio 2020-02-28 21:18
Okrucienstwo pana redkatora mnie przeraza!naprawde!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2020-02-28 22:02
To nie okrucieństwo - to zwykła ciekawość :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+9 # luk 2020-02-07 20:26
A jeżeli do podstawówki w Nienaszowie dojeżdża uczeń z końca Sośnin i pokonuje porównywalną trasę, jaką pokona uczeń z Makowisk, to czy on również jest narażany na nerwice i jego rodzice powinni interweniować w kuratorium, czy to tylko dotyczy uczniów, którzy będą musieli przekroczyć ten magiczny mostek na Iwielce?
Czy w Mytarce, Mytarzy, Gorzycach, również mają powstać podstawówki, czy są równi i równiejsi? Z tego co wiem to uczniowie z Mytarzy i Mytarki nie mieli nigdy zapewnionego autobusu i żaden rodzic nie kładł się Rejtanem, a wszyscy żywi i zdrowi.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Sąsiad
-6 # Sąsiad 2020-02-07 23:00
Luk! To już jest tylko wasza sprawa, ze pozwoliliście zeby wasze dzieci chodziły same po tak niebezpiecznej drodze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
przekonana
-4 # przekonana 2020-02-07 23:04
O ile mi wiadomo w tamtych miejscowościach szkół nie ma, w Makowiskach była, jest i będzie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Sąsiad
-5 # Sąsiad 2020-02-07 22:56
Ludzie nie dajcie sobie tego zamknąć bo to wasze dziedzictwo, to wasza duma. Raz zamknięte (zreorganizowane), nigdy nie wróci. Co Wam zostanie w tym Makowiskach? To co wójt chce zrobić to pierwszy krok do całkowitego jej wyeliminowania. Wojny przetrwała a niżu demograficznego nie? Walczyć o swoje!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
do sąsiad
+1 # do sąsiad 2020-02-08 09:32
Ok drogi sąsiedzie - Wytłumaczę Ci to łopatologicznie.
Jeśli masz dzieci, to pewnie byś chciał, żeby chodziły do bardzo dobrej szkoły, gdzie jest np około 15 uczniów w klasie i wysoki poziom.
Daj więc swoje dzieci do prywatnej szkoły i opłacaj czesne!!!
Nie dasz? - czemu? - Bo masz taki a nie inny budżet domowy - musisz opłacić rachunki, kupić żywność, ubranie, itp , itd.
To może weź kredyt? - No nie bardzo bo jak policzysz to go nie dasz rady spłacić.

Podobnie jest z Gminą - też ma ograniczony budżet. Musi opłacić wszystkie zobowiązania stałe (oświatę, gops, 500+, straże, energię, dopłacić mieszkańcom do wody, ścieków, itd.) oraz zrealizować szereg inwestycji na które czekają mieszkańcy.

Pewnie powiesz - kredyt - i tu jest problem, bo w zasadzie z nie można kredytować działalności bieżącej Gminy, tylko inwestycyjną.

Więc najkrócej ujmując trzeba poszukać oszczędności, tam gdzie są generowane największe koszty!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-7 # redaktor 2020-02-08 21:25
Największe koszty generuje szkoła w Nowym Żmigrodzie! Rozumiem jednak, że dla ciebie fakty mają mniejsze znaczenie, bo ważniejsza jest narzucona przez władze Gminy narracja... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
do redaktor
+2 # do redaktor 2020-02-08 23:23
Co Ty człowieku czepiłeś się tego i tak na okrągło nawijasz - płyta Ci się zacięła, czy co?

Już cały świat o tym wie i zapewniam cie, że wójt i Rada zrobią z Tym porządek.

Myślę, że koszty utrzymania: autobusu, stołówki, filii szkoły ze Starego Ż., hali sportowej i kilka etatów nauczycieli przeniesiemy na stan szkoły w Makowiskach i już nie będzie najdroższa szkoła w Nowym Ż.

DA SIĘ ZROBIĆ
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
KTOŚ
+1 # KTOŚ 2020-02-08 23:39
A TAK NA POWAŻNIE RADNI ZAUWAŻYLI TEN PROBLEM NA KOMISJI I ZADALI STOSOWNE PYTANIA.
Można sprawdzić w protokole.
Zapewniam Pana, że ta sytuacja zostanie UPORZĄDKOWANA!
NIE ZMIENIA to faktu, że szkoły w Makowiskach i Desznicy NIE MOGĄ FUNKCJONOWAĆ W SYSTEMIE OŚMIOKLASOWYM.

ZATEM RADA GMINY PODJĘŁA DOBRĄ DECYZJĘ!. POWIEM więcej podjęła ją już 3 lata temu, tylko chory pis-owski kurator tę dobrą decyzję uwalił.

MAM JEDNAK NADZIEJĘ, ŻE TYM RAZEM BĘDZIE INACZEJ I WYGRAJĄ RACJE GMINY!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2020-02-09 09:31
Mam protokół z posiedzenia Komisji Oświaty z 27 grudnia na którym zresztą byłem osobiście. I wyobraź sobie, że radni nie zadawali żadnych pytań o SP w N. Żmigrodzie. Nawet wtedy, gdy Wójt odpowiadając na pytanie W. Muchy potwierdził, że w tej szkole 24-osobowa klasa została podzielona na 2 oddziały.

p.s.

Może byś tak jednak doinformował się na co przeznaczona jest subwencja oświatowa? Nie plotło by ci się wówczas o stołówce, autobusie czy hali sportowej...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
KTOŚ
+3 # KTOŚ 2020-02-09 13:31
Wszystko co napisałem jest prawdą
Przyznaję panu rację ale tylko jeśli chodzi o termin Komisji - bo było to omawiane na wcześniejszej komisji w połowie grudnia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-3 # redaktor 2020-02-09 14:35
Hmm... Omawiali 15 grudnia; zauważyli, że największa różnica między subwencją a kosztami wynagrodzeń nauczycieli jest w N. Żmigrodzie i dlatego przychylili się do propozycji Wójta, by zreorganizować szkoły w Desznicy i Makowiskach! I jeszcze do kompletu napisz, że kierowali się "rachunkiem ekonomicznym", a wtedy osiągniesz maksymalny poziom absurdu. Problem polega na tym, że wy, fani reorganizacji szkoły w Makowiskach, tak naprawdę nie macie żadnych racjonalnych argumentów. I to was chyba musi boleć najbardziej... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Ja
0 # Ja 2020-02-09 15:12
Nawet 24 osobowa klasa podzielona na 2 oddziały to wychodzi po 12 uczniów a to więcej niż klasy w Makowiska.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
0 # redaktor 2020-02-09 17:31
W momencie w którym ta informacja została podana do wiadomości publicznej dyskusja o reorganizacji szkoły w Makowiskach straciła jakikolwiek sens o czym wiedział każdy, kto ma więcej niż dwie szare komórki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Radny
0 # Radny 2020-02-09 15:08
Szanowny Panie redaktorze. Otóż o szkole w Nowym Żmigrodzie padło pytanie na posiedzeniu komisji dlaczego jest tak duże dofinanowanie tej szkoły. A że po raz kolejny nikto o to nie zapytał gdy pan był obecny na kolejnej komisji to bardzo Pana przepraszam.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+1 # redaktor 2020-02-09 17:22
Hmm... I jak wyszło, że w jednej szkole do wynagrodzeń nauczycieli dopłaca się 1,3 mln a w drugiej 350 tys. to reorganizację należy przeprowadzić w tej drugiej! Bardzo logiczne! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
jeszcze 1 przykład
+10 # jeszcze 1 przykład 2020-02-20 21:33
Dlaczego Pan wójt chce utrzymywać 2 szkoły we wsi Kąty, które posiadają TYLKO GARSTKĘ SWOICH dzieci, poziom nauczania jest jaki jest, a po dawnym gimnazjum jedna szkoła przejęła jakieś tam wyposażenie sali itp itd można wyliczać... Jakim cudem tam dwie szkoły są potrzebne i jeszcze gminę na to stać?? Proszę o statystyki!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mieszkanka gminy
+7 # mieszkanka gminy 2020-02-21 09:19
W Kątach jest jedna szkoła, ale mieści się w dwóch budynkach. Dzieci są dowożone m.in. z Brzezowej. Chodzą tam też dzieci z Myscowej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Do uczepionego
-8 # Do uczepionego 2020-02-19 22:59
Cytując Ciebie: a co Ty czepiłeś się tych Makowisk?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kaśka
+5 # Kaśka 2020-02-22 20:15
W poniedziałek w Desznicy i Makowiskach ma być przeprowadzona wizytacja z Kuratorium!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mama
0 # mama 2020-02-24 23:31
Decyzja kuratorium ma być ogłoszona 5 marca!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
0 # kermit 2020-02-25 09:11
Wójt pewnie się odwoła od tej decyzji tak jak zrobił przed paru laty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Ktoś
+3 # Ktoś 2020-02-27 18:43
Decyzja musi zostać podjęta w ciągu 30 dni od daty wysłania wniosku gminy do Kuratorium, czyli do 5 marca.

NATOMIAST MOGĘ POWIEDZIEĆ NIEOFICJALNIE, ŻE DECYZJA JUŻ JEST I JEST ONA KORZYSTNA DLA WÓJTA GMINY W PRZYPADKU OBU SZKÓŁ !!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mama
-4 # mama 2020-02-27 19:53
Naprawdę? Bo ja słyszałam coś zupełnie innego!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-4 # Janio 2020-02-27 20:11
ktos-ty sie tak nie ciesz, bo wybory sa za 3 lata.A ludzie w Makowiska są pamietliwi, nawet bardzo pamietliwi!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-4 # redaktor 2020-02-27 20:36
Ktoś - gratuluję źródeł :) Ale nawet gdyby decyzja Kuratorium - jak piszesz - była pozytywna dla Wójta, to pozostają jeszcze następne kroki związane z samym procedowaniem uchwały, czyli skierowanie pisma do nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego ws. stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały ze względu na złamanie paragrafu 24 pkt. 6 Statutu Gminy. Jak sądzisz? Wysłaliśmy takie pismo czy nie? :) A nawet, gdyby to pismo nie przyniosło skutku, to pozostaje skierowanie sprawy do WSA o stwierdzenie nieważności uchwał ws. reorganizacji szkoły ze względów, o których napisałem wcześniej. Sądzisz, że Rodziców nie stać na wydanie 300 zł i zatrudnienie prawnika? I pomyśl sobie, co będzie, gdyby się okazało, że nie tylko nie będzie reorganizacji szkoły w Makowiskach, ale także reorganizacji szkoły w Desznicy? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Ktoś
0 # Ktoś 2020-02-27 22:41
Panie redaktorze
Po pierwsze - decyzja Kuratora jest pozytywna dla Wójta.
Po drugie - Wojewoda nie unieważni uchwały, bo nie ma podstaw - panu się tylko wydaje, że są,
Po trzecie wniesienie skargi do WSA o stwierdzenie nieważności uchwał ws. reorganizacji szkoły zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 2325
Art. 61. § 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.
Po czwarte, gdyby nawet jakimś cudem się Wam udało to za rok Wójt znów to zrobi i za rok znów i za rok znów - ile lat tak dacie rady się bić?

Reasumując nie macie szans!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-5 # redaktor 2020-02-27 23:27
Boże! Ile razy już w życiu słyszałem, że "nie ma pan szansy"? Kiedyś to na mnie nie robiło wrażenia, to naprawdę sądzisz, że teraz zrobi? Powiem więcej, ilekroć coś takiego słyszałem to wówczas za punkt honoru stawiałem sobie udowodnienie, że ktoś się myli :)

p.s.

Naprawdę jesteś przekonany, że brak powiadomienia mieszkańców o terminie sesji RG nie stanowi podstawy do unieważnienia uchwały? Może jednak poczytaj trochę orzecznictwa sądów administracyjnych... :) I jeszcze jedno: tak, jak wybieramy władzę tak możemy też tę władzę dowołać... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
0 # kermit 2020-02-28 09:36
Cytat:
Po czwarte, gdyby nawet jakimś cudem się Wam udało to za rok Wójt znów to zrobi i za rok znów i za rok znów - ile lat tak dacie rady się bić?
Wow! Reorganizacja szkoły w Makowiskach jako cel sam w sobie?

p.s.

Możesz opublikować decyzję Kuratorium? Bo skoro ją znasz, to pewnie ją widziałeś!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
ja
-1 # ja 2020-02-24 21:41
czas najwyższy szkołe w Kątach prowadzić w jednym budynku bo wyposażenie po gimnazjum to są baiki
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+10 # milo 2020-02-26 16:23
Czy ktoś z Państwa redakcji mógłby "zmienić się w fotoreportera" i zrobić zdjęcia sal lekcyjnych i ogólnie warunków lokalowych w szkole w Makowiskach? Tak żeby opinia publiczna miała pojęcie o jakie "dobro" tak na prawdę się walczy. Można dorzucić fotki stołówki, korytarzy, itd. i stworzyć na ten temat ciekawy artykulik. Następnie porównać z Nienaszowem. Co Wy na to?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-15 # redaktor 2020-02-26 17:08
Jakby ci to powiedzieć... Szkoła to nie tylko warunki lokalowe, które niewątpliwie w Nienaszowie są lepsze niż w Makowiskach i nikt tego nie neguje. Szkoła to nie budynek; szkoła to ludzie, ich pasja, zaangażowanie, wiarygodność. Szkoła to miejsce w którym dziecko ma się dobrze czuć i wiedzieć, że jest ważną częścią tej szkolnej zbiorowości. I dlaczego, skoro moje dziecko w Makowiskach czuje się dobrze, miałbym na nim dokonywać eksperymentu? W imię czego?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+10 # milo 2020-02-26 20:09
A ja mimo wszystko nalegam. Jest Pan Redaktorem, nikt Panu nie odmówi zrobienia kilku fotek. Obalmy zasadność tych "przenosin" i pokażmy, że dzieci w Makowiskach mają warunki, by bez uszczerbku na zdrowiu przebywać w tej szkole sporą część swojego dnia. Wszystko Pan opisał słowem, a trudno o coś bardziej wymownego niż obraz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-11 # redaktor 2020-02-26 20:53
Hmm... Czyli Rodzice wysyłający swoje dzieci do SP Makowiska są skrajnie nieodpowiedzialni, bo świadomie narażają swoje dzieci na "uszczerbek na zdrowiu"... Zastanawiasz się czasami nad tym, co piszesz?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+9 # milo 2020-02-26 21:51
Cytuję redaktor:
Hmm... Czyli Rodzice wysyłający swoje dzieci do SP Makowiska są skrajnie nieodpowiedzialni, bo świadomie narażają swoje dzieci na "uszczerbek na zdrowiu"... Zastanawiasz się czasami nad tym, co piszesz?


Nie wiem. Proszę aby Pan to zbadał z kamerą w ręku, na miejscu w Makowiskach. Mała szkoła, wąskie hole, łączone klasy. To nie budzi zaufania.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mama
-9 # mama 2020-02-26 22:02
Weź się i nie ośmieszaj!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+13 # milo 2020-02-26 20:37
"Szkoła to miejsce w którym dziecko ma się dobrze czuć i wiedzieć, że jest ważną częścią tej szkolnej zbiorowości. I dlaczego, skoro moje dziecko w Makowiskach czuje się dobrze, miałbym na nim dokonywać eksperymentu? W imię czego?"

Szanowny Panie. Szkoła to nie jest prywatny żłobek, który ma zapewniać Pana dziecku rozrywkę. Pański podatek nie finansuje edukacji potomka w publicznej szkole w 100%, więc współfinansujący ich podatnicy - również ja, mamy prawo dbać o swój interes i domagać się rynkowych praktyk.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-14 # redaktor 2020-02-26 21:10
Rynkowych? A według której wersji kapitalizmu? Tego ze Szwecji, Danii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei Półudniowej czy USA? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+12 # milo 2020-02-26 21:23
Gospodarka rynkowa nie jest synonimem, ani wynalazkiem kapitalizmu, więc może sobie Pan z miejsca takie podchody do mnie darować. Proszę lepiej powiedzieć wszystkim, do której szkoły chodziły Pana dzieci i czy była to szkoła w Makowiskach, leżąca blisko Siedlisk oraz jaki jest interes prawny redaktora, który jako medium powinien być bezstronny i nie opowiadać się za jakąkolwiek opcją (jako "redaktor")?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-12 # redaktor 2020-02-26 21:53
Bezstronne medium... Jak podasz przykład takiego medium to obiecuję natychmiast się dostosować! :)

p.s.

Wszystkie moje dzieci chodziły i skończyły szkołę w Makowiskach. Dla twojej wiedzy: też tę szkołę skończyłem!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+9 # milo 2020-02-26 22:07
Nie będę się z Panem kłócił, sam Pan pewnie wie najlepiej jak nazywają się Pana dzieci i do której szkoły chodziły :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+9 # milo 2020-02-26 22:10
[quote name="redaktor"]Bezstronne medium... Jak podasz przykład takiego medium to obiecuję natychmiast się dostosować! :)

Czyli przyznaje Pan w tych słowach, że jest medium zależnym, a więc gadzinowym/propagandowym, realizującym czyjś interes? Sądząc po treściach antygminnych - interes obcy? Czyj?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-13 # redaktor 2020-02-26 22:25
Jak to "czyj"? Nie wiesz? Jestem w szoku!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
???
-11 # ??? 2020-02-26 23:33
To już nie można bronić słusznej sprawy aby nie być posądzonym o spisek? "Milo" zagalopowałeś się.Łatwo jest chwalić i potakująco kiwać głowami. Wskazywać błędy trzeba mieć odwagę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
+9 # milo 2020-02-27 00:00
Cytuję redaktor:
Jak to "czyj"? Nie wiesz? Jestem w szoku!!![/quo[quote name="???"]To już nie można bronić słusznej sprawy aby nie być posądzonym o spisek? "Milo" zagalopowałeś się.Łatwo jest chwalić i potakująco kiwać głowami. Wskazywać błędy trzeba mieć odwagę.


Rolą Redaktora i mediów, jest relacjonowanie sporu, a nie jego kreowanie lub inna ingerencja w jego przebieg.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Ona
-6 # Ona 2020-02-27 06:28
Ohoo jak tak czytam i czytam to niektórym po kliknieciu ,,Dodaj komentarz" powinno odcinać internet:) Milo weź ty 3 razy się zastanów zanim coś napiszesz bo ręce opadają jak się to czyta...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
xxx
+2 # xxx 2020-02-28 16:39
Masz rację milo" Popieram twój pomysł.Wszystkie twoje komentarze izawarta w nich treść jest bardzo korzystna dla wyjaśnienia niektórych sprzeczności,z których nie tylko redaktor ale kilku komentatorów jest niezadowolonch.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-6 # kermit 2020-02-27 08:27
I został pan redaktor przedstawicielem wrogiem sił, które czają się na gminę Nowy Żmigród!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Marek Ogarek
-5 # Marek Ogarek 2020-02-27 09:45
I są to siły obce! Być może są to niemieccy rewizjoniści! A jak nie rewizjoniści to może wójtowie okolicznych gmin, którzy chcą przejąć "mlekiem i miodem płynącą" gminę N. Żmigród? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
tropiciel
-7 # tropiciel 2020-02-27 10:06
Jesienią w Osieku widziałem redaktora rozmawiającego z wójtem Osieka! Przypadek? Nie sądzę!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Pan
-2 # Pan 2020-02-27 15:46
Też to widziałem!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-5 # redaktor 2020-02-27 20:37
Potwierdzam, że jesienią widziałem się w Osieku z p. Andrzejem Stachurskim, wójtem gminy Osiek Jasielski!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
anonim
+4 # anonim 2020-02-28 22:48
www.facebook.com/.../

Piękny mi mądry wiersz!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
+3 # Kryśka 2020-02-28 22:59
Piękny wiersz!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi

INFO

 • Nie ma darmowych obiadów!

  UWAGA! Szukam firmy, która przez grudzień będzie dbała o zimowe utrzymanie chodnika! Chodnik ma 1423 metry długości. Wymagania – zgodne Read More
 • Gdy zamykano szpital…

   22 października wszystkie lokalne portale internetowe podały informację, iż jasielski szpital do odwołania wstrzymał planowane przyjęcia. Jako, że żaden z Read More
 • Rankingowy sukces?

  Gmina Nowy Żmigród zajęła 670 miejsce w kraju i pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich powiatu jasielskiego w „Rankingu Samorządów” opublikowanym Read More
 • Postny okres przedwyborczy

  Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach samorządu jakimi są gminy wiejskie, cechują się znaczną cyklicznością, która jest związana z kalendarzem Read More
 • Próba realnego wpływu czy fikcja?

  Do końca 2017 roku tworzenie klubów radnych dawało właściwie tylko jeden plus: konieczność zapewnienia przedstawiciela klubu radnych w komisji rewizyjnej Read More
 • Dzieci pobiegły wesoło do szkoły…

  ... przywitały się radośnie, założyły maski. I tak zaczął się rok szkolny 2020/21. Rok szkolny w którym logika i normalność będzie Read More
 • W pogoni za Krempną

  Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kolejny doroczny ranking zamożności jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita). W Read More
 • Program „Klub” - rozstrzygnięcie

  Cztery kluby sportowe funkcjonujące w naszej Gminie otrzymały dotacje w ramach rządowego programu „Klub”. Celem tego programu jest wspieranie klubów Read More
 • Demografia, czyli jest coraz gorzej

  W 2004 roku w gminie Nowy Żmigród mieszkało 9705 osób. Od tego czasu liczba mieszkańców systematycznie spada i na koniec Read More
 • Drzwi pozostaną zamknięte?

  Jak zapewne nasi Czytelnicy pamiętają, poprzednia sesja Rady Gminy, formalnie dostępna dla każdego obywatela, faktycznie została zamknięta, więc tytułowe pytanie Read More
 • Maseczkowy szał…

  Zgodnie z przewidywaniami ludzi, którzy nie poddali się medialnemu linczowi i zachowali zdrowy rozsądek, medialna epidemia straszliwego koronawirusa powoli, bo Read More
 • Bohaterowie Gminy

  Z dziennikarskiego obowiązku należy podać, jak nasi przedstawiciele głosowali nad projektami uchwał ws. reorganizacji szkół w Desznicy i Makowiskach w Read More
 • Drzwi zostały zamknięte w obawie przed obywatelami

  Niecałe 2 minuty wystarczyło, by się przekonać, że wielkie słowa w rodzaju: prawa obywatelskie, demokracja czy Konstytucja są niczym wobec Read More
 • Będzie się niewiele działo

  Remonty dróg gminnych, budowa parkingu obok cmentarza w Nowym Żmigrodzie (II etap), remonty domów ludowych, wykonanie oświetlenia drogowego – to Read More
 • Gdy chcesz psa uderzyć…

  W programie, który PiS przedstawił przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku można znaleźć m.in. takie stwierdzenia „Problemem dla mieszkańców polskiej Read More
 • Rozum w czasie zarazy

  Zgodnie z przewidywaniami, a raczej z ludzką naturą, wszystko przebiega modelowo: makaron, ryż i papier toaletowy wykupiony, paski w telewizjach Read More
 • Szlakiem Tablic Informacyjnych

  Dziennikarstwo to ciężka praca, zwłaszcza w portalu w którym wydawca nie płaci, nikt człowieka nie docenia, prawie wszyscy krytykują, a Read More
 • Lirycznie i romantycznie

  Miłą niespodziankę sprawił żmigrodzki GOK organizując 8 marca recital Tomasza Szweda. Kilkadziesiąt osób, w znakomitej większości kobiet, mogło posłuchać świetnych Read More
 • Houston! Mamy kłopoty!

  Zaczniemy na poważnie, czyli od Konstytucji. Otóż w art. 61 tego aktu prawnego wymieniając prawa obywatela naszego pięknego kraju, wymieniono Read More
 • Piłkarskie bajki dla dorosłych

  Jeden klub płaci ponad 1000 zł miesięcznie za trenera, drugi nie płaci wcale; jeden płaci za remont kosiarki więcej niż Read More
 • 1
© 2020 Obserwator Żmigrodzki