• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
 • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
 • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
 • aby żyć pełnią życia.

11 Listopada 2018 r. - 100 lat odzyskania niepodległości

100 lat NiepodległejRada Gminy Nowy Żmigród

Są dwa światy…

Czytaj więcej: Są dwa światy…

Czytaj więcej: Są dwa światy…Pierwszy jest miły, sympatyczny i kolorowy. To ten świat przed wyborami. I jest ten świat drugi: mniej kolorowy ale za to bardziej dotkliwy dla naszych kieszeni. Jako, że jesteśmy już w tym drugim, bardziej realnym, to w piątek 30 listopada 2018 roku o godz. 10-tej odbędzie się II sesja Rady Gminy, która zdecyduje o tym, ile od 1 stycznia zapłacimy za oddawanie odpadów…

Jak wynika z porządku obrad II sesji, pierwsza część sesji zostanie poświęcona sprawom organizacyjnym dotyczącym funkcjonowania Rady Gminy. Jako, że sprawy personalne są – tak się jakoś składa – zawsze najciekawsze, to możemy podać te ustalenia, które zapadły podczas spotkania członków KW Wójta Grzegorza Bary i koalicjantów w poniedziałkowy wieczór w Starym Żmigrodzie.

Rada Gminy, oprócz Przewodniczącego, będzie liczyć 2 wiceprzewodniczących, którymi będą – według naszych, jak zawsze anonimowych i wiarygodnych źródeł - Zenon Książkiewicz (PSL) i Krzysztof Janusz (KW Wójta Grzegorza Bary). Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej ma zostać Mateusz Smyka (KW Rozwój Nowego Żmigrodu). Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ma zostać Tadeusz Czajkowski (KW Wójta Grzegorza Bary); Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Piotr Kudłaty (KW Wójta Grzegorza Bary); Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Maria Homlak (KW Wójta Grzegorza Bary); Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady Gminy Tadeusz Źrebiec (PSL). Niestety, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy stanowiska dla radnych PSL oznaczają formalną koalicję PSL z KW Wójta Grzegorza Bary czy są tylko czymś w rodzaju wyciągania „rodzynków z ciasta” (skoro nie mogę mieć całego ciasta, to przynajmniej wyciągnę z niego, to co najsmaczniejsze). Oczywiście, nazwiska, które podajemy są z kategorii „tu i teraz”, bo polityka, nawet polityka na gminnym poziomie nie takie zmiany koalicji widziała 😊

Po dokonaniu wyborów personalnych, Rada ustali wynagrodzenie dla Wójta Gminy. W chwili obecnej wynagrodzenie to składa się z trzech składników:

- wynagrodzenia zasadniczego – 4 700 zł (maksymalne dopuszczalne przepisami wynosi 4 700 zł); dodatku funkcyjnego – 1 900 zł (maksymalnie 1 900 zł) oraz dodatku specjalnego w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego, czyli 2 640 zł (maksymalnie 40%).

Jak z tego zestawienia wynika, Wójt naszej Gminy za swoją pracę otrzymuje w chwili obecnej 9 240 zł brutto miesięcznie, co stanowi maksymalne wynagrodzenie przewidziane przepisami prawa. Radni mogą, jeżeli taka będzie ich wola, zachować wynagrodzenie Wójta na dotychczasowym poziomie lub je ... obniżyć. To drugie rozwiązanie należy jednak raczej do kategorii zjawisk z gatunku sciene fiction z naciskiem na fiction. Tak przy okazji dyskusji o wynagrodzeniu samorządowców, wysokosci diet radnych i sołtysów, warto może wiedzieć, że średnia płaca w powiecie jasielskim wynosi 2 800 zł. Brutto…

Kolejnym punktem z kategorii ważnych, bo dotyczących wszystkich mieszkańców Gminy jest uchwała dotycząca ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami. Jak wynika z projektu uchwały, dopuszczalne są dwa sposoby: oddawanie odpadów w sposób selektywny w cenie (uwaga!) 9 zł brutto miesięcznie od osoby lub oddawanie odpadów niesegregowanych w cenie 15 zł brutto miesięcznie od osoby. W pierwszym przypadku oznacza to wzrost o 50% (albo o 3 zł miesięcznie) w stosunku do ceny obecnie obowiązującej, a w drugim wzrost o 15% (lub 2 zł) w stosunku do ceny obowiązującej obecnie! Dużo czy mało? Zależy od tego, czy porównujemy do cen w gminie Osiek Jasielski (5.2 zł za odpady segregowane i 13 zł za niesegregowane), Krempnej (7 i 12 zł) czy w Dukli (11 i 20 zł) albo w Krośnie (11 i 22 zł). Niewątpliwie, koszty oddawania odpadów rosną a problem ten będzie wymagał kompleksowych rozwiązań dotyczących, być może przede wszystkim, ilości osób, które fizycznie zamieszkują obszar Gminy. Być może wymagane są działania mające na celu urealnienie liczby mieszkańców? Bo inaczej dojdziemy do sytuacji w której coraz mniejsza liczba osób będzie płacić coraz więcej, bo ktoś za zwiększoną liczbę odpadów zapłacić musi. I albo będzie robić to Gmina z naszych wspólnych pieniędzy albo zrobi to każdy z nas. I nie podoba mi się ani pierwsze ani drugie rozwiązanie…

I jeszcze jedno: do kategorii wydarzeń historycznych należy zapisać, że wszystkie informacje związane z sesją Rady Gminy (zarówno porządek obrad, jak i projekty uchwał) są dostępne w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=1&cid=41&bsc=N). Według naszej wiedzy jest to zasługa Sekretarza Gminy Mateusza Buczyńskiego. Gratulujemy!

 

UWAGA: tekst został poprawiony...

 

 

17.14 do przyszłości

Czytaj więcej: 17.14 do przyszłości

 

Czytaj więcej: 17.14 do przyszłości

Na sesji inauguracyjnej tylko jeden punkt porządku obrad budzi lub może budzić emocje: wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Jest to właśnie ten punkt, który wskazuje, jaki będzie układ polityczny rządzący Radą, czyli de facto Gminą. Oczywiście, w przypadku takich gmin jak Nowy Żmigród, gdzie życie polityczne jest niezwykle ubogie o wyborach nie decyduje wielka polityka, tylko raczej wzajemne relacje towarzysko-personalne.

Sesja inauguracyjna, jak każdy, kto był na sali Gminnego Ośrodka Kultury czy też śledził relację online (warto podkreślić, że każdą sesję od początku tej kadencji będzie można oglądać „na żywo” na stronie internetowej nowyzmigrod.eu w zakładce „sesja Rady Gminy na żywo”), mógł się przekonać, rządzi się własnymi prawami. Zgodnie z nimi sesję otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem radny, którym w tej kadencji jest pan Ryszard Bęben. Po wręczeniu radnym aktów wyboru, czego dokonał przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej pan Michał Mrugał i złożeniu ślubowania, którego tekst odczytała najmłodsza z radnych Wioleta Mucha, każdy z radnych po słowach „ślubuję” dodawał „Tak mi dopomóż Bóg!”. Z jednej strony to bardzo piękne słowa, ale z drugiej strony warto pamiętać to, co powiedziała Klementyna Hoffmanowa, iż „Leniwy niweczy zamiary Boga”. I wziąć sobie to głęboko do serca…

Po złożeniu ślubowania, kolejnym punktem porządku obrad było to na co większość zgromadzonych na sali GOK czekała z największą niecierpliwością, czyli wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Została powołana Komisja Skrutacyjna składzie: Mateusz Smyka – przewodniczący oraz Piotr Kudłaty i Zenon Książkiewicz a następnie prowadzący obrady radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Tadeusz Czajkowski (KW Wójta Grzegorza Bary) zgłosił na tę funkcję Henryka Strzelca (KW Wójta Grzegorza Bary), a po około minutowym oczekiwaniu na inne kandydatury, prowadzący sesję zaproponował zakończenie zgłaszania kandydatur. Brak innych zgłoszonych kandydatur, zwłaszcza kandydata PSL, wywołał lekkie zdumienie wśród obserwatorów. Ale skoro PSL, było nie było, jedyna partia polityczna mająca swoje struktury na terenie naszej Gminy postanowiła oddać tę rozgrywkę walkowerem, to wybór Przewodniczącego Rady w osobie Henryka Strzelca stał się tzw. oczywistą oczywistością. Swoją drogą, obserwując nasze ubogie gminne życie polityczne, trudno nie zauważyć, że PSL przechodzi spory kryzys: brak własnego kandydata na wójta, brak własnej listy w wyborach do Rady Powiatu czy brak własnego kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy raczej nie są dowodem na rozkwit…

Po zamknięciu listy kandydatów, radny H. Strzelec zaprezentował się zebranym, podkreślając swoje osiągnięcia zawodowe i zdolności koncyliacyjne. Podkreślił m.in. swoją dobrą współpracę z Radami Rodziców z czym zapewne nie zgodziły się mamy z Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Makowiskach… Ale, z drugiej strony, każdy człowiek popełnia w swym życiu błędy, a prawdziwie mądry człowiek potrafi się na tych błędach uczyć. W tajnym głosowaniu, na 15 możliwych głosów, H. Strzelec otrzymał ich 14 (1 głos przeciw). Taki wynik wskazuje na ogromną jednomyślność radnych i wbrew pozorom wcale nie najlepiej świadczy na przyszłość. Bo mimo powszechnie powtarzanych słów o tym, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje” w każdej organizacji powinna istnieć opozycja, gdyż tylko we wzajemnej dyskusji wokół odmiennych wizji rozwoju, organizacja się rozwija. A, jeżeli patrzymy na Gminę tak jak na organizację, to wszyscy powinniśmy sobie życzyć tego, by w Radzie Gminy była opozycja! Mądra, konkretna, przygotowana.

Po objęciu obowiązków przez nowego Przewodniczącego Rady Gminy, o godz. 1714 swoje ślubowanie złożył Grzegorz Bara i tym sposobem mamy nowego-starego Wójta. Jest takie powiedzenie, że pierwsza kadencja służy do nauki, a druga służy do konsumowania doświadczeń. Patrząc na to, czego udało się dokonać w ciągu ostatnich 4 lat, wypada mieć tylko nadzieję, że w nowej kadencji Gmina wejdzie na wyższy poziom rozwoju, a za 5 lat będziemy mogli sobie powiedzieć, że to były udane lata. I tego oczywiście, nie tylko Wójtowi, radnym ale i nam, mieszkańcom powinniśmy sobie życzyć.

Później, po wystąpieniach zaproszonych gości (m.in. starosta powiatu jasielskiego Adam Pawluś, radny powiatowy Grzegorz Pers), życzeniach od radnych, nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy (kochaj szefa swego, bo możesz mieć gorszego!), przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, Wójt podziękował wszystkim za zaufanie, którym go obdarzono w czasie wyborów oraz Rodzinie za wsparcie i tolerancję.

Smutnym i wzruszającym akcentem sesji było wystąpienie Stanisława Piwowarczyka (Sołtys Roku 2017), który podziękował Wójtowi za współpracę. Pan S. Piwowarczyk po 10 (!!!) kadencjach zdecydował o zakończeniu swojej kariery samorządowej i nie startował w tegorocznych wyborach. Powiem tak: chodzę na sesje RG prawie dwa lata, ale przez ten okres nawet ktoś tak mało spostrzegawczy jak ja, zdążył zauważyć, że S. Piwowarczyk jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym radnym! I wszystkim radnym należy życzyć, żeby i oni swoją pracą osiągnęli taki poziom. I naprawdę szkoda, że Rada Gminy w tej kadencji nie będzie mogła w swej pracy korzystać z Jego wiedzy i doświadczenia.

I po tych radosnych (dla wybranych), smutnych (dla tych, którzy z Radą Gminy się żegnają) i wzruszających (S. Piwowarczyk) chwilach, Przewodniczący Rady zakończył sesję inauguracyjną. A za parę dni będzie następna sesja a Rada zacznie swoją pracę. Jedyna tylko różnica będzie polegała na tym, że transmisje z sesji będzie można śledzić na bieżąco :)

 

 

 

Powyborcze układanki

Czytaj więcej: Powyborcze układanki

Czytaj więcej: Powyborcze układanki

Jedni jeszcze nie wyszli z szoku spowodowanego wynikiem wyborów a inni już starają się ułożyć jakąś układankę, która pozwoli na spokojne i bezproblemowe rządy w Gminie. Bo po to właśnie startuje się we wszystkich możliwych wyborach, by zdobyć władzę i mieć możliwość realizowania swojego programu. Niewątpliwie największym wygranym w wyborach do Rady Gminy jest KW Wójta Grzegorza Bary, który zdobywając 6 mandatów zwiększył dwukrotnie swój stan posiadania w porównania z wyborami w 2014 roku. PSL ze swoimi 4 mandatami zachował status quo. Pozostałymi 5 mandatami podzieliły się: Rozwój Nowego Żmigrodu; Samorząd dla Mieszkańców; KW Grzegorza Muni; Razem dla Powiatu Jasielskiego i KW Ryszarda Bębna. I teraz dla gminnych polityków pozostaje znaleźć taki układ, który akurat ich ugrupowaniu da władzę. Wbrew pozorom niekoniecznie będzie to "lekkie, łatwe i przyjemne".

Jak zapewne wszyscy doskonale wiedzą, Rada Gminy Nowy Żmigród liczy sobie 15 radnych. Patrząc na tę liczbę przez pryzmat poszczególnych komitetów wyborczych, które wprowadziły do Rady swoich radnych, otrzymujemy następujący rozkład głosów:

KW Wójta Grzegorza Bary - 6 radnych:

- Piotr Kudłaty

- Krzysztof Janusz

- Tadeusz Czajkowski

- Henryk Strzelec

- Maria Homlak

- Wioleta Mucha

PSL - 4 radnych:

- Piotr Suski

- Zenon Książkiewicz

- Andrzej Mroczka

- Tadeusz Źrebiec

Radni "niezależni" - 5 mandatów:

- Mateusz Smyka - Rozwój Nowego Żmigrodu

- Michał Kuznecki - Samorząd dla Mieszkańców

- Grzegorz Munia - KW Grzegorza Muni

- Adam Harowicz - Razem dla Powiatu Jasielskiego

- Ryszard Bęben - KW Ryszarda Bębna.

Jako, że Rada Gminy liczy sobie 15 radnych, więc dla zapewnienia stabilnych rządów potrzebna jest większość minimum 8 radnych! Biorąc pod uwagę, że KW Wójta G. Bary zdobył 6 mandatów dla zapewnienia większości potrzebuje jednego z dwóch rozwiązań: zawarcia koalicji z PSL, co dawałoby stabilną większość 10 głosów lub - w wersji mniej wygodnej - zawarcia koalicji z przynajmniej 2 radnymi spośród tych pięciu radnych "niezależnych". Istnieje jeszcze trzecia opcja, że głównym rozgrywającym zostanie PSL, który zawrze porozumienie z 4 radnymi i zdobędzie władzę w Radzie Gminy. Wbrew pozorom wynikajacym z porównania ilości posiadanych mandatów jest to rozwiązanie równie prawdopodobne, co zdobycie większości przez KW Wójta. Ale o tym nieco później. Oczywiście, dla opinii publicznej, obojętnie jaka koalicja zostanie zawarta, będzie dominował przekaz o działaniach dla dobra mieszkańców, wspólnym dobru jakim jest Gmina, realizowaniu programu wyborczego, itp., ale proza życia i doświadczenie życiowe uczą, że im więcej pięknych i wzniosłych słów tym bardziej przaśna rzeczywistość, bo zawsze przecież chodzi o to, co zwykle, czyli o władzę, której symbolem – tak się jakoś przyjęło - są stanowiska i pieniądze. I teraz przejdźmy do tych ostatnich. Na chwilę obecną, szeregowy radny otrzymuje 600 zł diety miesięcznie za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady. Są jednak stanowiska w Radzie, gfdzie te pieniądze są nieco lub znacząco wyższe. Poniżej wykaz wraz z akatualnymi stawkami:

- przewodniczący Rady Gminy – 1 300 zł

- zastępca przewodniczącego Rady Gminy – 700 zł (znowelizowany Statut Gminy przewiduje możliwość powołania 2 wiceprzewodniczących Rady);

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 700 zł;

- przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej – 700 zł;

- przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży – 700 zł;

- przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej – 700 zł;

- przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 700 zł (wprowadzona na podstawie znowelizowanych przepisów prawa).

Jak łatwo policzyć, do "zagospodarowania" jest 8 stanowisk - dokładnie tyle, ile wynosi większość w Radzie Gminy! W teorii zatem, KW Wójta może zaproponować 2 radnym z innych komitetów objęcie stanowisk przewodniczących komisji lub wiceprzewodniczących Rady i będzie miał większość, a wszyscy jego członkowie będą pełnić funkcje w Radzie zwiazane z nieco wyższymi dietami i awansem w hierarchii samorządowej władzy. Paradoksalnie – taki sam schemat - może zastosować PSL, który może zaproponować identyczny układ 4 radnym "niezależnym", proponując im dokładnie to samo. W tym układzie władzy, czyli koalicja PSL + 4 radni "niezależni" widzimy jednak pewien problem natury, że tak określimy, personalnej. Otóż, po 4 latach nieobecności do Rady ponownie został wybrany Zenon Książkiewicz, który był radnym i przewodniczącym Rady w latach 2010-2014. Przewodniczącym Rady zaś w ostatniej kadencji był członek PSL-u Piotr Suski. W hierarchii partyjnej wyższą pozycję zajmuje zaś Z. Książkiewicz, który jest Prezesem Zarządu Gminnego PSL. Jako, że przewodniczący Rady Gminy może być tylko jeden, to któryś z dżentemenów musiałby zrezygnować ze swoich ambicji na rzecz drugiego. W dodatku, bądźmy szczerzy, łatwiej znaleźć do koalicji 2 radnych "niezależnych" niż 4. Ale, jak to mawiają, przezwyciężanie przeciwności jest tym, co odróżnia mężczyznę od chłopca.

Wyniki wyborów (sensacyjna porażka Teresy Laskowskie w Łysej Górze) i zmiany w Statucie Gminy, powodują jednak, że równie prawdopodobna jest sytuacja, w której zwycięskie ugrupowanie znajdzie się w opozycji, jak też sytuacja, w której w opozycji znajdzie się PSL. Należy jednak sądzić, że przysłowiowym języczkiem u wagi, który będzie decydował o koalicji jest stanowisko przewodniczącego Rady Gminy. I nie chodzi nawet o wyższe pieniądze, które też rzecz jasna nie są do pogardzenia, ale też znaczące – w porównaniu do mijającej kadencji – zwiększenie kompetencji przewodniczącego Rady. Otóż zgodnie ze zmienionymi przepisami, przewodniczący Rady będzie miał możliwość wykonywania wobec pracowników Urzędu Gminy, wykonujących zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, komisji i radnych, uprawnień zwierzchnika służbowego! W poprzedniej kadencji, Przewodniczacemu Rady podlegał tylko pracownik wykonujący zadania organizacyjne związane z obsługa radnych, a w chwili obecnej ta liczba pracowników będzie odpowiednio większa, co zapewne będzie wymagało zmian organizacyjnych w pracy Urzedu Gminy, a w ostateczności zatrudnienia nowych pracowników do biura Rady Gminy. W sytuacji, gdy przewodniczący Rady i Wójt będą pochodzić z dwóch przeciwnych obozów politycznych będzie to powodowało swoisty dualizm zwierzchności wobec tych pracowników. I zapewne będzie polem konfliktów, dlatego sensowniejszym rozwiązaniem wydaje się być sytuacja, w której zarówno Wójt, jak i przewodniczący Rady pochodzą z tego samego obozu politycznego, startowali do Rady z określonym programem i w celu realizacji tego programu. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że dyskusja o kwestiach programowych w przypadku naszej Gminy to trochę dyskusja z gatutunku nierealnych, bo np. programu PSL-u dla Gminy to chyba nikt nie widział, ale uważam, ze należy o tym wspomnieć. Przewodniczący Rady nie tylko ma możliwość blisko półrocznego "trzymania w gminnej zamrażarce" obywatelskiego projektu uchwały, ale też w podobny sposób może traktować projekty uchwał opozycyjnych radnych. Dlatego, korzystając ze znowelizowanych przepisów, radni powinni zakładać kluby radnych (minimum 3 radnych), bo wówczas ich projekty uchwał muszą trafić pod obrady Rady, jeżeli taki projekt zostanie zgłoszony minimum 7 dni przed dniem rozpoczecia sesji. Jak zatem widać, czeka nas niewątpliwie kilka ciekawych rozwiązań o których będziemy się starać informować na bieżąco.

 

 

 

Przedwyborcza sesja

Czytaj więcej: Przedwyborcza sesja

Czytaj więcej: Przedwyborcza sesja17 października br. o godz. 13-tej rozpocznie się sesja Rady Gminy Nowy Żmigród. Nie wiadomo, czy jest to ostatnia sesja w tej kadencji, która formalnie kończy się 16 listopada ale sesja zapowiada się niezwykle interesująco ze względu na jeden punkt: uchwały w sprawie sposobu wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Procedowanie tej uchwały nie jest przedwyborczym sposobem na pozyskanie sobie dodatkowych głosów elektoratu, ale wynikiem nowelizacji przepisów mających na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, co skutkowało wprowadzeniem do ustawy o samorządzie gminnym art. 41.a.

 

Zgodnie z treścią tego artykułu, Rada Gminy określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Byśmy się dobrze zrozumieli: celem wprowadzenia art. 41.a było zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania. Praktycznej realizacji tych działań ma służyć obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, gdzie grupa obywateli po utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, napisaniu projektu uchwały i zebraniu 200 podpisów (w przypadku gminy Nowy Żmigród) może wystąpić do Rady Gminy o przyjęcie takiej czy innej uchwały. Bardzo szczytna idea, która z mieszkańców mających znaczenie wyłącznie w czasie wyborów ma uczynić podmiot, który może swoje propozycje zgłaszać w trakcie kadencji. I w najbliższą środę Rada Gminy, jak zawsze z ogromną troską i głębokim zrozumieniem tematu, pochyli się nad projektem. Ale zanim to uczyni Rada Gminy, przedstawimy naszą własną analizę. Projekt uchwały, jak i wszystkie pozostałe materiały, można znaleźć w załączniku.

Pierwszy punkt, który budzi nasze wątpliwości zawarty jest w § 5, który brzmi: Komitet może utworzyć grupa co najmniej 15 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, datę podpisania oświadczenia. Zacznę od końca: powinno być do "organów Gminy", a nie "do Rady Gminy". A teraz clou programu. Oczywistą oczywistością jest, że im większa wymagana liczba członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, tym większy problem z ukonstytuowaniem się takiegoż Komitetu. Taka liczba zatem stanowi tzw. barierę wejścia i celem takiego zapisu jest, nazywając rzecz po imieniu, utrudnienie stworzenia takiegoż Komitetu! Dla porównania: taka sama liczba, czyli 15 osób, jest w Krakowie i Dębowcu; 20 osób jest w Kielcach i Siedlcach; 10 w Tomaszowie Mazowieckim, a 5 w Koszalinie, Cieszynie, Brańsku, Zgierzu, Słupsku, Skierniewicach, Katowicach, w gminie Jemielnica czy Manowej a w Gdyni wystarczy tylko 3 osoby. Będziemy porównywać, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, gminę Nowy Żmigród z Krakowem czy może uznamy, że pod względem liczby ludności jesteśmy na tym samym poziomie co Kielce i Siedlce, więc zwiększymy do 20? Chodzi nam o to, by mieszkańcy angażowali się w życie Gminy czy chodzi nam o to, by tego nie robili i nie przeszkadzali władzy w rządzeniu? Bo już na początek odnoszę wrażenie, że chodzi o to drugie…

Ale kontynuujmy… Po złożeniu projektu do Przewodniczącego Rady Gminy, tenże w ciągu miesiąca informuje pełnomocnika Komitetu, iż projekt spełnia wymogi formalne (§ 8.1). Naprawdę nie wiedziałem, że w naszej Gminie potrzebny jest miesiąc, by dokonać oceny projektu uchwały pod względem poprawności merytorycznej! Człowiek się jednak uczy cały czas…

W przypadku, gdy projekt nie budzi wątpliwości Przewodniczącego Rady Gminy (w projekcie uchwały wprawdzie nic nie pisze o ocenie projektu inicjatywy uchwałodawczej przez radcę prawnego, ale zakładam, że tak będzie), Komitet będzie miał niecałe 2 miesiące na zebranie minimum 200 podpisów, bo projekt uchwały wraz z podpisami należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zawiadomienia (§ 10.1).

W wielu uchwałach, które przeczytałem znajduje się zapis, że Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu zawiadomienia zamieszcza w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej informację o zawiązaniu się Komitetu oraz zamieszcza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, by mieszkańcy mogli się z nim zapoznać, ale my mieszkamy w Gminie w której nie zamieszcza się nawet projektów uchwał Rady Gminy i gdyby nie nasz portal to nikt, oprócz wybranych, by nie wiedział nic o tym nad czym Rada Gminy będzie obradować! Bo, jak to mówią, dobry mieszkaniec to taki mieszkaniec, który najlepiej, gdyby niczego nie wiedział. Raz na parę lat oddał głos i przestał się interesować czymkolwiek…

Gdy już Przewodniczący Rady Gminy otrzyma projekt wraz z podpisami w ciągu 14 dni przekazuje go Komisji Rewizyjnej, by ta sprawdziła poprawność podpisów (§ 10.2). Proszę zwrócić uwagę: zwykła czynność, która wymaga napisania jednego zdania może trwać 14 dni! 14 dni! Następnie, gdy już Komisja Rewizyjna otrzyma te materiały będzie miała 21 dni na zweryfikowanie poprawności podpisów (§ 10.3).

Gdy już Komisja Rewizyjna we współpracy z Urzędem Gminy zweryfikuje poprawność podpisów, wówczas Przewodniczący Rady Gminy kieruje projekt do dalszych prac (§ 10.6). Oczywiście, projekt uchwały tak precyzyjny w określaniu terminów, zapewne przez przeoczenie, nie definiuje w jakim to czasie Przewodniczący Rady Gminy przekazuje projekt uchwały właściwym komisjom. Biorąc pod uwagę treść art. 41.a.3 ustawy o samorządzie gminnym procedowanie projektu powinno nastąpić na najbliższej sesji po złożeniu projektu, nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. I teraz to sobie podsumujmy…

Załóżmy, że w Nowym Żmigrodzie powstał 15-osobowy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Parking na Rynku”, którego celem jest podjęcie uchwały mającej na celu przebudowę Rynku w celu utworzenia na jego części parkingu:

- Komitet 1 grudnia 2018 roku złożył projekt uchwały w tej sprawie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy;

- 31 grudnia 2018 roku Przewodniczący Rady Gminy poinformował Komitet, że projekt uchwały spełnia wymogi formalne;

- 27 lutego 2019 roku Komitet zebrał 200 podpisów i przekazał je na ręce Przewodniczącego Rady Gminy;

- 13 marca 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy przekazuje projekt w ręce Komisji rewizyjnej;

- 2 kwietnia 2019 roku Komisja Rewizyjna przekazuje projekt Przewodniczącemu Rady Gminy;

- 16 maja 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy przekazuje projekt uchwały właściwej komisji Rady Gminy celem wydania stosownej opinii;

- 23 maja 2019 roku Rada Gminy odrzuca projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej; w czasie sesji Przewodniczący Rady Gminy nie dopuścił do głosu pełnomocnika Komitetu (§ 39 pkt. 5 Statutu Gminy Nowy Żmigród mówi, że: Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, ale to wcale nie oznacza, że musi tej osobie udzielić głosu, a projekt uchwały nigdzie nie wspomina, że pełnomocnik Komitetu ma możliwość przedstawienia uzasadnienia projektu na sesji Rady Gminy, która ten projekt będzie rozpatrywać).

Oczywiście, to co opisaliśmy powyżej dotyczy przypadku, gdy projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie dotyczył sprawy, która, powiedzmy, jest z jakichś powodów, niekorzystna dla władz Gminy. Bo w przypadku, gdy projekt będzie dotyczył sprawy mającej poparcie władz cała procedura jego procedowania może się skończyć w ciągu niecalych 3 miesięcy. Wystarczy, że Przewodniczący Rady tak będzie chciał. I właśnie ze względu na tą możliwość "ręcznego sterowania" oraz tę barierę wejścia w postaci aż 15-osobowego Komitetu to jest to zły projekt.

Podsumowując napiszę tak, gdyby radni posiadali to coś, co południowcy nazywają cojones, to ten projekt by po prostu odrzucili. Bo z całą pewnością nie jest to projekt, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy w procesie decyzyjnym a proponowane rozwiązania nie tyle ułatwiają, co wręcz utrudniają tworzenie inicjatyw uchwałodawczych przez obywateli, którzy mogą mieć inne zdanie niż wybrani przez nich przedstawiciele. A czasami nawet chcieliby to swoje zdanie przedstawić. Ale wyniki głosowania poznamy w środę 17 października… A wyniki wyborów na radnych późnym wieczorem w niedzielę 21 października…  

Kto wygra wybory?

Czytaj więcej: Kto wygra wybory?

Do wyborów pozostały 3 tygodnie i jak łatwo możemy zaobserwować kampania wyborcza zaczyna powoli (?) nabierać rumieńców: pojawiły się pierwsze banery reklamowe kandydatów, prowadzone są spotkania wyborcze. Wszyscy kandydaci starają się pozyskać wyborców. Jako, że w naszej Gminie komitety wyborcze raczej (bo o wszystkim nie wiemy) nie zlecają przeprowadzania profesjonalnych sondaży oceniających szanse kandydatów, postanowiliśmy zorganizować sondaż sms-owy, dzięki któremu będziemy mogli poznać skalę poparcia dla poszczególnych kandydatów ubiegających się o stanowisko wójta.

Jeden… dwa… trzy… cztery…

Czytaj więcej: Jeden… dwa… trzy… cztery…

Wprawdzie kandydatów w wyborach na wójta można zgłaszać do północy 26 września ale już w tej chwili możemy oficjalnie potwierdzić, że w tegorocznych wyborach o stanowisko wójta w naszej Gminie będzie się ubiegało 4 kandydatów: Edward Bakuta, Grzegorz Bara, Łukasz Czekaj i Katarzyna Reichert. Warte podkreślenia jest, że po raz drugi w najnowszej historii Gminy o to stanowisko ubiega się kobieta. Czy ten fakt zwiększa szansę kandydatki? Wszyscy kandydaci zapewne wkrótce ogłoszą swoje programy i rozpoczną kampanię wyborczą, którą będziemy strać się na bieżąco relacjonować.

Edward Bakuta – 62 lata, wykształcenie średnie, sołtys Nowego Żmigrodu. W wyborach samorządowych startuje już po raz kolejny, jak dotąd bez sukcesu, ubiegając się o różne funkcje. W 2002 roku z ramienia KW Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska startował w wyborach na wójta otrzymując 157 głosów. W 2010 roku startował w wyborach na wójta reprezentując KW Bezpartyjny i otrzymując 396 głosów. W tych samych wyborach startował z listy Platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu otrzymując 120 głosów. W 2014 roku startował w wyborach do Rady Gminy, tym razem z list Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami otrzymując 99 głosów. W 2018 roku znowu z ramienia PSPP startuje zarówno do Rady Gminy (okręg wyborczy nr 9: Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie) jak i w wyborach na wójta.

Grzegorz Bara – 44 lata, wykształcenie wyższe, wójt gminy Nowy Żmigród. Karierę samorządową rozpoczął w 2007 roku, gdy zdobył mandat radnego Rady Gminy w wyborach uzupełniających startując z KW My 2007. W wyborach 2010 roku zdobył mandat radnego (260 głosów) startując z listy KW Nasza Gmina – Nasz Wspólny Dom. Z tego samego komitetu wyborczego startował w wyborach 2014 roku: zdobył mandat radnego (194 głosy) oraz wszedł do II tury wyborów na wójta (1227 głosów), którą wygrał zdobywając 1962 głosy. W tegorocznych wyborach startuje na wójta z listy KW Wójta Grzegorza Bary.

Łukasz Czekaj – 37, wykształcenie wyższe. Wybory samorządowe w 2018 roku są Jego debiutem: z listy KW Zdzisława Czekaja startuje zarówno na radnego (okręg wyborczy nr 10: Brzezowa, Skalnik), jak i na wójta gminy.

Katarzyna Reichert – 35 lat, wykształcenie wyższe. Z listy KW Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikke startowała w wyborach do Rady Powiatu w 2014 roku zdobywając 75 głosów. W tegorocznych wyborach z listy Kukiz´15 ubiega się zarówno o mandat do Rady Gminy (okręg wyborczy nr 9: Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie), jak również startuje w wyborach na wójta.

b_250_250_16777215_00_images_g.bara.jpg

17.14 do przyszłości

  Na sesji inauguracyjnej tylko jeden punkt porządku obrad budzi lub może budzić emocje: wybór Przewodnic....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_cryptolocker_40.jpg

Powyborcze układanki

Jedni jeszcze nie wyszli z szoku spowodowanego wynikiem wyborów a inni już starają się ułożyć jakąś układankę, ....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_p1.jpg

Przedwyborcza sesja

17 października br. o godz. 13-tej rozpocznie się sesja Rady Gminy Nowy Żmigród. Nie wiadomo, czy jest to ostatni....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_wybory_wojt_2018.jpg

Kto wygra wybory?

Do wyborów pozostały 3 tygodnie i jak łatwo możemy zaobserwować kampania wyborcza zaczyna powoli (?) nabierać rum....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_wybory1.png

Jeden… dwa… trzy… cztery…

Wprawdzie kandydatów w wyborach na wójta można zgłaszać do północy 26 września ale już w tej chwili....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_wybory.jpg

Znani i nieznani

Zgodnie z procedurą wyborczą 17 września o północy została zakończona procedura zgłaszania kandydatów na r....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_wybory16.jpg

Gminna Komisja Wyborcza

Komisarz Wyborczy w Krośnie postanowieniem z 10 września br. poinformował o składach terytorialnych komisji wyborczych....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_images.jpg

Wyborcze kalendarium

21 października odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Z chwilą zarządzenia wyborów rusza kal....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_pip-statuetka.jpg

Po pierwsze: Gmina

Red. – Gratuluję wygranej w pierwszej edycji konkursu Primus Inter Pares w którym otrzymał Pan 30% głos&oac....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze

 • Między powołaniem a wyborem
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:30
   Powołanie sołtysów bez głosowania; możliwość głosowania przez ludzi, którzy ...

   Czytaj więcej...

    
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:22
   Z całym szacunkiem ale publikowane przez nas teksty wymagają "nieco" więcej pracy ...

   Czytaj więcej...

    
  • kermit kermit 16.04.2019 14:23
   Statuty sołectw mówią, że "prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, ktory ...

   Czytaj więcej...

    
  • Kasiek Kasiek 16.04.2019 14:03
   Przecież sytuacja, gdy ktoś nie mieszka w miejscowości od lat a tylko przyjeżdża ...

   Czytaj więcej...

 • To inaczej powinno być
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:25
   Strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ stracił jakikolwiek sens w momencie w którym ...

   Czytaj więcej...