• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
 • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
 • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
 • aby żyć pełnią życia.

11 Listopada 2018 r. - 100 lat odzyskania niepodległości

100 lat NiepodległejSesje Rady Gminy Nowy Żmigród

Z Nowym Rokiem, nowym krokiem … budżet uchwalono

Czytaj więcej: Z Nowym Rokiem, nowym krokiem … budżet uchwalono

 

 Czytaj więcej: Z Nowym Rokiem, nowym krokiem … budżet uchwalonoPo obejrzeniu sesji budżetowej online trudno się oprzeć wrażeniu, że w sumie nic się nie wydarzyło, bo jakoś tak mdło było. Otóż budżet przyjęto jednogłośnie. Inwestycji w budżecie nie ma (pomijam wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego i przekazanie środków w wysokości 1 334 000 zł Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej), gdyż jak to Wójt wspominał środki, które mógł pozyskać już pozyskał. Teraz musi przygotować się do pozyskiwania kolejnych, a co za tym idzie do przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Wielu o wielu potrzebach wspominało, ale ich w budżecie nie ma, bo może kiedyś będą.

A teraz trochę cyfr w zestawieniu z zeszłorocznym, wyborczym budżetem. Już na wstępie widać, że w 2019 będzie trochę spokojniej. W roku 2019 przewidziano dochody w wysokości 35 816 089,00 zł (w tym dochody bieżące 35 531 189,00 zł i dochody majątkowe 284 900,00 zł), raptem rok wcześniej był nieco inny poziom dochodów 41 298 113,85 zł (w tym dochody bieżące 34 402 596,72 zł i dochody majątkowe 6 895 517,13 zł), co stanowi ok. 86,72%.

Natomiast wydatki w 2018 roku to 44 509 817,85 zł a w 2019 roku to 36 618 889,00 zł, co stanowi 82,27% budżetu zeszłorocznego. Do końca nie wiem co się wydarzyło, ale koszt administracji publicznej w roku 2019 jest na poziomie 3 822 462,00 zł co stanowi 109,98% zeszłorocznych kosztów.

Za to obsługa długu publicznego z 271 00,00 zł w 2018 roku wzrosła do 308 000,00 zł. Koszt oświaty w roku 2019 to 13 194 632,00 zł do kosztu 12 822 529,85 zł w roku 2018. W dziale 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2019 roku jest 3 010 808,00 zł, gdzie w 2018 roku było to 9 886 929,00 zł. Ile procent nie będę liczyła, bo widać, że bardzo mało. Jednakże można to wytłumaczyć, że zakończono budowę PSZOK-a. Przypominając, w budżecie 2018 roku w punkcie 90001 było na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE – 5 499 238,00 zł, w dziale 90002 wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne było 1 121 883,00 zł.

Kredyty w 2019 roku to 2 356 577,28 zł., natomiast w roku 2018 było to 4 821 704,00 zł. Jeżeli budżet 2019 roku ma być tym przygotowującym do dużych inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych w przyszłości to nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli Wójt musi zebrać środki na wkład własny do dofinansowań na kolejne rozdanie środków zewnętrznych to nie mam nic przeciwko. Ale chciałabym wiedzieć, jakie są plany inwestycyjne Wójta i do czego się będzie przygotowywał.

Jednakże zanim do ujawnienia tych planów dojdzie zaciekawiła mnie propozycja zakupu karetki transportu medycznego zgłoszona przez radnego Mateusza Smykę. Wójt pozytywnie się odniósł, zwłaszcza, jeżeli udałoby się uzyskać wsparcie ościennych samorządów, na terenie których karetka również funkcjonuje. Generalnie dobrze jest kiedy można pomóc, jednak nie rozumiem jednej kwestii, pomagamy innym samorządom w transporcie medycznym, a u nas w gminie jest miejsce do którego nie dojedzie jakakolwiek służba, ponieważ nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. I nie mam tutaj na myśli drogi do pola ornego, a do budynków zamieszkałych w tak zwanych geodezyjnych przysiółkach. Pytanie, ile jest takich miejsc w całej gminie, czy tylko to jedno, czy też jest ich więcej?

Jeszcze jeden temat został poruszony, ale będzie omawiany szczegółowo w innym terminie, a mianowicie wysokość dopłat do wody. Większa część mieszkańców ma swoje studnie, a nie wodociąg i szamba, a nie kanalizację. To dlaczego jednym dopłacać a innym nie … Zadaniem własnym gminy jest między innymi dostarczanie usług komunalnym w postaci dostępu do wody i kanalizacji, ale czy od razu z pakietem dopłat. Jeżeli jednym się dopłaca to składają się na to wszyscy, podobnie jak w budżecie całego państwa. Uważam, że lepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z dopłat na rzecz niższych cen, ale to jest w gestii włodarzy.

A.P.

Nikt nie zagłosował przeciw!

Czytaj więcej: Nikt nie zagłosował przeciw!

Czytaj więcej: Nikt nie zagłosował przeciw!

Słynny angielski reżyser Alfred Hitchcock, niekwestionowany mistrz dreszczowców, twórca m.in. takiego filmu jak „Ptaki”, kiedyś powiedział, że „film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć”. I dokładnie według tego schematu, gdzie scenariusz napisała firma Ekomax, a reżyserem został Wójt Grzegorz Bara, przebiegała II sesja Rady Gminy, która odbyła się 30 listopada 2018 roku.

 

Sesja zaczęła się zgodnie z przewidywaniami od przegłosowania porządku obrad do którego zostały wprowadzone 2 zmiany: zaakceptowanie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz wniosku Wójta Grzegorza Bary o przesunięcie procedowania uchwały dotyczącej stawki za gospodarowania odpadami na koniec sesji. Propozycja Wójta wynikała z tego, że o 1215 miało nastąpić otwarcie ofert na wywóz odpadów z terenu Gminy. Już w tym momencie było wiadome, że proponowana w projekcie uchwały wysokość opłat (9 i 11 zł) jest nieco przedwczesna, bo za chwilę może się okazać, że faktyczna wysokość może być całkiem inna. Żaden z radnych nie zwrócił jednak na ten niuans i nie zaproponował np. przesunięcie rozpatrywania tej, bardzo ważnej z punktu widzenia niemalże każdego mieszkańca, na inny termin. Cóż… życie, by tak filozoficznie zauważyć, składa się z niuansów… Po przegłosowaniu proponowanych zmian, Przewodniczący Rady Henryk Strzelec udzielił głosu panu Zdzisławowi Dubisowi, wójtowi Gminy na przełomie wieków, który m.in. zwrócił uwagę na problem z wodą, zaapelował o zmiany w szkolnictwie wzorem rozwiązań stosowanych w gminie Tarnowiec, „bo gdy ja byłem wójtem to na oświatę wydawałem 600 tys. a teraz się wydaje 4 miliony”. Cóż… przez ostatnie kilkanaście lat, o czym należy wręcz wiedzieć, by się publicznie nie kompromitować, nastąpiło w naszym kraju kilka dość istotnych zmian w finansowaniu oświaty np. państwo przekazało samorządom prowadzenie szkół. I mówiąc wprost: porównywanie wydatków na oświatę, które Gmina ponosiła przed 2000 rokiem z tymi, które ponosi w 2018 roku jest po prostu śmiechu warte.

Kolejnym punktem porządku obrad, który mógł budzić emocje wyłącznie wśród tych, którzy nie czytali artykułu „Są dwa światy…” opublikowanego przez portal ngrod.pl były wybory wiceprzewodniczących Rady oraz przewodniczących komisji. Wszystko odbyło się zgodnie z przewidywaniami: Przewodniczący Rady Henryk Strzelec (KW Wójta Grzegorza Bary) zaproponował – ze względu na zwiększone obowiązki oraz konieczność reprezentowania Gminy na różnego rodzaju imprezach – wybór 2 wiceprzewodniczących i zaproponował na te stanowiska Krzysztofa Janusza (KW Wójta Grzegorza Bary) i Zenona Książkiewicza (PSL). W głosowaniu tajnym Krzysztof Janusz otrzymał 14, a Zenon Książkiewicz 12 głosów.

Następnym punktem był wybór Komisji Rewizyjnej, która będzie działać w 5 osobowym składzie. I tak: Krzysztof Janusz (KW Wójta Grzegorza Bary) zgłosił kandydatury Adama Harowicza (Razem dla Powiatu Jasielskiego) i Marię Homlak (KW Wójta Grzegorza Bary); Zenon Książkiewicz (PSL) zgłosił kandydaturę Andrzeja Mroczki (PSL), a Piotr Kudłaty (KW Wójta Grzegorza Bary) kandydatury Mateusza Smyki (Rozwój Nowego Żmigrodu) i Wioletę Muchę (KW Wójta Grzegorza Bary). Wszyscy w głosowaniu jawnym uzyskali stosowną liczbę głosów i zostali wybrani. Jako, że Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wybiera Rada Gminy (przewodniczących innych komisji wybierają ich członkowie) Maria Homlak (KW Wójta Grzegorza Bary) na to stanowisko zgłosiła Mateusza Smykę (Rozwój Nowego Żmigrodu), który w głosowaniu jawnym otrzymał 14 głosów „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się” samego zainteresowanego. W wyniku demokratycznego wyboru Komisja Rewizyjna Rady Gminy będzie pracować w następującym składzie personalnym:

- Mateusz Smyka – przewodniczący

- Adam Harowicz – wiceprzewodniczący

- Maria Homlak

- Andrzej Mroczka

- Wioleta Mucha

A potem wszystko w dalszym ciągu przebiegało według wcześniej ustalonego scenariusza, zgodnie z którym została powołana 5 osobowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. I tak: Mateusz Smyka (RNŻ) zaproponował kandydatury Wiolety Muchy (KW Wójta Grzegorza Bary) i Piotra Kudłatego (KW Wójta Grzegorza Bary); Zenon Książkiewicz (PSL) kandydaturę Tadeusza Źrebca (PSL), a Krzysztof Janusz (KW Wójta Grzegorza Bary) Tadeusza Czajkowskiego (KW Wójta Grzegorza Bary) i Michała Kuzneckiego (Samorząd dla Mieszkańców). Po ukonstytuowaniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie pracowała w składzie:

- Tadeusz Czajkowski – przewodniczący

- Wioleta Mucha – wiceprzewodniczący

- Piotr Kudłaty

- Michał Kuznecki

- Tadeusz Źrebiec

Jedną z najważniejszych komisji Rady Gminy jest Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej, której skład będzie liczył 7 radnych. I tak: Krzysztof Janusz (KW Wójta Grzegorza Bary) zgłosił Adama Harowicza (Razem dla Powiatu Jasielskiego), Ryszarda Bębna (KW Ryszarda Bębna) i Grzegorza Munię (KW Grzegorza Muni); Andrzej Mroczka (PSL) zgłosił Zenona Książkiewicza (PSL) i Tadeusza Źrebca (PSL), a Piotr Kudłaty (KW Wójta Grzegorza Bary) zaproponował do prac w tej komisji Tadeusza Czajkowskiego (KW Wójta Grzegorza Bary) i Mateusza Smykę (RNŻ). Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowa, po ukonstytuowaniu się, będzie pracowała zatem w następującym składzie:

- Tadeusz Źrebiec – przewodniczący

- Ryszard Bęben – wiceprzewodniczący

- Adam Harowicz

- Grzegorz Munia

- Mateusz Smyka

- Tadeusz Czajkowski

- Zenon Książkiewicz

Kolejną wybieraną komisją była Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży, która także będzie pracować w 5 osobowym składzie. I po kolei: M. Smyka (RNŻ) zgłosił do prac: Henryka Strzelca (KW Wójta Grzegorza Bary); Piotra Kudłatego (KW Wójta Grzegorza Bary); Andrzeja Mroczkę (PSL) i Grzegorza Munię (KW Grzegorza Muni). I tutaj mieliśmy do czynienia z jedynym lekkim zgrzytem w całej misternie zaplanowanej personalnej układance, bo G. Munia początkowo nie wyraził zgody, ale po 2 minutowym namyśle (czemu towarzyszyły gorączkowe szepty w tej części stolika), ostatecznie powiedział jednak „tak”. Następnie Henryk Strzelec (KW Wójta Grzegorza Bary) zgłosił jeszcze kandydaturę Krzysztofa Janusza (KW Wójta Grzegorza Bary). W kategorii ciekawostek należy odnotować, że w skład tej komisji, która ma opiniować m.in. kwestie oświaty wchodzi 4 nauczycieli (P. Kudłaty; A. Mroczka; H. Strzelec; G. Munia). Czy to oznacza, że interesy nauczycieli będą lepiej reprezentowane w tej kadencji Rady Gminy? Komisja Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży będzie pracowała w następującym składzie:

- Piotr Kudłaty – przewodniczący

- Andrzej Mroczka – wiceprzewodniczący

- Grzegorz Munia

- Henryk Strzelec

- Krzysztof Janusz

Ostatnią wybieraną komisją była Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej, która będzie pracowała w 7 osobowym składzie. Tak się jakoś złożyło, że wszystkich kandydatów do pracy w tej komisji zgłosił Henryk Strzelec (KW Wójta Grzegorza Bary) odczytując ich nazwiska z kartki: Maria Homlak (KW Wójta Grzegorza Bary); Henryk Strzelec (KW Wójta Grzegorza Bary); Zenon Książkiewicz (PSL); Piotr Suski (PSL); Krzysztof Janusz (KW Wójta Grzegorza Bary); Michał Kuznecki (Samorząd dla Mieszkańców); Ryszard Bęben (KW Ryszarda Bębna). Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej będzie zatem pracowała w następującym składzie personalnym:

- Maria Homlak – przewodniczący

- Piotr Suski – wiceprzewodniczący

- Henryk Strzelec

- Krzysztof Janusz

- Michał Kuznecki

- Ryszard Bęben

- Zenon Książkiewicz

Naprawdę trudno nie być pod wrażeniem precyzji zaplanowanych rozstrzygnięć, biorąc pod uwagę zapisy Statutu Gminy, który mówi, że radny może być członkiem tylko 2 komisji; przepisów, które wykluczają udział Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących z członkostwa w Gminnej Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz (jakie to banalne!) konieczność zapewnienia sobie większości w każdej komisji przez KW Wójta Grzegorza Bary oraz jego koalicjantów, którymi są radny Mateusz Smyka (RNŻ) i PSL. Oczywiście, nie ma mowy o jakichś podpisywanych z fanfarami, przy błysku fleszy fotoreporterów, porozumieniach programowych, bo po pierwsze trzeba by mieć program, ale taka koalicja jest faktem o czym świadczy dokonany podział 13 stanowisk będących do obsadzenia: KW Wójta Grzegorza Bary – 6 stanowisk; PSL – 4; KW Ryszarda Bębna – 1; Razem dla Powiatu Jasielskiego – 1; Rozwój Nowego Żmigrodu – 1. Radnymi, którzy nie otrzymali żadnych stanowisk są Michał Kuznecki (Samorząd dla Mieszkańców) i Grzegorz Munia (KW Grzegorza Muni). Oczywiście, w dalszym ciągu pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, czy porozumienie zawarło całe PSL czy tylko jego część? Bo warto – gwoli kronikarskiego obowiązku, zauważyć, że poprzedni Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski jest jedynym radnym, który zasiada tylko w jednej komisji. Pytany o to, odpowiedział, że „czasami trzeba wykonać jeden krok w tył, by zrobić dwa do przodu”.

W przerwie, potrzebnej dla ukonstytuowania się komisji, pojawił się projekt uchwały dotyczącej wysokości opłaty za odpady, gdzie – ku zdumieniu i wściekłości co poniektórych – proponowana cena wzrosła do 11 i 18 zł. Można by zatem uznać, że napięcia jak w dobrym filmie, zaczęło rosnąć…

Zanim jednak doszło do dyskusji nad tym, co stanowiło clou tej sesji, radni ustalili wysokość wynagrodzenia dla Wójta, które na wniosek radnego Tadeusza Źrebca (przy głosie wstrzymującym się radnego Tadeusza Czajkowskiego) zostało ustalone na poziomie 9 240 zł brutto miesięcznie (4 700 zł płaca zasadnicza + 1 900 zł dodatek funkcyjny + 40% dodatek specjalny naliczany od płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego liczonego łącznie), czyli tyle, ile wynosiło po obniżce dokonanej pod koniec kadencji w związku ze zmianami, które wprowadził Parlament. Najkrócej można to skomentować jednym zdaniem: więcej dać nie mogli, a mniej się nie odważyli.

Po przerwie i przyjęciu kilku uchwał dotyczących m.in. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 roku”; dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród za pomocą instrumentu płatniczego; wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej; sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przystąpiono do dyskusji, jeżeli nie nad najważniejszym punktem, to z pewnością nad tym, które wzbudzał największe kontrowersje.

Przygotowując radnych do podjęcia decyzji o przegłosowaniu znowelizowanego projektu uchwały podwyższającej opłaty za odbiór odpadów segregowanych z 6 na 11 zł miesięcznie oraz odpadów niesegregowanych z 13 na 18 zł miesięcznie od osoby, Wójt Grzegorz Bara wykorzystał do tego celu prezentację multimedialną informującą o ilościach, rodzajach i cenach oddawanych przez mieszkańców naszej Gminy odpadów w latach 2016-2018. Jest takie powiedzenie, że obraz zastępuje tysiące słów. Zgodnie z nim wykres słupkowy przedstawiający porównanie np. ilości odpadów segregowanych w roku 2016 – 288 ton; 2017 – 251 czy 2018 – 270 ton robi znacznie większe wrażenie niż taka sama informacja podawana w liczbach. Gdyby analizować to na chłodno, zauważalne staje się, że średnia w ostatnich 3 latach wynosi 270 ton rocznie i podlega nieznacznym fluktuacjom. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o cenach za odpady segregowane, która w 2016 i 2017 wynosiły 162 zł/t a w 2018 roku już 513 zł/tonę. Można zauważyć więcej, a mianowicie to, że największy wzrost ceny, i to zarówno w ujęciu procentowym, jak i liczbowym, dotyczy właśnie odpadów segregowanych, co pod znakiem zapytania stawia sens dokonywania segregacji odpadów w ogóle. Bo segregowanie odpadów wymaga pracy, za wykonanie której nikt nam nie przecież nie płaci.

Trudno nie zauważyć, że problem odpadów ma charakter złożony i wielopłaszczyznowy, co wymaga rozwiązań kompleksowych, bo samo podwyższanie opłat, które są wynikiem m.in. drastycznego wzrostu opłat środowiskowych, wyższych kosztów wynikających ze wzrostu cen paliwa i energii elektrycznej, rejonizacji RIPOK-ów oraz niewielkiej liczby oferentów biorących udział w przetargach na wywóz odpadów komunalnych (mówiąc wprost: mamy do czynienia z monopolem) nie jest i nie będzie rozwiązaniem. Trudno np. przejść obojętnie obok informacji, że tylko 6650 mieszkańców naszej Gminy deklaruje segregację odpadów, bo to wymaga zadania pytania: a gdzie się podziało pozostałe 2,5 tys. osób? Oczywiście, proponowane rozwiązania dotyczące miesięcznego wydawania zestawów naklejek (czarnych i żółtych) w określonej ilości z pewnością da możliwość dokonywania porównań między ilością gospodarstw domowych, które mają podpisane umowy (dostaną naklejki) i tymi, które tych umów nie mają (nie otrzymają naklejek, więc nie będą mogły oddać śmieci). Wystarczy 2 dni pracy i porównanie dwóch zbiorów danych oraz decyzja o podjęciu działań. Owszem, może niepopularnych ale potrzebnych. Ale, podkreślę, to są w dalszym ciągu półśrodki na „tu i teraz” a nie na jutro i pojutrze. Oczywiście, w sytuacji, gdy ci mieszkańcy, którzy nie mają podpisanych umów nie będą mogli oddać śmieci, zawsze istnieje, niestety, niebezpieczeństwo, że będziemy je znajdować w lesie, nad rzeką czy w przydrożnym rowie. Ale z drugiej strony, Gmina ma możliwości prawne z których może korzystać.

Po dyskusji, w której znacznie bardziej emocjonalnie wypowiadali się sołtysi niż radni, ci ostatni przegłosowali stosunkiem głosów 10 „za”, 5 „wstrzymujących się” (Ryszard Bęben, Grzegorz Munia, Wioleta Mucha, Mateusz Smyka, Piotr Suski) treść uchwały w wersji zaproponowanej podczas sesji! Niestety, ale zarówno dyskusja, jak i przebieg tego głosowania pokazuje, że nowa Rada nie wyciągnęła – póki co – żadnych wniosków z błędów, które popełniała poprzednia Rada choćby przy słynnej próbie reorganizacji szkół. Bo można przecież było zgłosić wniosek o przełożenie głosowania na następną sesję, by jeszcze raz problem przedyskutować i nawet poczekać na rozstrzygnięcia przetargów w sąsiednich gminach, by mieć jakiś obraz sytuacji. A w tej chwili mamy taki obraz: było 6 zł, Wójt zaproponował 9 zł, potem zaproponował 11 zł a radni to przegłosowali. A gdyby zostało zaproponowane 20 czy 30 zł to też „z ciężkim sercem” radni by to przegłosowali? Może należy zaraz na początku kadencji uświadomić radnym, po co i w jakim celu zostali wybrani? I trudno się dziwić, że już po zakończeniu sesji radni od pani sołtys z Makowisk usłyszeli zdanie brutalne, ale w tej sytuacji całkowicie uprawnione, „zdradziliście swoich wyborców”. I niech to zdanie będzie zarówno ostrzeżeniem, jak i zachętą do przemyśleń. Bo wybraliśmy sobie radnych po to by nas reprezentowali i szukali rozwiązań, a nie po to, by niczym kukiełki, machali łapkami.

Przebieg sesji był transmitowany online, a jego zapis znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=znKOU6CxAgo

Ten pierwszy raz...

Czytaj więcej: Ten pierwszy raz...

Czytaj więcej: Ten pierwszy raz...19 listopada (poniedziałek) o godz. 16-tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbędzie się sesja inauguracyjna Rady Gminy. Sesja inauguracyjna jest jedną z najważniejszych, ale i najtrudniejszych pod względem formalnych, sesji w całej kadencji. Od jej prawidłowości zależeć będą dalsze działania rady. Z tej przyczyny sesja ta musi być wyjątkowo dobrze przygotowana pod względem organizacyjnym.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku wyborów samorządowych dokonano wyboru nowych rad gmin i formalnie z tym dniem rozpoczęła się nowa kadencja tych organów, trwająca po raz pierwszy 5 lat. Objęcie mandatów przez nowych radnych oraz rozpoczęcie działalności przez nowe rady rozpocznie się jednak dopiero z dniem odbycia pierwszej sesji nowo wybranej rady (sesji inauguracyjnej). Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji poprzedniej rady. Biorąc pod uwagę, iż kadencja obecnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego kończy się z dniem 16 listopada 2018 roku, dopiero po tej dacie możliwym jest przeprowadzenie sesji inauguracyjnej. W konsekwencji tego zapisu sesje inauguracyjne odbędą się pomiędzy 17 a 23 listopada 2018 roku (w przypadku gminy Nowy Żmigród – 19 listopada). Jako ciekawostkę należy podać, że przepisy nie wyznaczają w tym zakresie żadnych ograniczeń co do dnia tygodnia, w którym powinna odbyć się sesja inauguracyjna. Oznacza to, iż sesja ta mogła być wyznaczona na sobotę (17 XI) albo niedzielę (18 XI). Brak jest także przepisów określających godziny, w których sesja inauguracyjna powinna się odbyć. W konsekwencji sesja ta może być zwołana zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych. Bardzo dobrą praktyką – wprawdzie nie wynikającą wprost z przepisów – jest ustalenie przez komisarza wyborczego terminu i miejsca sesji z przedstawicielami konkretnej gminy, w szczególności z sekretarzem. Należy jednakże podkreślić, iż opinia przedstawicieli gminy nie jest dla komisarza wyborczego wiążąca. Organem wyłącznie właściwym do zwołania tej sesji jest komisarz wyborczy. Tym samym kompetencji w tym zakresie nie mają inne organy, w tym przewodniczący dotychczasowej rady, najstarszy wiekiem radny wybrany do nowej rady czy ustępujący wójt.

Komisarz wyborczy jest nie tylko właściwy do zwołania sesji inauguracyjnej i wyznaczenia jej terminu oraz miejsca ale ustala także porządek obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady, który powinien obejmować:

- otwarcie sesji rady gminy,

- złożenie ślubowania przez radnych,

- wybór komisji skrutacyjnej (komisji, która przeprowadzi wybór przewodniczącego rady),

- wybór przewodniczącego rady,

- złożenie ślubowania przez wójta,

- zamknięcie sesji rady.

Brak jest przeszkód, aby po wyczerpaniu porządku obrad wyznaczonego przez komisarza wyborczego, a jeszcze przed zamknięciem obrad rada podjęła uchwałę - bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady – o zmianie porządku obrad i wprowadzeniu do niego dodatkowych punktów (np. wybór komisji rady gminy, wybór przedstawicieli gminy w związku międzygminnym, itp.).

Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji (tzw. przewodniczący senior). W przypadku gminy Nowy Żmigród będzie to Ryszard Bęben. W przypadku braku jego zgody skutkuje, iż obrady prowadzi kolejny pod względem wieku nowo wybrany radny, który wyrazi na to zgodę. Przewodniczący senior prowadzi obrady do momentu wyboru przez radę nowego przewodniczącego. W tym momencie przekazuje on prowadzenie obrad przewodniczącemu rady. Praktyką występującą w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego jest wspieranie przewodniczącego seniora pod względem technicznym przez najmłodszego spośród wybranych radnych (w przypadku naszej Gminy byłaby to Wioleta Mucha). Radny ten nie ma formalnie żadnych uprawnień, w szczególności nie może zastępować przewodniczącego seniora w realizacji jego obowiązków. Może on na przykład odczytać rotę ślubowania radnych czy wyczytywać nazwiska radnych składających ślubowanie. Jednym z najważniejszych elementów sesji inauguracyjnej jest złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, gdyż dopiero z tą chwilą radni przystępują do wykonywania mandatu uzyskując prawa i obowiązki radnych wynikające z przepisów prawa. Rotę ślubowania określają ustrojowe ustawy samorządowe. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni składają ślubowanie o treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Oczywiście wymóg powstania przy złożeniu ślubowania nie dotyczy radnych, którzy z obiektywnych przyczyn nie mogą go zrealizować (np. z uwagi na stan zdrowia). Złożenie ślubowania nie zostaje potwierdzone żadną uchwałą podejmowaną przez radę czy koniecznością podpisania jakiegokolwiek dokumentu. Ewentualne wpisy potwierdzające złożenie ślubowania mają charakter symboliczny i pamiątkowy nie wpływając na ważność dokonanej czynności. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. Tryb składania ślubowania przez takie osoby jest analogiczny jak w przypadku sesji inauguracyjnej. Należy przy tym podkreślić, iż odmowa złożenia ślubowania stanowi jedną z przesłanek utraty mandatu radnego. Jednocześnie z datą złożenia ślubowania przepisy wiążą szereg istotnych konsekwencji prawnych. Od tej daty przykładowo zaczyna bieg termin na złożenie pierwszego oświadczenia majątkowego oraz na zakończenie działalności niedających się pogodzić z pełnieniem mandatu radnego.

Kolejnym punktem porządku obrad sesji inauguracyjnej jest wybór przewodniczącego rady. Procedura wyborcza, której przebieg powinien regulować Statut Gminy (czego nie robi Statut naszej Gminy) obejmuje kilka etapów:

- zgłoszenie kandydatów (zgłaszanie kandydatów jest przypisane tylko radnym; teoretycznie liczba kandydatów nie może być większa niż liczba radnych, gdyż w praktyce, ze względu na obowiązek wyłączenia się z głosowania kandydata liczba kandydatów musi być niższa), przygotowanie kart do głosowania wybór komisji skrutacyjnej (w głosowaniu jawnym);

- oddanie głosów na kandydatów i ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną – to wynik głosowania decyduje o wyborze przewodniczącego;

- uzewnętrznienie aktu wyboru w formie uchwały rady gminy, stwierdzającej wybór na daną funkcję, przy czym taka uchwała ma tylko deklaratoryjny charakter (wyrok NSA w Warszawie z 31 sierpnia 2000 r., sygn. II SA 762/00, LEX nr 54151).

Wyboru przewodniczącego rady dokonuje się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy radnych w sposób, który uniemożliwia komukolwiek poznania, jak głosował dany radny – wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby głosowanie w podobny sposób, jak ma miejsce w czasie wyborów. Oczywiście, w przypadku, gdyby karty do głosowania były ponumerowane należałoby je tak rozdawać, by nie było możliwości poznania jak kto głosował a indywidualne głosowanie pozostawało tylko w domenie plotek i domysłów. W piśmiennictwie wskazuje się, że pierwsza sesja nowo wybranej rady gminy nie może zostać zamknięta dopóki nie zostanie wybrany przewodniczący rady! Oznacza to, że w praktyce taka sesja może trwać nawet kilka dni – wówczas w trakcie sesji zarządzane są przerwy. Z chwilą wyboru przewodniczącego rady przejmuje on od przewodniczącego seniora dalsze prowadzenie obrad rady.

Kolejnym elementem sesji inauguracyjnej – zgodnie z zapowiedziami ze strony Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej – będzie złożenie ślubowania przez wójta. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Uchylanie się od złożenia ślubowania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta jest równoznaczne z odmową złożenia ślubowania. Z chwilą złożenia ślubowania przez wójta wyczerpany zostanie porządek obrad ustalony przez komisarza wyborczego. Nowo wybrany przewodniczący będzie mógł zamknąć sesję albo złożyć wniosek o zmianę porządku obrad poprzez poszerzenie porządku obrad o dodatkowe kwestie. Wniosek o zmianę porządku obrad mogą zgłosić także radni. Decyzja w tym zakresie zapada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Sesja inauguracyjna (podobnie jak i każda inna) jest dostępna dla publiczności i każdy obywatel może w niej uczestniczyć. Być może dobrą tradycją naszej Gminy mogłaby stać się powszechna obecność  na takiej sesji. Po to, by z jednej strony wysłuchać ślubowania ludzi, którzy odnieśli sukces w wyborach a z drugiej strony, by niejako od razu im przypomnieć, że wybralismy swoich przedstawicieli, którzy mają dbać o interes naszych małych wspólnot, a nie swoich "panów i władców"...

Jeden głosował przeciw!

Czytaj więcej: Jeden głosował przeciw!

Czytaj więcej: Jeden głosował przeciw!

17 października 2018 roku odbyła się prawdopodobnie ostatnia sesja Rady Gminy Nowy Żmigród kadencji 2014-2018. Z wszystkich omawianych spraw tak naprawdę tylko jedna miała istotne znaczenie dla wszystkich mieszkańców Gminy. Tą uchwałą był projekt dotyczący warunków i zasad składania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców.

Przypomnijmy: nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła art. 41.1 regulujący zasady tworzenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Zgodnie z tym przepisem Rada Gminy ustala zasady tworzenia takich projektów przez obywateli. I wydawać by się mogło, że radni, którzy reprezentują przecież mieszkańców, powinni starać się stworzyć dokument, który takie zaangażowanie obywatelskie w pełni popiera. Zwłaszcza, że mieli niepowtarzalną okazję by pokazać, że nie są grupą oderwanych od swoich wyborców ludzi, lecz są jednymi z nich. Mieli…

Przy omawianiu tego punktu obrad Wójt G. Bara przedstawił powody, czym się kierował proponując takie a nie inne zasady w projekcie uchwały. Na przykład liczba 15 osób tworzących komitet inicjatywy uchwałodawczej wzięła się wprost z przepisów dotyczących Funduszu Sołeckiego, gdzie też trzeba tyle osób, by zgłosić inny pomysł na wykorzystanie środków niż proponuje sołtys i rada sołecka, a terminy wynikają z zapisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przypomniał jednak, że decyzję w sprawie projektu podejmie Rada Gminy, zwłaszcza, że nad projektem nie dyskutowały komisje Rady Gminy i zachęcił do dyskusji.

Piotr Suski zaproponował poprawkę w myśl której terminy na podjęcie działań przez przewodniczącego Rady zostałyby skrócone do 14 dni. Nieco dalej idący wniosek został złożony przez radnego Mateusza Smykę, który zaproponował 5-osobowy skład komitetu inicjatywy uchwałodawczej oraz 7-dniowe terminy na podjęcie działań przez organy Gminy. I prawdopodobnie takie rozwiązanie zostałoby przyjęte, gdyby radny Andrzej Mroczka nie złożył wniosku o przyjęcie projektu w kształcie proponowanym przez Wójta. Nie wiem, czy radny Mroczka projekt czytał, czy zapoznawał się z przyjętymi w Polsce rozwiązaniami, czy analizował skutki swej propozycji. W swej niezmierzonej wierze w ludzi, zakładam, że tak było a jego propozycja była głęboko przemyślana. Niestety, nie uzasadnił swojego wniosku a szkoda, bo dzięki temu pozostałem niedoinformowany. Propozycja wzbudziła lekką konsternację, ale skoro wniosek został zgłoszony – zgodnie z demokratyczną procedurą – musiał został poddany pod głosowanie. W sytuacji, gdy zostały złożone 3 wnioski, P. Suski wycofał swój i pozostało dwa: radnego Mateusza Smyki i radnego Andrzeja Mroczki. Za wnioskiem radnego M. Smyki głosowało 4 radnych: M. Smyka, H. Strzelec, P. Kudłaty i M. Woźniak; M. Homlak i W. Mucha wstrzymały się od głosu, a pozostali radni byli przeciw (w sesji nie brali udziału T. Laskowska i Ł. Baran). W następnym głosowaniu (właściwie nie wiadomo po co było to głosowania, bo w przypadku wniosków alternatywnych głos za jednym wnioskiem, oznacza odrzucenie drugiego), za wnioskiem radnego Mroczki, był jeden głos przeciw (M. Smyka) i 3 głosy wstrzymujące się. Pozostali radni byli „za”. I tym sposobem, z czegoś, co w realiach naszej Gminy było trudne, radni w swej, że tak napiszę, grupowej mądrości niezmierzonej, stworzyli coś, co w realiach naszej Gminy jest praktycznie niemożliwe. Gwoli komentarza: jako obywatel nie chciałbym by moim reprezentantem był ktoś, kto uważa, że moja rola jako obywatela powinna się skończyć w tym momencie, gdy oddam swój głos! Do historii, Szanowni Państwo, można wchodzić na różne sposoby: można przegrać wybory i usłyszeć, że szkoda, bo Rada Gminy sporo straciła ale też można przegrać wybory i usłyszeć: dobrze się stało, bo dzięki temu Rada Gminy stanie się lepsza. Jeżeli któryś z was nie wejdzie do Rady, to jak sądzicie: jak zostaniecie zapamiętani? Przyznam, że po raz pierwszy autentycznie ucieszyłem się, że kadencja Rady Gminy się kończy, bo mam nadzieję, że w wyborach wybierzemy wielu nowych radnych. Bo chciałbym, i to jest moje marzenie, byśmy wybierali na radnych ludzi myślących, ludzi, którzy naprawdę angażują się w to, co robią. Ludzi, którzy się uczą, szukają rozwiązań, a nie ludzi, dla których sesja jest tylko nudnym, ale za to świetnie płatnym, jednym straconym dniem. Niestety, wybieramy takich, którzy są mili, sympatyczni, mają liczną rodzinę, która stanowi ich „żelazny elektorat” a potem są milczący i niewiele rozumiejący ze spraw nad którymi głosują. A skoro niewiele rozumieją, to tak jak większość głosują. Bo po co się narażać? Przecież lepiej popierać. Czasami, obserwując sesje Rady, odnosiłem nieodparte wrażenie, że gdyby pojawił się projekt uchwały, odpowiednio napisany, czyli: tu paragraf, tam artykuł, tu numer uchwały, tam nowelizacja, to znakomita większość radnych podjęłaby nawet uchwałę obniżającą im diety do 10 zł za sesję… Zresztą, mam nadzieję, że w nowej kadencji Rady Gminy diety radnych będą niższe – w końcu bycie radnym to służba dla dobra obywateli a nie sposób na dorobienie do wypłaty. Oczywiście, w nowej kadencji skończy się też anonimowość głosowań, bo zmienione przepisy powodują, że w BIP będą publikowane indywidualne wyniki głosowań. Ale to będzie dopiero w nowej kadencji.

Kolejnymi punktami było przyjęcie uchwał: w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogę „na Walik” – przyjęto jednogłośnie; odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu drogi na działce gminnej w Łężynach – przyjęto jednogłośnie oraz zmiany w uchwale budżetowej – przyjęto jednogłośnie.

W ramach punktu „wolne wnioski” Wójt G. Bara przedstawił ustalenia, które zapadły na ostatnim posiedzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, poświęconego omówieniu sytuacji transportu publicznego m.in. na terenie naszej Gminy oraz rozbieżności między ilością przejechanych kilometrów przez PKS według PGZK a Gminą. Niewątpliwie kwestia transportu publicznego na terenie Gminy w przyszłej kadencji zapewne nie jeden raz stanie na porządku obrad.

Na zakończenie sesji radni i sołtysi otrzymali pamiątkowe statuetki, a radni S. Piwowarczyk i M. Woźniak, którzy nie startują w najbliższych wyborach, podziękowali wszystkim za współpracę.

 

Tekst został napisany 18 października ale ze względu m.in. na ciszę przedwyborczą nie został opublikowany w terminie - uznaliśmy, że ze względu na wagę poruszanych podczas ostatniej sesji spraw opublikujemy go w takiej wersji w jakiej pierowtnie został napisany.

 

 

Ta ostatnia sesja…

Czytaj więcej: Ta ostatnia sesja…

26 września 2018 roku o godz. 13-tej w sali nr 14 Urzędu Gminy rozpocznie się ostatnia (?) sesja kadencji 2014-2018 Rady Gminy. Dla niektórych radnych (S. Piwowarczyk i M. Woźniak) będzie to oznaczało pożegnanie z działalnością samorządową, gdyż nie startują w najbliższych wyborach. Pozostała „13” będzie się ubiegać o możliwość zasiadania w Radzie w nowej kadencji, tym razem już przez 5 lat. Części się uda, części nie, świat nie stanie się przez to ani lepszy, ani gorszy. Słońce przez fakt, że radny nie został radnym nie przestanie wschodzić. Życie będzie trwało dalej…

Podczas sesji radni zajmą się zmianami w Statucie Gminy, które będą obowiązywać w nowej kadencji Rady Gminy. Zanim pojawią się teorie spiskowe, że jest to „rzucanie kłód pod nogi” dla nowych radnych, należy wyjaśnić, że zarówno termin, jak i konieczność wprowadzenia zmian wynika z przepisów znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym, które mają służyć zwiększeniu udziału obywateli w procesie nie tylko wybierania ale też kontrolowania działań organów publicznych. Jedną z tych obligatoryjnych zmian jest konieczność powołania komisji skarg, wniosków i petycji. I znakomita większość zmian w Statucie związana jest właśnie z tym faktem. Jedyną tak naprawdę istotną zmianę możemy znaleźć w § 15, gdzie wprowadza się możliwość powołania 2 wiceprzewodniczących Rady Gminy - w obecnie obowiązującej wersji Statutu mamy tylko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Z punktu widzenia funkcjonowania Rady taka zmiana niczego nie wnosi i jest zbędna. Propozycja wygląda bardziej na tworzenie pola manewru do wszelkiego rodzaju personalnych układanek w nowej Radzie Gminy. Przyjęcie takiej propozycji – a sądzę, że zostanie przyjęta – będzie skutkowało tym, że w kadencji 2014-2018 w 15-osobowej Radzie Gminy będzie 8 stanowisk, których zajmowanie wiązało się będzie z wyższą dietą. W chwili obecnej jest takich stanowisk 6, więc – jak łatwo zauważyć – koszt funkcjonowania Rady Gminy wzrośnie. Oczywiście, wszyscy kandydaci na wójta (oprócz obecnego) oraz na radnych (oprócz obecnych) będą przeciwko temu protestować, ale, gdy już będą mieć możliwość skorzystania z tych proponowanych rozwiązań, to – zapewne z krwawiącym sercem – z tego skorzystają. Warto też zauważyć, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą, w nowej kadencji, posiedzenia Rady Gminy będą transmitowane online, więc każdy, kto ma dostęp do Internetu, będzie mógł śledzić posiedzenie Rady i zapoznawać się z imiennymi wynikami głosowań.

Z rzeczy, których nie ma wśród proponowanych zmian należy wymienić przede wszystkim możliwość tworzenia tzw. budżetów obywatelskich. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców takie rozwiązanie nie jest obligatoryjne, ale dla rozwoju lokalnej demokracji (by zabrzmiało patetycznie) oraz zainteresowania mieszkańców (by zabrzmiało praktycznie) pozwalam sobie sądzić, że nad takim rozwiązaniem, gdzie mieszkańcy sami, bezpośrednio wskazują, jaką inwestycję należałoby zrealizować warto by naprawdę się zastanowić. I naprawdę szkoda, że taka propozycja się nie pojawiła.

Wśród kolejnych dokumentów na plan pierwszy wysuwa się projekt Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który wkrótce zostanie oddany do użytku. By nie cytować całego dokumentu, który zamieszczamy w linku, przedstawimy tylko najważniejsze fragmenty.

PSZOK na ulicy Jasielskiej 25 (obok Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej) będzie czynny dwa razy w tygodniu: w środy od 15.00 do 17.00 i w piątki od 8.00 do 11.00. Będzie można w nim oddać następujące odpady (przesortowane przez oddającego):

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;
 • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe; - zużyte opony;
 • odpady zielone.

Odpady należy dowieść na własny koszt; pracownik obsługujący PSZOK ma obowiązek wskazać jedynie kontener bądź miejsce ich złożenia, więc nie należy oczekiwać, że będzie się zajmował ich rozładunkiem. Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub nie było miejsca na ich składowanie. Istotną rzeczą jest to, że pracownik odmówi przyjęcia odpadu, jeżeli ich ilość lub rodzaj będzie wskazywał na to, że nie zostały one wytworzone w gospodarstwie domowym (jak ktoś przywiezie np. 100 opon to raczej nie zostanie mu to przyjęte). Warunkiem skorzystania z PSZOK-u jest posiadania złożonej do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, dokonywanie odpowiednich opłat i terminowe rozliczanie się ze świadczeń za usługi.

Kolejnym dokumentem, którym zajmie się Rada Gminy podczas swojego czwartkowego posiedzenia będzie przyjęcie Regulaminu dotyczącego udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych. Maksymalna kwota dotacji – według projektu – może wynosić 10 tys. zł i może być przyznana wyłącznie na działania związane z ochroną przed powodzią; melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach; odwadniania gruntów zabudowanych lub zorganizowanych.

Następnym omawianym dokumentem będzie uchwała ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz zmiany w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej zostaną zwiększone dochody o 194,6 tys. zł (m.in. zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w MPN; środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; zwrot środków z wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego). Te środki zostaną wydane m.in. na: remont pieca c.o. w Domu Ludowym w Sadkach; zakup wiat na stadionie Tempa Nienaszów; zakup wyposażenia dydaktycznego w SP Nowy Żmigród i Łysa Góra; modernizację dróg rolnych w Mytarzy i Kątach; budowę parkingu w Nowym Żmigrodzie; usługi remontowe w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Przed sesją, o godz. 9-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, a o godz. 11-tej posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej. Jak zapewne wszyscy wiedzą (a kandydaci na radnych z całą pewnością), każdy obywatel może wziąć udział w sesji i zabrać głos – po uzyskaniu zgody przez prowadzącego obrady.

Zobaczyli i poczuli

Czytaj więcej: Zobaczyli i poczuli

Zatwierdzenie sprawozdania Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, przyjęcie uchwały w sprawie zasad spożywania alkoholu w miejscach publicznych, przyjęcie zmian w budżecie Gminy oraz wysłuchanie informacji o działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – taki był planowany przebieg sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 maja 2018 roku. Nieoczekiwaną zmianą w porządku obrad był wyjazd do oczyszczalni ścieków celem zapoznania radnych i sołtysów z postępem prac nad tą, w chwili obecnej, najważniejszą gminną inwestycją.

W sesji, oprócz 13 radnych i 7 sołtysów, wziął też udział radny powiatowy Grzegorz Pers, który przedstawił sprawozdanie SPGOZ z działalności w ubiegłym roku. Jak wynika ze sprawozdania, przychody zostały wykonane na poziomie planowanym z lekką nadwyżką w wysokości prawie 7,5 tys. zł; wydatki zaś były niższe o 27 tys. zł od planowanych. Podstawową pozycję kosztów stanowią płace zatrudnionego personelu, które wynoszą 60,41% kosztów działalności placówki (w 2016 roku płace stanowiły 58,69% działalności, co nieco stoi w sprzeczności z sugestią G. Persa, iż „koszty wynagrodzeń z roku na rok są niższe”). Najważniejszą inwestycją dokonaną przez SPGOZ w ubiegłym roku był zakup ultrasonografu Acuson X 600 firmy Siemens za 135 tys. zł, na co placówka otrzymała dotację z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 60 tys. zł. Pytań ze strony radnych nie było, a sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przy okazji swego wystąpienia G. Pers poinformował, że przez Powiat Jasielski został rozstrzygnięty przetarg na drogę Kąty – Myscowa „Na Zagrodach”.

Kolejnym punktem było spotkanie z panem Grzegorzem Czernickim z firmy Voice Net, która w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zamierza wybudować na terenie powiatu jasielskiego sieć światłowodową, co w przyszłości umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji usług szerokopasmowych: Internet, telewizja czy telefon. Sieć będzie budowana na istniejących słupach, więc nie będzie ingerencji w wygląd działek typu kopanie rowów, itp. W chwili obecnej przedstawiciele firmy zbierają zgody od mieszkańców na instalacje przyłącza. Wyrażenie zgody jest potrzebne do zaprojektowania sieci światłowodowej i nie oznacza zawarcia umowy o świadczenie usług. Wyrażenie zgody jest o tyle istotne, że jej brak może oznaczać zablokowanie całej inwestycji na danym odcinku dla pozostałych zainteresowanych. Po prostu, jeżeli mój sąsiad nie wyrazi zgody na zawieszenie kabla na słupie, który stoi na jego działce, to nie tylko on nie będzie miał szerokopasmowego Internetu, ale także ja i moi dalsi sąsiedzi. Jako, że przedstawiciele firmy Voice Net już zbierali zgody w niektórych miejscowościach i, powiedzmy, średnio to wychodziło, to zostało ustalone, że zanim rozpoczną wizyty po domach, wcześniej poinformują o tym sołtysa, który zorganizuje w tej sprawie zebranie wiejskie na którym zostaną przedstawione szczegóły całej inwestycji. Niezależnie od tego z usług jakiego dostawcy Internetu korzystamy bądź zamierzamy korzystać, wydaje się, że nawet dla możliwości porównania cen warto wyrazić zgodę, po to, byśmy mieli w Gminie szerokopasmowy Internet. A czy będziemy z niego korzystać czy też nie to już zupełnie inna historia.

Po zakończeniu omawiania tych punktów porządku obrad, uczestnicy sesji wsiedli do szkolnego autobusu i wybrali się na niezbyt długą wycieczkę, bo do oczyszczalni ścieków (dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie ów obiekt się znajduje, to informujemy, że jadąc w stronę Jasła należy w Tokach skręcić w lewo tuż przed mostem i jechać asfaltową dróżką tak długo aż się stanie przed bramą). Generalnie, celem rozbudowy oczyszczalni ścieków jest zwiększenie jej przepustowości hydraulicznej. Rozbudowa oraz modernizacja obejmuje budowę nowego dwukomorowego reaktora SBR o przepustowości 500 m3 na dobę; reaktora przejmującego wody burzowe; budowę budynku technologicznego z stacją dmuchaw; wykonanie instalacji sitopiaskownika z zabudową kontenerową. Zmodernizowane zostanie istniejący budynek oczyszczalni ścieków z reaktorem SBR; komora tlenowej stabilizacji osadu oraz stacja odwadniania. Zaplanowana została ponadto termomodernizacja obiektu oraz montaż samonośnego przykrycia z laminatu nad istniejącymi komorami reaktora biologicznego i komory stabilizacji osadu. Przykrycie zbiorników ma też na celu ograniczenie wychładzania cieczy ściekowej, powodującego spadek wydajności oczyszczania (zwłaszcza zimą) oraz wyeliminuje znacząco fetor (temu też mają służyć biofiltry). Komora reaktora wyposażona zostanie w dodatkowe pompy osadu. Wymienione zostaną również stare, wyeksploatowane urządzenia oraz zautomatyzowana zostanie główna przepompownia obiektowa z sitem. Obiektywnie trzeba przyznać, że wszystko wygląda bardzo interesująco – część prac już jest wykonana, część jest na różnym etapie wykonania. Inwestycja ma być zakończona za około 1,5 miesiąca. Radni mieli okazję nie tylko zobaczyć urządzenia, zapoznać się z przebiegiem procesu oczyszczania ścieków ale też za pomocą własnego nosa zapoznać się z jakością wody, która z oczyszczalni trafia do rzeki (osobiście, żadnego zapachu nie wyczułem, ale nie powiem też, by woda była krystaliczna). Oczywiście, największe wrażenie wywołało zwiedzanie miejsca do którego trafiają ścieki... Hm... do każdego zapachu niby się można przyzwyczaić ale osobiście byłoby mi trudno :) Jednym z niezmiernie interesujących elementów rozbudowy oczyszczalni jest wykorzystanie paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW, które będą służyć jako źródło energii do napędu części silników elektrycznych. Drugim takim elementem jest zagospodarowanie otoczenia, które ma sprawiać wrażenie czystości i ekologii. Oczyszczalnia w Nowym Żmigrodzie – po zakończeniu rozbudowy – będzie jedną z najnowocześniejszych, jeżeli nie najnowocześniejszą, w powiecie jasielskim. Oczywiście, dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie będzie wywoływać kolejne problemy związane z dostarczaniem ścieków np. z Nienaszowa czy Starego Żmigrodu, co spowoduje konieczność budowy przepompowni ścieków. Budowa przepompowni wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż budowa małych oczyszczalni, gdyż jak zauważył R. Kujawskimała oczyszczalnia to duży problem” podając jako przykład sytuację, gdyby ktoś skrajnie nieodpowiedzialny wlewa do kanalizacji np. beczkę gnojowicy. W takim przypadku oczyszczalnia zostaje wyłączona z funkcjonowania na jakieś 2 tygodnie, gdyż tyle trwa odbudowa flory bakteryjnej! Czasami nie mogę się oprzeć wrażeniu, że pokrywy studzienek kanalizacyjnych powinny być wyposażone w zamki cyfrowe, a kody do nich przechowywane w sejfie w gabinecie Wójta! I piszę to całkiem serio. Nawiasem mówić: wlewanie gnojowicy do studzienek kanalizacyjnych jest karalne. I zanim ktoś na taki pomysł wpadnie, powinien sobie dobrze skalkulować czy mu się taka „zabawa” opłaci. Bo potem może być tylko „płacz i zgrzytanie zębów”. Sołtys Toków Michał Kuznecki zwrócił uwagę, że przed powstaniem oczyszczalni mieszkańcy tej miejscowości korzystali z wody rzecznej dla celów gospodarczych, a teraz zwracają uwagę, iż kamienie pokryte są glonami, co – ich zdaniem – jest ubocznym efektem zrzutu ścieków. G. Bara przypomniał, że żmigrodzka oczyszczalnia spełnia wszelkie wymagania określone przez stosowne przepisy i jest kontrolowana przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (próbki wody są pobierane co 4 godziny); zwrócił ponadto uwagę na fakt, iż glony w Wisłoce są praktycznie wszędzie, a ich powstawanie związane jest z jednej strony z bardzo niskimi przepływem wody w rzece, a poza tym następuje eutrofizacja wód spowodowana wzrostem fosforu w ściekach komunalnych. Po prostu: zużywamy coraz więcej wszelkiego rodzaju detergentów zawierających fosfor. Jednym z istotnych powodów dla których powinno się wybudować zbiornik Kąty – Myscowa jest zapewnienie odpowiednich przepływów wody w Wisłoce.

Po zakończeniu wizyty w oczyszczalni ścieków i powrocie na salę obrad, radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy. Została przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nowy Żmigród odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych, która w proponowanym brzmieniu dotyczyła stadionu „Wisłoki” (m.in. Dni Żmigrodu) i placu obok Domu Ludowego w Łężynach (Przegląd Zespołów Śpiewaczych). Na wniosek radnego Piotra Suskiego została zaproponowana zmiana polegająca na wpisaniu do tych wyjątków stadionu „Tempa” Nienaszów. Oczywiście, odstępstwo od powszechnego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych dotyczy imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Gminę lub jej agendy rodzaju GOK czy OSP. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, które złożyła Dyrektor GBP pani Krystyna Kościk-Torba. Jak wynika ze sprawozdania, w 2017 roku bibliotekę w N. Żmigrodzie i jej filie w Kątach i Nienaszowie odwiedziło 4 789 czytelników, co oznacza spadek czytelnictwa, gdyż w roku 2016 r. tych czytelników było 6 075. Biblioteka zakupiła w sumie 640 nowych książek i na stanie posiada ich łącznie 35 275. Odwiedzając, niestety niezbyt często, żmigrodzką bibliotekę pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest ciasnota, bo między regałami jest naprawdę niewiele miejsca, co powoduje, że korzystanie z książek z dolnych półek jest mocno utrudnione. Nie znam wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez GOK, ale czy naprawdę nie można znaleźć jeszcze jakiegoś dodatkowego pomieszczenia, które by można przekazać bibliotece? Zwłaszcza, że mieszkańcy korzystają nie tylko z książek, ale czasopism oraz Internetu; są prowadzone lekcje biblioteczne, urządzane dyskusje nad książką. Każdy, kto odwiedzał Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle, przed i po remoncie, może na własne oczy przekonać się, jaka tam zaszła ogromna zmiana. Może warto i Gminną Bibliotekę Publiczną w Żmigrodzie nieco rozbudować, tak by korzystanie z jej zasobów było nie tylko ucztą intelektualną dla ducha, ale też było wygodne?

Następnym punktem miało być sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, ale ze względu na fakt, iż Dyrektor tej placówki pan Jerzy Dębiec w tym dniu był nieobecny z powodu urlopu, prezentacja sprawozdania została przeniesiona na następną sesję. Jako, że radni otrzymali wcześniej sprawozdanie mieli sporo uwag do jego zawartości merytorycznej. Radny T. Czajkowski zwrócił uwagę, że informacja, iż GOK współpracuje z LGD „Subregion Magurski” nie odpowiada faktom, gdyż „Subregion Magurski” nie istnieje od 3 lat. Podobnie jak nie istnieje zespół „Pokolenie”. Radny M. Smyka był szczególnie zainteresowany na czym polega wymieniona w sprawozdaniu „współpraca z Czechami”, a radna T. Laskowska złożyła wniosek, by Dyrektor GOK przedstawił precyzyjną informację połączoną z rozliczeniem kosztów poszczególnych rodzajów działalności, a swą wypowiedź podsumowała stwierdzeniem, że „sprawozdanie jest nierzetelne i przepisywane z roku na rok w tej samej formie”. Pytania do Dyrektora GOK-u na zadanie których w kuluarowych rozmowach niektórzy radni sobie ostrzyli zęby będą musiały poczekać na najbliższą sesję.

Przebieg prac inwestycyjnych w Gminie przedstawił R. Kujawski. Jak wynika z informacji, zostały zakończone prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku Domu Ludowego w Brzezowej; zakończono remont Domu Ludowego w Starym Żmigrodzie; zostały wymienione przepusty w Starym Żmigrodzie i Łężynach. Trwają prace związane z budową ogólnodostępnych punktów spotkań dla turystów w Skalniku, Łężynach i Łysej Górze; remontowane są schody w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie; trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nienaszowie i Starym Żmigrodzie; modernizowana i rozbudowywana jest oczyszczalnia ścieków; trwają prace przy rozbudowie i przebudowie Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie. Zostały rozstrzygnięte przetargi na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którą będzie wykonywało Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie (cena wynosi 1 147 400 zł; prace już trwają) oraz na remont drogi „Zapłocie” w Kątach (199 933,43 zł). Podpisano umowy m.in. na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod altankę obok Domu Ludowego w Jaworzu. Ogłoszono przetargi na remont dróg gminnych: w Kątach (droga nr 1526 i 1533); Desznicy (nr 349 i 238/1); Jaworzu (nr 133); Nowym Żmigrodzie (nr 172); w Grabaninie (nr 211) i w Tokach (nr 560) oraz na udzielenie kredytu w wysokości4 821 704 zł (3 211 704 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i 1 610 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek). Ogłoszono zostały także zapytania ofertowe m.in. na remont Domu Ludowego oraz magazynu w Sadkach; wykonanie instalacji w remizie OSP w Desznicy; zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mytarzy oraz na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Jak widać z tego zestawienia, cały czas coś się dzieje: buduje, remontuje, inwestuje. Niestety, wszystko wymaga pieniędzy, a jak zwrócił uwagę Wójt Grzegorz Bara koszty inwestycji są znacząco wyższe niż wcześniej zakładano, np. budowa PSZOK-u będzie kosztować ok. 160 tys. zł więcej niż wstępnie było planowane. Wójt zaapelował też do radnych by mieli świadomość tego, że nawet otrzymanie dofinansowania na jakąś inwestycję, zwłaszcza inwestycję nieplanowaną w chwili tworzenia gminnego budżetu, wymaga znalezienia przez Gminę dodatkowych pieniędzy. Takim przykładem jest budowa kładki w Brzezowej na którą Gmina otrzymała dofinansowanie, ale musi też wygospodarować własne środki, by te inwestycję móc zrealizować. Podkreślił, że priorytetem jest realizowanie inwestycji zapisanych w Funduszu Sołeckim. Podziękował sołtysom Nowego Żmigrodu, Mytarzy, Mytarki i Toków oraz mieszkańcom, którzy brali udział w zebraniach wiejskich za wspólną decyzję dotyczącą budowy z Funduszu Sołeckiego tych miejscowości parkingu obok cmentarza w Nowym Żmigrodzie. G. Bara poinformował o remoncie kapliczki między Starym Żmigrodem a Łysą Górą wpisanej do rejestru zabytków – dzięki pomocy radnego Wojciecha Zająca nasza Gmina może otrzymać na realizację tego zadania ze środków Sejmiku Wojewódzkiego 30 tys. zł. Taką samą kwotę - dzięki inicjatywie ks. Józefa Ozgi - otrzyma parafia w Starym Żmigrodzie na malowanie kościoła. Istnieje ponadto możliwość, że na remont kapliczki Gmina otrzyma 20 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oczywiście, potrzeb jest wiele, zwłaszcza, że poprzeczka została podniesiona dość wysoko, więc teraz oczekiwania społeczne będą coraz większe. Bo tak to najczęściej bywa, że gdy nie robi się nic albo bardzo niewiele, to oczekiwania są małe. Gdy się zaś robi wiele, to każdy oczekuje jeszcze więcej.

W ramach „wolnych wniosków” radna M. Homlak przedstawiła informacja z oglądu niektórych dróg gminnych a radny M. Smyka zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie usunięcia piasku z chodników. Przewodniczący Rady na zakończenie obrad poinformował, że na najbliższej sesji radni będą musieli zająć się sprawą wynagrodzenia Wójta, co ma związek z Rozporządzeniem Rady Ministrów ws. wynagradzania pracowników samorządowych. I tym, niezbyt miłym, akcentem sesja została zakończona.

Zdjęcia z wizyty na oczyszczalni ścieków

img_20180528_10...
img_20180528_100735 img_20180528_100735
img_20180528_10...
img_20180528_100739 img_20180528_100739
img_20180528_10...
img_20180528_100748 img_20180528_100748
img_20180528_10...
img_20180528_100803 img_20180528_100803
img_20180528_10...
img_20180528_100811 img_20180528_100811
img_20180528_10...
img_20180528_100845 img_20180528_100845
img_20180528_10...
img_20180528_100927 img_20180528_100927
img_20180528_10...
img_20180528_100932 img_20180528_100932
img_20180528_10...
img_20180528_101017 img_20180528_101017
img_20180528_10...
img_20180528_101025 img_20180528_101025
img_20180528_10...
img_20180528_101031 img_20180528_101031
img_20180528_10...
img_20180528_101130 img_20180528_101130
img_20180528_10...
img_20180528_101135 img_20180528_101135
img_20180528_10...
img_20180528_101149 img_20180528_101149
img_20180528_10...
img_20180528_101258 img_20180528_101258
img_20180528_10...
img_20180528_101358 img_20180528_101358
img_20180528_10...
img_20180528_101418 img_20180528_101418
img_20180528_10...
img_20180528_101759 img_20180528_101759
img_20180528_10...
img_20180528_101908 img_20180528_101908
img_20180528_10...
img_20180528_101924 img_20180528_101924
img_20180528_10...
img_20180528_101959 img_20180528_101959
img_20180528_10...
img_20180528_102026 img_20180528_102026
img_20180528_10...
img_20180528_102052 img_20180528_102052
img_20180528_10...
img_20180528_102122 img_20180528_102122
img_20180528_10...
img_20180528_102218 img_20180528_102218
img_20180528_10...
img_20180528_102311 img_20180528_102311
img_20180528_10...
img_20180528_102353 img_20180528_102353
img_20180528_10...
img_20180528_103804 img_20180528_103804
img_20180528_10...
img_20180528_103830 img_20180528_103830

b_250_250_16777215_00_images_gosowanie.jpg

Nikt nie zagłosował przeciw!

Słynny angielski reżyser Alfred Hitchcock, niekwestionowany mistrz dreszczowców, twórca m.in. takiego fi....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_facet.jpg

Ten pierwszy raz...

19 listopada (poniedziałek) o godz. 16-tej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbędzie się sesja inaugur....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_sesja.jpg

Jeden głosował przeciw!

17 października 2018 roku odbyła się prawdopodobnie ostatnia sesja Rady Gminy Nowy Żmigród kadencji 2014-2018. ....

Czytaj więcej:
herb_nz.png

Ta ostatnia sesja…

26 września 2018 roku o godz. 13-tej w sali nr 14 Urzędu Gminy rozpocznie się ostatnia (?) sesja kadencji 2014-2018....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_phocagallery_oczuszczalnia_sciekow_img_20180528_101017.jpg

Zobaczyli i poczuli

Zatwierdzenie sprawozdania Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, przyjęcie uchwały w sp....

Czytaj więcej:
herb_nz.png

Przed majową sesją

Trudno powiedzieć, czy radni czują już zbliżające się wybory samorządowe, ale faktem jest, że liczba sesji, które....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_bledy-wypaczenia.jpg

Błędy i wypaczenia

Niecałe 3 godziny trwała sesja Rady Gminy, która miała miejsce 25 kwietnia. W tym czasie radni przyjęli 6 uchwał,....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_szkola_nienaszow.jpg

Za, a nawet przeciw…

Skoro 22 marca radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_rej.jpg

Między wójtem, plebanem i nauczycielami

Ponad 6 godzin trwała sesja Rady Gminy, która odbyła się 22 marca 2018 roku. Radni przyjęli 12 uchwał oraz wysłuc....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze

 • Między powołaniem a wyborem
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:30
   Powołanie sołtysów bez głosowania; możliwość głosowania przez ludzi, którzy ...

   Czytaj więcej...

    
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:22
   Z całym szacunkiem ale publikowane przez nas teksty wymagają "nieco" więcej pracy ...

   Czytaj więcej...

    
  • kermit kermit 16.04.2019 14:23
   Statuty sołectw mówią, że "prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, ktory ...

   Czytaj więcej...

    
  • Kasiek Kasiek 16.04.2019 14:03
   Przecież sytuacja, gdy ktoś nie mieszka w miejscowości od lat a tylko przyjeżdża ...

   Czytaj więcej...

 • To inaczej powinno być
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:25
   Strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ stracił jakikolwiek sens w momencie w którym ...

   Czytaj więcej...

Reklamuj się na ngrod.pl

Wyniki ankiety na gwiazdę Dni Nowego Żmigrodu

Poczta głosowa

Forum