• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
 • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
 • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
 • aby żyć pełnią życia.

11 Listopada 2018 r. - 100 lat odzyskania niepodległości

100 lat NiepodległejUrząd Gminy

Przed wyborami sołtysów

Czytaj więcej: Przed wyborami sołtysów

 

Czytaj więcej: Przed wyborami sołtysówW lutym 2015 roku Rada Gminy przyjęła Statuty Sołectw. Zgodnie z tym dokumentem, wybory sołtysów przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od wyborów do Rady Gminy. Jako, że wybory do Rady Gminy odbyły się 21 października 2018 roku oznacza to, że do 21 kwietnia br. należy dokonać wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Oczywiście, należy się spodziewać, że liczba chętnych do objęcia zaszczytnej i nieźle płatnej (460 zł miesięcznie od Gminy + inne) funkcji sołtysa będzie sporo, ale warto zastanowić się, co będzie w przypadku, gdyby w jakiejś miejscowości był tylko jeden kandydat.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego organizację i zakres działania, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, określa w Statucie Rada Gminy. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Statuty sołectw w gminie Nowy Żmigród, zostały przyjęte przez Radę Gminy podczas sesji, która miała miejsce 25 lutego 2015 roku a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 4 marca 2015 roku (pozycja 572 - 590). Sprawa wyboru sołtysa, gdy jest tylko jeden kandydat we wszystkich Statutach została uregulowana w § 16.2: Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata wyborów w Sołectwie nie przeprowadza się, a kandydata uznaje się za wybranego na Sołtysa. Ten sam zapis został niemalże w identycznej treści powtórzony w § 16.5 regulującym pracę komisji wyborczej: W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa wyborów w danym sołectwie nie przeprowadza się, a osobę zarejestrowaną uznaje się za wybraną na Sołtysa. Fakt ten potwierdza Wójt Gminy spisując na tę okoliczność protokół. Jakby na to nie popatrzeć, w przypadku sytuacji: jeden kandydat – jedno miejsce w świetle zapisów statutowych nie mamy do czynienia z wyborem tylko ze wskazaniem. Nie możemy głosować ani „za”, ani „przeciw” kandydatowi, gdyż zapis Statutów nas tej możliwości pozbawia. Pozbawia nas możliwości głosowania. I tu zaczynają się wątpliwości, czy taki zapis jest zgodny z prawem.

Zgodnie z art. 36.2 ustawy o samorządzie gminnym: Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sądzę, że istotą jest słowo „głosowanie”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt III SA/Gd 97/18) w kwietniu 2018 roku rozpatrując skargę, którą gmina Kosakowo złożyła na decyzję Wojewody pomorskiego, który uznał nieważność uchwał w treści podobnych do uchwał Rady Gminy Nowy Żmigród, stwierdził, że zakwestionowany przez wojewodę zapis narusza obowiązek przeprowadzania wyborów wynikający z przepisu art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w świetle którego sołtys jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że Rada Gminy uchwalając statuty sołectw związana była regulacją ustawową i nie była uprawniona do określenia w statucie odmiennego niż w ustawie trybu powoływania sołtysa!

Oznacza to, że nawet w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata na sołtysa wybory należy przeprowadzić, a odstąpienie od przeprowadzania głosowania jest niedopuszczalne. W wielu statutach sołectw, które przeanalizowaliśmy zapis ma następującą treść: „Jeżeli w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowanie przeprowadza się, a za dokonany wybór uznaje się uzyskanie przez kandydata ponad 50% ważnie oddanych głosów spośród uczestniczących w głosowaniu mieszkańców Sołectwa.”. Taki zapis powinien też znaleźć się w znowelizowanych Statutach Sołectw w naszej Gminie.

Jako, że uchwały Rady Gminy przed opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym podlegają ocenie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przez służby prawne wojewody podkarpackiego, sądzę, że dla ostatecznego rozstrzygnięcia, Gmina powinna się zwrócić z pytaniem: czy Statuty Sołectw przyjęte w 2015 roku są zgodne z prawem? Inaczej, pozostaną wątpliwości. Poważne wątpliwości, czy wybory będą zgodne z prawem.

AKTUALIZACJA 

Otrzymaliśmy odpowiedź Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadane pytania, którą poniżej publikujemy. Podkreślenia pochodzą od redakcji ngrod.pl...

 Czytaj więcej: Przed wyborami sołtysów

Czytaj więcej: Przed wyborami sołtysów

 

Krótka wrześniowa sesja

Czytaj więcej: Krótka wrześniowa sesja

Zmiany w Statucie Gminy, zasady przyznawania dotacji spółkom wodnym, regulamin PSZOK oraz zmiany w uchwale budżetowej – takie były najważniejsze punkty porządku sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 września 2018 roku. Nie była to jeszcze ostatnia sesja tej kadencji, która formalnie kończy się 16 listopada, ale z pewnością jedna z ostatnich.

Jak na jedną z ostatnich sesji przystało radni nie angażowali się szczególnie w dyskusję, a praktycznie jedynym dyskutowanym punktem były zmiany w Statucie Gminy. Wbrew jednak pozorom, nie chodziło o zmiany ilości wiceprzewodniczących Rady (bo te zmiany zostały milcząco zaaprobowane), tylko o nieco akademicką dyskusję jak interpretować zmiany w ustawie o samorządzie gminnym dotyczącym zabierania głosu przez mieszkańców w trakcie dyskusji nad raportem o sytuacji gminy. Składanie raportu, który będzie obejmował sprawozdanie wójta z działalności w poprzednim roku oraz dyskusja nad nim jest nowym rozwiązaniem i w założeniach ma służyć zwiększeniu kontroli mieszkańców nad wybranymi władzami samorządowymi. By jednak zabrać głos w takiej debacie, obywatel będzie musiał dostarczyć listę z poparciem co najmniej 20 osób i na piśmie zgłosić przewodniczącemu Rady zamiar wzięcia udziału w dyskusji nad raportem. I dysputa skupiła się nad tym, czy przy każdym zabraniu głosu w czasie takiej debaty obywatel musi mieć 20 podpisów pod wnioskiem czy też wystarczy jedna lista z poparciem. Niestety, mimo prób, radnym nie udało się rozwiązać tego problemu

Zanim jednak doszło do tej ciekawej dyskusji, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nienaszowie Z. Brocławik wręczył radnym i sołtysom zaproszenia na uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystość odbędzie się 11 października o godz. 10-tej.

Po przegłosowaniu formalności związanych z przyjęciem porządku obrad z jedną zmianą (na wniosek Wójta Grzegorza Bary z porządku obrad został wycofany punkt dotyczący przyjęcia Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), radni – po dyskusji, którą opisaliśmy na wstępie - przyjęli jednogłośnie zmiany do Statutu Gminy. Następnie zostali zapoznani z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 roku: dochody budżetu zostały wykonane na poziomie 49,6%, wydatki zaś na poziomie 42,7% planu. Pełna treść sprawozdania, zarówno Gminy, jak i jednostek powiązanych: Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej dostępna jest pod adresem:

http://bip.nowyzmigrod.pl/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF573EEA86BBE64Z/zw_71_2018.pdf

Do sprawozdania, którego zawiłości przedstawiła Skarbnik K. Szajnicka radni uwag i pytań nie mieli. Kolejną przyjętą jednogłośnie uchwałą były zmiany w uchwale budżetowej wynikające ze zwiększenia dochodów pochodzących m.in. ze zwrotu wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot części pieniędzy, które zostały wydane na inwestycje związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego – na podstawie przelicznika wyliczanego w oparciu o tzw. kwotę bazową, najbiedniejsze gminy otrzymują zwrot w wysokości 40% poniesionych wydatków; od 2019 roku – jak przed paru dniami poinformowało MSWiA – ten zwrot zostanie obniżony: z 40% na 26,204%; z 30% na 19,653%; z 20 na 13,102%); środki z rezerwy subwencji oświatowej części ogólnej, itp. – w sumie dochody budżety gminy zwiększyły się o 194 592,08 zł. Te pieniądze zostaną wydatkowane m.in. na usługi remontowe na drogach gminnych, zakup pomocy dydaktycznych w szkołach w Łysej Górze i Nowym Żmigrodzie. 12 tys. zł zostanie przekazane – w ramach dobrej współpracy – na remont Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie o co wnioskowali obecni na sesji Komendant Powiatowy Policji w Jaśle Robert Wróbel i Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Wiesław Rogowski. Każdy, kto kiedyś - z różnych powodów - odwiedził żmigrodzki Komisariat musiał zauważyć, że pomieszczenia wręcz proszą się o remont. Warto też dodać, że 6 tys. na remont przekazała gmina Osiek Jasielski. Uzupełniając wyjaśnienia pan Skarbnik, Wójt G. Bara poinformował, iż pozytywnie zostały rozpatrzone wszystkie 5 wniosków o promesy na usuwanie skutków powodzi. Odniósł się też do komentarzy dotyczących niedawno wyremontowanej drogi prowadzącej w stronę Trzech Krzyży. Przypomniał, że jest to przede wszystkim trakt prowadzący w stronę pól i lasu, na którego wykonanie mieszkańcy Mytarzy przeznaczyli dwie działki o powierzchni przekraczającej 0,5 ha; remont zaś został sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. To, że remont tej drogi przy okazji ułatwi wejście na jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na terenie Gminy, jakim jest wzgórze Trzech Krzyży bez konieczności przedzierania się przez hektary tarniny, jest tylko dodatkowym plusem tej inwestycji. Przy okazji poinformował o planowanym remoncie odcinka drogi powiatowej między Desznicą, Skalnikiem i Jaworzem, co ułatwi dojazd do „Walika” (droga ta w założeniach będzie remontowana ze środków Gminy). I czasami jest tak, że bardzo głośno mówi się o konieczności rozwoju turystyki ale każda inwestycja, która – przy okazji – temu rozwojowi sprzyja wywołuje negatywne komentarze rodzaju: a po co to? Nigdy, oczywiście, nie będzie takiej sytuacji, że w każdej sprawie w całej Gminie będzie panował consensus, ale wypadałoby nie oceniać negatywnie decyzji mieszkańców danej miejscowości o tym, na co przekazują środki z Funduszu Sołeckiego. Zmiany w uchwale budżetowej niejako automatycznie pociągają za sobą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która także bez dyskusji została przyjęta.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia uchwały ws. regulaminu przyznawania dotacji dla spółek wodnych. Najistotniejsza zmiana dotyczyła § 2 pkt. 3, który po zmianie będzie miał następującą treść: Dotacja celowa jest udzielana w wysokości 90% kosztów realizacji, jednak nie może być wyższa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). W poprzedniej wersji uchwały był zapis, iż dotacja udzielana jest w wysokości do 90%. Zapewne ten zapis powodował wątpliwości natury, nazwijmy to, interpretacyjnej. Radni uwag nie mieli i uchwała została przegłosowana jednogłośnie.

Kolejnym punktem realizowanego porządku obrad była informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami oraz o przebiegu realizacji przyjętych przez Radę Gminy uchwał. Jako, że radni i sołtysi otrzymują takie informacje na piśmie, a nikt jeszcze nie wpadł na pomysł by taką informację przekazywać także mediom, to siłą rzeczy relacja będzie ograniczona do najistotniejszych – moim zdaniem – informacji. Zastępca Wójta Radosław Kujawski poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargów m.in. na budowę Otwartych Stref Aktywności (budowa będzie realizowana między drugą połową października a początkiem listopada); o przebiegu budowy kładki na potoku w Brzezowej, o wykonaniu oświetlenia w Gorzycach, o zbliżającym się zakończeniu remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie. Informacji o wykonanych i zaplanowanych pracach było znacznie więcej, ale jak ktoś nie uznaje za konieczne informowanie mediów to cóż można zrobić? G. Bara poinformował o akcjach promocyjnych wśród młodzieży szkolnej związanych z promocją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która stanowi nieodłączny punkt budowy tego obiektu. Otwarcie PSZOK-u, połączone z piknikiem, odbędzie się 12 października 2018 roku na ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie.

W ramach udzielania wyjaśnień dotyczących sytuacji Gminy i pytań mieszkańców zadawanych podczas spotkań, które mają miejsce w każdej miejscowości, poinformował o pytaniach dotyczących realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” dotyczącego fotovoltaiki z czym związana była konieczność przeprowadzenia audytu wśród zainteresowanych, którego koszt wynosił 50 zł (np. w gminie Miejsce Piastowe koszt takiego audytu wynosił 40 zł). Audyt był obowiązkowym wymogiem, który każdy zainteresowany udziałem w projekcie musiał przeprowadzić. Na chwilę obecną, projekt złożony przez Gminę znajduje się na liście rezerwowej a zgodnie z tym, co znajduje się w punkcie 13 oświadczenia, który każdy zainteresowany własnoręcznie podpisał: Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019 pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę. Projekt ma kosztować ponad 9 mln zł a dofinansowanie ma wynosić ponad 6 mln, więc dopóki projekt znajduje się na liście rezerwowej (18 miejsce), zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość.

 W ramach punktu "wolne wnioski i zapytania" radny powiatowy Grzegorz Pers podziękował radnych i sołtysom za współpracę przy realizacji inwestycji powiatowych oraz mediom za opisywanie rzeczywistości. Przewodniczący Rady Piotr Suski poinformował, że ostatnia w tej kadencji sesja Rady odbędzie się 17 października.

Jako, że radni nie złożyli żadnych interpelacji, po 2 godzinach sesja się zakończyła.

Ranking zadłużenia

Czytaj więcej: Ranking zadłużenia

Czytaj więcej: Ranking zadłużenia Generalnie, im wyższe miejsce Gminy w rankingu tym większy powód do radości. Ale są też takie rankingi, gdzie sytuacja jest odwrotna, a powodem do świętowania jest jak najniższe miejsce. Jednym z takich zestawień jest ranking najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca największy dług (w wysokości 18 644 zł na jednego mieszkańca) miała gmina Ostrowice położona w województwie zachodniopomorskim, która z tego powodu z dniem 1 stycznia 2019 r. zostanie zlikwidowana i podzielona na sąsiednie gminy. Na przeciwnym biegunie znajdowali się mieszkańcy 79 gmin, których zadłużenie wynosiło 0 zł. Średnie zadłużenie gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło na koniec 2017 roku (ten okres obejmują dane MF) wynosiło 969 zł. Jak na tym tle wyglądają poszczególne gminy powiatu jasielskiego?

 

 gmina całkowite zadłużenie na koniec 2017 roku w zł liczba mieszkańców na koniec 2016 roku zadłużenie na 1 mieszkańca w zł
Dębowiec   11 623 596 8 780 1 324 
Nowy Żmigród  9 376 972  9 201  1 019 
 Kołaczyce 8 144 785  8 955  910 
Osiek Jasielski  4 884 785  5 377  908 
 Tarnowiec 6 499 778  9 180  708 
Krempna  1 103 214  1 893  583 
 Brzyska 3 578 006  6 531  548 
Jasło miasto  18 530 778 35 713  519 
Skołyszyn  1 605 000  12 496                      128
Jasło gmina  1 710 000 16 407                     104

 

Jak widać z zestawienia, jest nam bardzo, ale to bardzo daleko do poziomu zadłużenia mieszkańców gminy Ostrowice oraz trochę nam brakuje do poziomu tych 79 gmin (np. Jaśliska, by wymienić te najbliższe), które w ogóle nie są zadłużone. Należy jednak pamiętać, że problem z wszelkiego rodzaju rankingami jest taki, że nie w pełni oddają one rzeczywistość i przede wszystkim nie udzielają odpowiedzi na podstawowe w takiej sytuacji pytania: co jest powodem zadłużenia albo co jest powodem braku zadłużenia? Najczęściej powodem zadłużenia są realizowane inwestycje (np. w przypadku Nowego Żmigrodu, budowa hali sportowej czy rozbudowa oczyszczalni ścieków), co prowadzi do prostej konstatacji, że brak zadłużenia może być spowodowany brakiem inwestycji, co nie jest zawsze takie oczywiste, gdyż są gminy, których dochody własne są na tyle wysokie, że mogą sobie pozwolić na inwestowanie bez korzystania z kredytów (np. gmina Kleszczów). Czy brak inwestycji i skupienie się na przysłowiowym „trwaniu”, bez grosza kredytu jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia mieszkańców? Śmiem wątpić. Mówiąc wprost: chcąc rozbudowywać infrastrukturę w przypadku naszej Gminy korzystanie z kredytów, co automatycznie będzie się przekładało na wzrost zadłużenia, jest czymś naturalnym. Po prostu, nasza Gmina ma zbyt niskie dochody własne, by mogła inwestować nie korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania. Problemem nie jest wszak korzystanie z kredytu, tylko jego spłata. Dopóki jesteśmy w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania, sytuacja jest normalna. Problem dopiero zaczyna się wtedy, gdy dla spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań gmina zaczyna korzystać z wszelkiego rodzaju parabanków. W ten sposób upadła właśnie gmina Ostrowiec...

Ale po to mamy władze Gminy, by podejmując decyzję w naszym imieniu znajdowały „złoty środek” między potrzebami inwestycyjnymi a bezpieczeństwem gminnych finansów. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, więc uznali, że polityka finansowa w naszej Gminie realizowana jest w sposób właściwy.

20% mniej?

Czytaj więcej: 20% mniej?

Propozycja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o obniżce o 20% wynagrodzeń posłów, senatorów oraz burmistrzów, prezydentów i wójtów gmin wstrząsnęła polską sceną polityczną. Niewątpliwie w najgłupszej (nazywając rzeczy po imieniu) sytuacji znalazła się Platforma Obywatelska, która nieco wcześniej, przy wykorzystaniu tzw. zaprzyjaźnionych mediów, rozpoczęła kampanię na rzecz taniego Państwa, protestując przeciwko nagrodom wypłacanym ministrom i wiceministrom. Niewątpliwie takiej odpowiedzi ze strony szefa partii rządzącej opozycja z pewnością się nie spodziewała. Oczywiście, od razu w niebiosy poszły głosy, że zawinili ministrowie, a ucierpią samorządowcy. Chcąc, by nasi Czytelnicy mogli sobie wyrobić sobie zdanie o tym, czy obniżenie o 20% wynagrodzeń samorządowców jest sensowne, przedstawiamy dane o wysokości płac wójtów z gmin powiatu jasielskiego.

Wbrew pozorom i powszechnemu mniemaniu, wynagrodzenia wójtów nie jest ustalane tak sobie, gdyż ich wysokość ustalona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 roku ws. wynagradzania pracowników samorządowych. W przypadku wójtów i burmistrza Kołaczyc, bo akurat tę grupę analizujemy, mamy do czynienia z dwoma możliwościami uzależnionymi od liczebności mieszkańców gminy.

wójt/burmistrz w gminie

wynagrodzenie zasadnicze

maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego

do 15 tys. mieszkańców

4 200 – 5 900

1 900

powyżej 15 tys. do 100 tys.

4 500 - 6 000

2 100Widełki są po to, by radni mogli ustalić poziom wynagrodzenia dla wójta biorąc pod uwagę, powiedzmy, składniki niemierzalne np. kolor oczu, wzrost czy wyraz twarzy. Oczywiście, to kpina ale trudno właściwie uznać, w jaki sposób na początku kadencji nowo wybranego wójta, radni są w stanie zdecydować, czy będzie to dobry włodarz gminy czy też ktoś, kto wójtem został, bo wyborcy sobie gremialnie postanowili zażartować. Logicznym by się więc wydawało, że na początku kadencji każdy wójt dostaje płacę minimalną, a w połowie – jeżeli zasługuje – podwyżkę. Generalnie jednak, wójtowi ustala się wynagrodzenia na początku kadencji. Trochę to przypomina sytuację, gdy Barackowi Obamie dano pokojową Nagrodę Nobla na zachętę :)

       gmina         

wynagrodzenie zasadnicze

dodatek funkcyjny

dodatek specjalny 

dochód za 2016 rok w zł

Brzyska

4 400

1 600

30%

131 608,13

Dębowiec

5 900

1 900

40%

150 495,32

Jasło

5 900

2 100

20%

138 452,94

Kołaczyce

5 700

1 900

36%

149 220,82

Krempna

4 200

1 500

20%

98 658,60

Nowy Żmigród

5 500

1 500

30%

125 193,84

Osiek Jasielski

5 000

1 800

30%

129 080,36

Skołyszyn

5 500

1 800

20%

135 339,40

Tarnowiec

4 200

1 600

30%

122 847,56


Oczywiście, oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, wójt dostaje jeszcze dodatek specjalny. Od 20 do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego razem liczonego. Do tego, dodatek stażowy liczony od wynagrodzenia zasadniczego. Nagrodę jubileuszową, jak akurat w czasie kadencji nabędzie do niej prawo. No i „trzynastkę” (8,5% rocznego wynagrodzenia), by jakoś sympatycznie można rozpocząć było nowy rok… Szczerze mówiąc: da się przeżyć… Jedyny minus tego wszystkiego to taki, że jednak trzeba te wybory jakoś wygrać :)

Gwoli wyjaśnienia: analizując dane w tabelce łatwo zauważyć, że składniki z trzech pierwszych rubryk mnożone przez liczbę miesięcy są mniejsze niż wysokość dochodu osiągniętego przez wójtów. To jest właśnie efekt tych dodatkowych składników, które radni nie muszą „przydzielać” wójtom, bo należą im się one z mocy prawa.

A teraz, po dokonaniu porównań z własnymi zarobkami, po uwzględnieniu wszystkich „za” i „przeciw”, sami musimy sobie odpowiedzieć, czy pensje samorządowców nie są aby zbyt sute? Czy rzeczywiście jest przyzwoitością aż taki poziom wynagrodzeń ludzi, których jako społeczeństwo wybraliśmy dla reprezentowania naszych interesów. Bo my nie wybraliśmy sobie władzy, którą mamy słuchać, my wybraliśmy sobie przedstawicieli, którzy mają nas słuchać i podejmować działania w naszym imieniu. A ponadto, oceniając "za" i "przeciw" propozycji, warto pokusić się o odpowiedź na pytanie: czy wójtowie w gmianach w których pełnią władzę, niekiedy władzę wręcz absolutną, są w stanie znaleźć sobie pracę w sektorze niepublicznym za wynagrodzenie, które pobierają jako włodarze gmin? 

Wyróżnienia i nagrody

Czytaj więcej: Wyróżnienia i nagrody

Od 500 do 1800 zł brutto wynosiła wysokość nagród, które w 2017 roku pracownikom Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie przyznał Wójt Grzegorz Bara. Nagroda – ze swej definicji – jest świadczeniem, które może otrzymać pracownik za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie wydajności oraz jakości pracy. Nagroda ma charakter całkowicie uznaniowy, co czyni ją tym bardziej cenną, gdyż pracodawca, w tym wypadku Wójt gminy, nie musi jej w żaden sposób uzasadniać. Po prostu, chce to daje i daje w takiej wysokości, jaką uznaje za stosowne. Poniżej lista nagrodzonych.

herb_nz.png

Krótka wrześniowa sesja

Zmiany w Statucie Gminy, zasady przyznawania dotacji spółkom wodnym, regulamin PSZOK oraz zmiany w uchwale budżetowej – ....

Czytaj więcej:
pieniądze.jpg

Ranking zadłużenia

Generalnie, im wyższe miejsce Gminy w rankingu tym większy powód do radości. Ale są też takie rankingi, gdzie sytuacja j....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_dodawanie.jpg

20% mniej?

Propozycja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o obniżce o 20% wynagrodzeń posłów, senatorów oraz burmistrzów, prezydentó....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_nagroda.jpg

Wyróżnienia i nagrody

Od 500 do 1800 zł brutto wynosiła wysokość nagród, które w 2017 roku pracownikom Urzędu Gminy w Nowym Żmig....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze

 • Między powołaniem a wyborem
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:30
   Powołanie sołtysów bez głosowania; możliwość głosowania przez ludzi, którzy ...

   Czytaj więcej...

    
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:22
   Z całym szacunkiem ale publikowane przez nas teksty wymagają "nieco" więcej pracy ...

   Czytaj więcej...

    
  • kermit kermit 16.04.2019 14:23
   Statuty sołectw mówią, że "prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, ktory ...

   Czytaj więcej...

    
  • Kasiek Kasiek 16.04.2019 14:03
   Przecież sytuacja, gdy ktoś nie mieszka w miejscowości od lat a tylko przyjeżdża ...

   Czytaj więcej...

 • To inaczej powinno być
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:25
   Strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ stracił jakikolwiek sens w momencie w którym ...

   Czytaj więcej...