• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
 • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
 • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
 • aby żyć pełnią życia.

11 Listopada 2018 r. - 100 lat odzyskania niepodległości

100 lat Niepodległejherb_nz.png

Zmiany w Statucie Gminy, zasady przyznawania dotacji spółkom wodnym, regulamin PSZOK oraz zmiany w uchwale budżetowej – takie były najważniejsze punkty porządku sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 września 2018 roku. Nie była to jeszcze ostatnia sesja tej kadencji, która formalnie kończy się 16 listopada, ale z pewnością jedna z ostatnich.

Jak na jedną z ostatnich sesji przystało radni nie angażowali się szczególnie w dyskusję, a praktycznie jedynym dyskutowanym punktem były zmiany w Statucie Gminy. Wbrew jednak pozorom, nie chodziło o zmiany ilości wiceprzewodniczących Rady (bo te zmiany zostały milcząco zaaprobowane), tylko o nieco akademicką dyskusję jak interpretować zmiany w ustawie o samorządzie gminnym dotyczącym zabierania głosu przez mieszkańców w trakcie dyskusji nad raportem o sytuacji gminy. Składanie raportu, który będzie obejmował sprawozdanie wójta z działalności w poprzednim roku oraz dyskusja nad nim jest nowym rozwiązaniem i w założeniach ma służyć zwiększeniu kontroli mieszkańców nad wybranymi władzami samorządowymi. By jednak zabrać głos w takiej debacie, obywatel będzie musiał dostarczyć listę z poparciem co najmniej 20 osób i na piśmie zgłosić przewodniczącemu Rady zamiar wzięcia udziału w dyskusji nad raportem. I dysputa skupiła się nad tym, czy przy każdym zabraniu głosu w czasie takiej debaty obywatel musi mieć 20 podpisów pod wnioskiem czy też wystarczy jedna lista z poparciem. Niestety, mimo prób, radnym nie udało się rozwiązać tego problemu

Zanim jednak doszło do tej ciekawej dyskusji, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nienaszowie Z. Brocławik wręczył radnym i sołtysom zaproszenia na uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystość odbędzie się 11 października o godz. 10-tej.

Po przegłosowaniu formalności związanych z przyjęciem porządku obrad z jedną zmianą (na wniosek Wójta Grzegorza Bary z porządku obrad został wycofany punkt dotyczący przyjęcia Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), radni – po dyskusji, którą opisaliśmy na wstępie - przyjęli jednogłośnie zmiany do Statutu Gminy. Następnie zostali zapoznani z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 roku: dochody budżetu zostały wykonane na poziomie 49,6%, wydatki zaś na poziomie 42,7% planu. Pełna treść sprawozdania, zarówno Gminy, jak i jednostek powiązanych: Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej dostępna jest pod adresem:

http://bip.nowyzmigrod.pl/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF573EEA86BBE64Z/zw_71_2018.pdf

Do sprawozdania, którego zawiłości przedstawiła Skarbnik K. Szajnicka radni uwag i pytań nie mieli. Kolejną przyjętą jednogłośnie uchwałą były zmiany w uchwale budżetowej wynikające ze zwiększenia dochodów pochodzących m.in. ze zwrotu wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot części pieniędzy, które zostały wydane na inwestycje związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego – na podstawie przelicznika wyliczanego w oparciu o tzw. kwotę bazową, najbiedniejsze gminy otrzymują zwrot w wysokości 40% poniesionych wydatków; od 2019 roku – jak przed paru dniami poinformowało MSWiA – ten zwrot zostanie obniżony: z 40% na 26,204%; z 30% na 19,653%; z 20 na 13,102%); środki z rezerwy subwencji oświatowej części ogólnej, itp. – w sumie dochody budżety gminy zwiększyły się o 194 592,08 zł. Te pieniądze zostaną wydatkowane m.in. na usługi remontowe na drogach gminnych, zakup pomocy dydaktycznych w szkołach w Łysej Górze i Nowym Żmigrodzie. 12 tys. zł zostanie przekazane – w ramach dobrej współpracy – na remont Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie o co wnioskowali obecni na sesji Komendant Powiatowy Policji w Jaśle Robert Wróbel i Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Wiesław Rogowski. Każdy, kto kiedyś - z różnych powodów - odwiedził żmigrodzki Komisariat musiał zauważyć, że pomieszczenia wręcz proszą się o remont. Warto też dodać, że 6 tys. na remont przekazała gmina Osiek Jasielski. Uzupełniając wyjaśnienia pan Skarbnik, Wójt G. Bara poinformował, iż pozytywnie zostały rozpatrzone wszystkie 5 wniosków o promesy na usuwanie skutków powodzi. Odniósł się też do komentarzy dotyczących niedawno wyremontowanej drogi prowadzącej w stronę Trzech Krzyży. Przypomniał, że jest to przede wszystkim trakt prowadzący w stronę pól i lasu, na którego wykonanie mieszkańcy Mytarzy przeznaczyli dwie działki o powierzchni przekraczającej 0,5 ha; remont zaś został sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. To, że remont tej drogi przy okazji ułatwi wejście na jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na terenie Gminy, jakim jest wzgórze Trzech Krzyży bez konieczności przedzierania się przez hektary tarniny, jest tylko dodatkowym plusem tej inwestycji. Przy okazji poinformował o planowanym remoncie odcinka drogi powiatowej między Desznicą, Skalnikiem i Jaworzem, co ułatwi dojazd do „Walika” (droga ta w założeniach będzie remontowana ze środków Gminy). I czasami jest tak, że bardzo głośno mówi się o konieczności rozwoju turystyki ale każda inwestycja, która – przy okazji – temu rozwojowi sprzyja wywołuje negatywne komentarze rodzaju: a po co to? Nigdy, oczywiście, nie będzie takiej sytuacji, że w każdej sprawie w całej Gminie będzie panował consensus, ale wypadałoby nie oceniać negatywnie decyzji mieszkańców danej miejscowości o tym, na co przekazują środki z Funduszu Sołeckiego. Zmiany w uchwale budżetowej niejako automatycznie pociągają za sobą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która także bez dyskusji została przyjęta.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia uchwały ws. regulaminu przyznawania dotacji dla spółek wodnych. Najistotniejsza zmiana dotyczyła § 2 pkt. 3, który po zmianie będzie miał następującą treść: Dotacja celowa jest udzielana w wysokości 90% kosztów realizacji, jednak nie może być wyższa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). W poprzedniej wersji uchwały był zapis, iż dotacja udzielana jest w wysokości do 90%. Zapewne ten zapis powodował wątpliwości natury, nazwijmy to, interpretacyjnej. Radni uwag nie mieli i uchwała została przegłosowana jednogłośnie.

Kolejnym punktem realizowanego porządku obrad była informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami oraz o przebiegu realizacji przyjętych przez Radę Gminy uchwał. Jako, że radni i sołtysi otrzymują takie informacje na piśmie, a nikt jeszcze nie wpadł na pomysł by taką informację przekazywać także mediom, to siłą rzeczy relacja będzie ograniczona do najistotniejszych – moim zdaniem – informacji. Zastępca Wójta Radosław Kujawski poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargów m.in. na budowę Otwartych Stref Aktywności (budowa będzie realizowana między drugą połową października a początkiem listopada); o przebiegu budowy kładki na potoku w Brzezowej, o wykonaniu oświetlenia w Gorzycach, o zbliżającym się zakończeniu remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie. Informacji o wykonanych i zaplanowanych pracach było znacznie więcej, ale jak ktoś nie uznaje za konieczne informowanie mediów to cóż można zrobić? G. Bara poinformował o akcjach promocyjnych wśród młodzieży szkolnej związanych z promocją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która stanowi nieodłączny punkt budowy tego obiektu. Otwarcie PSZOK-u, połączone z piknikiem, odbędzie się 12 października 2018 roku na ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie.

W ramach udzielania wyjaśnień dotyczących sytuacji Gminy i pytań mieszkańców zadawanych podczas spotkań, które mają miejsce w każdej miejscowości, poinformował o pytaniach dotyczących realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” dotyczącego fotovoltaiki z czym związana była konieczność przeprowadzenia audytu wśród zainteresowanych, którego koszt wynosił 50 zł (np. w gminie Miejsce Piastowe koszt takiego audytu wynosił 40 zł). Audyt był obowiązkowym wymogiem, który każdy zainteresowany udziałem w projekcie musiał przeprowadzić. Na chwilę obecną, projekt złożony przez Gminę znajduje się na liście rezerwowej a zgodnie z tym, co znajduje się w punkcie 13 oświadczenia, który każdy zainteresowany własnoręcznie podpisał: Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019 pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę. Projekt ma kosztować ponad 9 mln zł a dofinansowanie ma wynosić ponad 6 mln, więc dopóki projekt znajduje się na liście rezerwowej (18 miejsce), zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość.

 W ramach punktu "wolne wnioski i zapytania" radny powiatowy Grzegorz Pers podziękował radnych i sołtysom za współpracę przy realizacji inwestycji powiatowych oraz mediom za opisywanie rzeczywistości. Przewodniczący Rady Piotr Suski poinformował, że ostatnia w tej kadencji sesja Rady odbędzie się 17 października.

Jako, że radni nie złożyli żadnych interpelacji, po 2 godzinach sesja się zakończyła.

Dodaj komentarz

Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

Janio
-5 # Janio 2018-10-08 21:52
To o ten audyt chodzilo?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-3 # redaktor 2018-10-08 22:30
Z tego co słyszałem to o ten. I dlatego przypomniałem pkt. 13 "Deklaracji przystąpienia do projektu" o którym już pewnie ci, którzy go podpisali dawno zapomnieli :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Adam
0 # Adam 2018-10-09 08:54
18 miejsce na "ławce" rezerwowej - czyli 17 gmin-zawodników jest przed nami... W tym "fotowoltaicznym meczu" na pewno już nie zagramy! Nawet w gminie Krempna projekt został zrealizowany! WSTYD!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Alicja
-3 # Alicja 2018-10-09 22:22
Gmina Krempna uczestniczyła w projekcie w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i zgłosiła do projektu w sumie 111 instalacji, a Nowy Żmigród zgłosił 526. ZGDW w naborze wniosków uzyskał 83,75 punktów a Nowy Żmigród tylko 58,76. I dlatego projekt w Krempnej i innych gminach Związku został zrealizowany a ten ze Żmigrodu czeka w kolejce.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Nasza gmina
-8 # Nasza gmina 2018-10-10 06:52
i będzie czekał długo bo nie ma dobrego zarządu we gminie od wielu lat ...nawet takie gminy jak Małe Kaszuby dostają więcej z Uwagi na działania..a U nas załatwi sie marchew, buraki z UNI :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-5 # kermit 2018-10-10 08:56
Jesteś przekonany, że w Polsce istnieje gmina Małe Kaszuby? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
miro Maro
-3 # miro Maro 2018-10-10 16:04
Chyba chodziło o to ze tak mała ze jej nie ma :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jan B.
+14 # Jan B. 2018-10-09 11:09
szczęście w nieszczęściu że już 21 października będzie możliwość rozliczenia tego towarzystwa wzajemnej adoracji przy urnie wyborczej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-8 # kermit 2018-10-12 13:58
Sądzisz, że następcy będą lepsi? Nie widać jakoś, by chcieli się pochwalić swoimi programami...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-10 # redaktor 2018-10-13 22:11
Każdy dostał swoją szansę na bezpłatną promocję...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Alicja
-2 # Alicja 2018-10-13 22:37
Panie redaktorze, skoro Panu tak zależy na poznaniu programów czy poglądów kandydatów to czemu Pan nie zorganizował debaty kandydatów???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-7 # redaktor 2018-10-14 09:19
25 września wysłałem email do redakcji portalu nowyzmigrod24.pl i redakcji "Regionu Żmigrodzkiego":

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wyborami na wójta Gminy proponuję, byśmy wspólnie: Region Żmigrodzki, nowyzmigrod24.pl i Obserwator Żmigrodzki zorganizowali debatę z udziałem wszystkich kandydatów ubiegających się o stanowisko wójta. Debata mogłaby się odbyć np. w GOK-u i byłaby transmitowana online, dzięki czemu spora liczba mieszkańców mogłaby poznać stanowiska kandydatów w istotnych dla nas wszystkich kwestiach. Czekam na Wasze opinie.


I czekam na opinię...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Alicja
-5 # Alicja 2018-10-14 19:33
Widział Pan ostatni "Region"? Zauważył Pan tam jakąś wzmiankę o wyborach?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-7 # redaktor 2018-10-14 20:19
Przeglądnąłem z ciekawości ostatni numer i faktycznie o tak istotnym wydarzeniu jak wybory samorządowe nie znalazłem słowa...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Patti
-5 # Patti 2018-10-15 21:18
Kukiz'15 zapowiedział złożenie projektu ustawy, który zakazuje wydawania prasy przez lokalne samorządy! Projekt nosi roboczą nazwę "o zakazie propagandy samorządowej". Posłowie proponują w nim, by w Prawie prasowym zapisać wprost, że "wydawcą nie może być gmina, powiat lub województwo". Kukiz'15 proponuje, by zakaz obowiązywał od 1 stycznia 2019. A ostatni numer "Regionu" to nic innego tylko reklama osiągnięć obecnych władz Gminy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2018-10-17 11:37
17 października otrzymałem email od Kamila Cygana z portalu nowyzmigrod24.pl odnośnie debaty:

Szanowny Panie Redaktorze,

O debacie myślałem od kilku tygodni niestety mieszkańcy gminy Nowy Żmigród nie będą mogli usłyszeć tego, co mają do powiedzenia kandydaci na urząd wójta gminy. Trzech z nich zrezygnowało z udziału, wymawiając się innymi zaplanowanymi obowiązkami, jeden z kandydatów kazał nam zwrócić się pisemnie do komitetu z zaproszeniem ponieważ sam nie może udzielić takiej zgody. Jedynym kandydatem który wyraził chęć udziału w debacie był Pan Grzegorz Bara obecny wójt gminy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
-5 # Kryśka 2018-10-17 11:50
Albowiem błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia nie ukrywają tego faktu w słowach!

Tak mi się jakoś skojarzyło :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Nasza gmina
+4 # Nasza gmina 2018-10-17 18:54
Lepiej sie nie pokazywać niż pokazać się z Pisowcami Podkarpackimi których 4 lata nikt nie widział..a w ostatnim czasie im zależy na Gminie....Raczej na głosach mieszkańców.....Mowa tu O Pani Senator i Panu Pośle......chociaż by z tego względu nie oddam głosu na obecnego/////.......
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-6 # redaktor 2018-10-17 19:39
Teraz - o ile się dobrze orientuję - są wybory samorządowe w których zarówno senator Alicja Zając, jak i poseł Bogdan Rzońca nie startują. A, jeżeli kandydaci na wójta odmówili debaty, to się po prostu - mówiąc wprost - wygłupili! Ale, na szczęście, to ich sprawa :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-3 # kermit 2018-10-18 13:35
Jeżeli naprawdę kandydaci zrezygnowali z debaty, która dawała im szansę na wypromowanie się w oczach wyborców, to mogę tylko napisać jedno słowo: amatorszczyzna!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Nasza gmina
+4 # Nasza gmina 2018-10-17 19:01
Jutro podejrzewam się tam pojawi jedyny wywiad z Panem Wójtem na tym portalu co by przypomnieć, że Wójta już mamy:)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jan B.
+26 # Jan B. 2018-10-14 01:38
I bardzo dobrze że się nie promują! Po co komu festiwal obietnic wyborczych? Ancymonek 4 lata temu już dość naobiecywał, i co? I nic! Na konkurencyjnym portalu już wywiad z doktorkiem Persem jest, to i lada chwila wywiad z Herr Grzegorzem się pojawi, żeby w przeddzień głosowania na wójta wisiał "na wierzchu", jaki to on och ach wspaniały! Jedno jest pewne, mojego głosu nie otrzyma, chociaż dostał go 4 lata temu!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2018-10-14 09:27
Hmm... O stanowisko pracy niewymagające żadnych kwalifikacji formalnych, płatne prawie 10 tys. zł miesięcznie ubiega się 4 kandydatów. A według ciebie, kandydata mam wybrać ze względu na co? Na jego piękne, nic nie znaczące hasło czy ze względu na poprawioną photoshopem podobiznę? Sorry, ale - póki co - żaden z kandydatów nie zrobił niczego, by mi się chciało uznać, że chcę go zatrudnić. O kandydatach na radnych to już nawet nie wspominam...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Nasza gmina
+5 # Nasza gmina 2018-10-14 19:41
Mojego tez nie dostanie, ale na pewno nie zgadzam sie z opinią redaktora że wszyscy tacy sami, że nic nie zrobili.........widzę tutaj trochę postać ...Niezadowolony Janusz
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-9 # redaktor 2018-10-14 20:17
Każdy z nas ma swój określony poziom oczekiwań od kandydatów. Nigdy nie ukrywałem, że mój poziom oczekiwań jest dość wysoki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Maryja
+14 # Maryja 2018-10-17 16:55
Jan B. Brawo!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Mieszkaniec
+16 # Mieszkaniec 2018-10-17 20:05
Jan B. BRAWO x 2
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jan B.
+30 # Jan B. 2018-10-18 22:18
Jedynym kandydatem który wyraził chęć udziału w debacie był Pan Grzegorz Bara obecny wójt gminy... - czyli Herr Grzegorz chciał żeby jego pracownik (redaktor Cygan jest obecnie zatrudniony w GOK-u!) zadawał mu pytania na które tylko on zna odpowiedź... serio?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-5 # redaktor 2018-10-18 22:38
Widzisz, nasza propozycja zorganizowania debaty zakładała, że pytania będą zadawały wszystkie trzy redakcje oraz kandydaci sobie nawzajem. Ze swej strony, jako portal "Obserwator Żmigrodzki", zwracaliśmy się też do pełnomocników komitetów wyborczych o kontakt. Przygotowaliśmy ankietę dla kandydatów na radnych, którą wypełnił tylko Mateusz Smyka. Uważasz, że trudniejsze jest wypełnienie ankiety niż podejmowanie decyzji mających skutki dla 9,5 tys. mieszkańców? Nie skontaktował się z nami pełnomocnik żadnego komitetu wyborczego, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Mam tylko nadzieję, że te wybory skończą się na jednej turze, bo szkoda pieniędzy na dwie!

p.s.

Argument: bo waszego portalu nikt nie czyta sobie daruj :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Adam
+9 # Adam 2018-10-19 06:42
Skoro Wuj się zgodził to dlaczego redaktor i Cygan nie przeprowadził z nim debaty? Ps. Podobno bolszewicy w Rosji jak nie mają z kim pić to piją z lustrem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Nasza gmina
+1 # Nasza gmina 2018-10-19 21:21
i powstał wywiad i nawet spot w którym jest napisane Jaki to wspaniały ....Jak to wszystko zbudowano ...bo nic nie było .....Tylko nie podano że z funduszów sołeckich wiele rzeczy zrobiono....czyli zabrać innym i pokazać to JA - Wasz Pan Wójt....Jaki ja wspaniały....Chwała Tobie Panie Grzegorzu ..
Własne poglądy tzn. że teraz PIS to my sami :)))
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jania
0 # Jania 2018-10-19 21:47
Chyba nieiwele zrozumiales :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
phoca_thumb.jpg

Koszty i zyski

  Otwarcie w 2018 roku – po ponad 9 latach budowy – Hali Sportowej w Nowym Żmigrodzie niemalże od ra....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_interpelacja.jpg

Kategoria: niedopowiedzenia…

    24 stycznia br. portal jaslo4u.pl poinformował, iż radny powiatowy Grzegorz Pers złożył na ręce Staros....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_800px_Wiatr_halny.jpg

Dukielski wiatr

Znamy to wszyscy: pogarszające się samopoczucie, rozdrażnienie, nieprzejezdne drogi. Porywisty, ciepły wiatr wiejący z....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_bbg.jpg

Z Nowym Rokiem, nowym krokiem … budżet uchwalono

   Po obejrzeniu sesji budżetowej online trudno się oprzeć wrażeniu, że w sumie nic się nie wydarzyło, bo jak....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_PTTK_POKOLENIA.jpg

ŻKG - propozycje wycieczek

 17 października 2018 roku w Nowym Żmigrodzie został powołany Żmigrodzki Klub Górski. Jak wynika z naszych n....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_Odznaka-Korona-Beskidu-Niskiego.png

Korona Beskidu Niskiego

  Cóż… Jedni zbierają znaczki, inni rzadkie motyle, a ci najzamożniejsi szczycą się kolekcją zabyt....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_yczenia.jpg

Boże Narodzenie

Zdrowych, spokojnych spędzonych w rodzinnym gronie świąt Bożego Narodzenia życzy redakcja Obserwatora Żmigrodzkiego....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_spowiedz_adwentowa.jpg

Spowiedź adwentowa

Nie zapomnijmy pojednać się z Bogiem i ludźmi aby przeżyć w radości Święta Bożego Narodzenia... Poniżej informacja o sp....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_ranking.jpg

Ranking zmian zadłużenia

  Określenie „zadłużył gminę!” jest prawdopodobnie nie tylko najczęściej używanym, ale też najskutec....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze

 • Koszty i zyski
  • Grzesiek Grzesiek 19.02.2019 10:38
   Mówi pan redaktor, że pytanie należy zadać Pani Dyrektor. Pan redaktor w to wierzy?

   Czytaj więcej...

    
  • redaktor redaktor 19.02.2019 10:17
   Pytanie o stawki należy zadać pani Alicji Witkowskiej, Dyrektorowi SP w Nowym ...

   Czytaj więcej...

    
  • Grzesiek Grzesiek 19.02.2019 09:45
   A ja mam pytanie, którego tu nikt nie zadał: kto wymyślił takie stawki za wynajem ...

   Czytaj więcej...

 • Przed wyborami sołtysów
  • redaktor redaktor 19.02.2019 10:10
   W zapytaniu skierowanym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zadaliśmy dwa ...

   Czytaj więcej...

    
  • Mariusz Mariusz 18.02.2019 23:21
   Sam nie wiem od czego to zależy, ale z chęcią się tego dowiem śledząc tę stronę.

   Czytaj więcej...